วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การประเมินระบบราชการ


BSC ระบบราชการ

มิติที่ 1
มิติด้านประสิทธิผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ
มิติที่ 2
มิติด้านคุณภาพ
การให้บริการ
มิติที่ 3
มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ
มิติที่ 4
มิติด้านการ
พัฒนาองค์กร
ร้อยละ 50
ร้อยละ 15
ร้อยละ 10
ร้อยละ 25
แสดงผลงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณ มา
ดำเนินการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน
ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการ
ผลสำเร็จตามพันธกิจของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
แสดงการให้ความสำคัญกับ
ผู้รับบริการ ในการบริการที่มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ
แสดงความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการ เช่น
การลดรอบระยะเวลา การ
ให้บริการ การบริหาร
งบประมาณ การประหยัด
พลังงาน เป็นต้น
การบริหารงบประมาณ
ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน
การลดระยะเวลาการให้บริการ
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วย
แสดงความสามารถใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร และการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อสร้าง
ความพร้อมในการสนับสนุน
แผนปฏิบัติราชการ
การจัดการความรู้
การจัดการทุนด้านมนุษย์
การบริหารจัดการสารสนเทศ
การพัฒนากฎหมาย
การบริหารจัดการองค์การ
การบริหารความเสี่ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น