วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

กลุ่มทรัพยากรมนุษย์(รปม 8 บางนา)15 กย. 55
1.ความสำคัญของการพัฒนามนุษย์ เพื่อพัฒนาชาติ
2. แนวทางในการพัฒนามนุษย์ และเพื่อพัฒนาชาติในประเทศไทย
3. ปัญหาในการพัฒนามนุษย์ ในประเทศไทยปัจจุบัน
4. การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนามนุษย์ เพื่อให้เหมาะสมในอนาคต
จงอธิบายตามลำดับข้อ 1-4 

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อสอบประมวล บางนา เมื่อวันที่ 15 กย.55
กลุ่มนโยบายสาธารณะ
1.ให้นักศึกษาวิเคราะห์ตัวแบบนโยบายสาธารณะใดที่เหมาะสมกับประชาธิปโตยที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
2.แนวคิดเชิงปทัสถาน Jeremy Bent ham Vilfredo Pareto และJohn Raws เกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 12 ปี ว่าสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดีอย่างไร

วิเคราะห์นโยบายเรียนฟรี ของรัฐบาลThanks: Ro ฝากรูป>                      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ( 2552 : 1 ) กล่าวว่าด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550   มาตรา  49  ได้บัญญัติไว้ว่า   “ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี  รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”   ประกอบกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และให้ทุกคนได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างมีคุณภาพ  ทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
นโยบายเรียนฟรี ใช่ว่าเป็นเรื่องใหม่ เพราะที่ผ่านมา หลายรัฐบาลก็ได้พยายามชูนโยบายประชานิยมเหล่านี้ เพื่อหวังเอาใจบรรดาพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เขียนมีความเห็นเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ 1 ว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับวงการศึกษาไทย แต่ต้องไม่ลืมว่า ยังมีกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองที่แบ่งเป็นหลายกลุ่ม หลายอาชีพ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีฐานะดี ก็จะไม่สนใจหรือเดือดร้อนในเรื่องเรียนฟรี หรือไม่ฟรีอยู่แล้ว แต่จะเน้นหาโรงเรียนที่มีคุณภาพและชื่อเสียงให้แก่บุตรหลานเป็นหลัก ในขณะที่กลุ่มผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน กลุ่มนี้ต่างหากที่ควรจะได้รับสิทธิ์นี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือและรัฐควรทุ่มงบประมาณลงไปให้เข้าถึง คำว่า “เรียนฟรี”จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลมุ่งมั่นจะทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงแล้ว ก็คงต้องให้โอกาสได้พิสูจน์ และ อยากเสนอแนะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการศึกษา ที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เพื่อร่วมหารือและแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็น เรื่องระบบคุณภาพการศึกษา ระบบการสอบเข้าระดับมัธยม รวมถึงระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรมแก่นักเรียนด้วย  
แนวคิดรัฐบาลในการผลักดันให้เด็กเรียนฟรีเป็นระยะเวลา 15 ปี ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับด้านการศึกษาของไทยในส่วนหนึ่งของจิตสำนึกก็ยังชื่นชมรัฐบาลอยู่ในระดับหนึ่งจากการที่ได้พูดคุยสัมภาษณ์กับคุณครูส่วนใหญ่ทั้งในโรงเรียนนอกโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนเห็นด้วยเพราะจะเกิดผลดีกับเยาวชน และผู้ปกครองเองก็สามารถเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพให้กับบุตรหลาน โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะว่ารัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ที่ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที่โรงเรียนสอนศาสนา ส่วนใหญ่ประสบปัญหาความยากจน หากมีนโยบายเรียนฟรีจะทำให้ผู้ปกครองสามารถเลือกโรงเรียนที่มีคุณภาพให้กับบุตรหลานได้ นอกจากนี้ หากมีนโยบายเรียนฟรีจะทำให้โรงเรียนต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันกับโรงเรียนอื่นในละแวกใกล้เคียง หรือว่าในตำบลเดียวกัน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ปกครอง และถือว่าเป็นการยกระดับโรงเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น แต่นอกเหนือสิ่งอื่นใด รัฐบาลควรเร่งดำเนินการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการสอน และสื่อการเรียนการสอนควบคู่เพื่อให้ผลลัพธ์ทางการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเร็วด้วย
ส่วนกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้ที่มีฐานะไม่ขอรับสิทธิจากนโยบายเรียนฟรี 15 ปีนั้นควรดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพราะเชื่อว่ามีผู้ไม่ต้องการรับสิทธิจากรัฐบาลจำนวนมาก หากคนเหล่านี้ต้องการสละสิทธิก็ควรมีความชัดเจนว่า เมื่อสละสิทธิแล้ว  เงินที่เหลือจะนำไปช่วยเหลือคนยากจนจริงๆ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงควรมีระบบ ข้อมูลที่ชัดเจน มีแบบฟอร์ม และมีการกำหนดว่าจะนำ เงินที่ได้ไปช่วยเหลือเด็กยากจนที่โรงเรียนใด นอกจากนี้ การแจกชุดนักเรียนฟรี ก็ควรให้กลุ่มแม่บ้านใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัดเย็บ เพื่อช่วยกระจายรายได้ หรือแม้แต่ตำราเรียนฟรี ก็ควรพิจารณาของสำนักพิมพ์เอกชน ซึ่งบางวิชามีคุณภาพและน่าอ่าน ราคาถูก แต่ในทางปฏิบัติกลับสวนทางกับนโยบาย ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ควรฟังความเห็นของคนนอกกระทรวงด้วย การที่รัฐบาลทุ่มเทงบประมาณให้กระทรวงการศึกษาธิการ นับหมื่นล้านบาท และสานต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยมีงบประมาณอุดหนุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษานั้น นับว่าเป็นโอกาสดีของเด็กทั่วประเทศที่จะได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับพื้นฐาน เพื่อต่อยอดสู่ระดับที่สูงขึ้น
              อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการทุ่มงบประมาณมากเพียงใด หากไม่มีการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง คงต้องฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันว่าจะสานต่อนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จเป็นรูปธรรมได้มากน้อย เพียงใด และการศึกษาไทยจะพัฒนาเทียบชั้นสากลได้หรือไม่ วงการศึกษาไทยยังรอการพิสูจน์ต่อไป
   ตัวแบบสถาบัน  (Institutional  Model) : Policy  as  institutional  output.
 ตัวแบบสถาบันเน้นในเรื่องกิจกรรมของสถาบันรัฐบาล  โดยเห็นว่านโยบายของรัฐเป็น กิจกรรมของสถาบันของรัฐบาล  สถาบันของรัฐจะเป็นผู้ตัดสินใจกำหนดนโยบาย  นำนโยบายไปปฏิบัติและบังคับใช้ในสังคม  กล่าวคือ กิจกรรมทางการเมืองมักจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่สถาบันต่าง ๆ ของรัฐ  เช่น  คณะรัฐบาล  กระทรวง  ศาล  เป็นต้น  จึงมีการนำผลประโยชน์และกิจกรรมของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ไปสู่สถาบันของรัฐบาล  สถาบันของรัฐบาลจะเป็นผู้กำหนดนโยบาย  เป็นผู้ปฏิบัติและเป็นผู้บังคับให้เป็นเช่นนั้น
เพราะฉะนั้น  จะเห็นว่าการกำหนดนโยบายสาธารณะ  เป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่ง  ที่มีสถาบันรับผิดชอบหลายฝ่าย  แต่เรามักจะพบอยู่เสมอว่า  ผู้มีอำนาจในการริเริ่มและกำหนดนโยบายที่แท้จริงนั้นคือฝ่ายบริหาร  ด้วยเหตุนี้เอง  จึงทำให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายบางอย่างให้เป็นผล หรือ อาจจะยับยั้ง ขัดขวางบางนโยบายด้วยก็ได้
 ตัวแบบสถาบัน (Institutional Model)    ThoMas  R. Dye  มองว่านโยบายเป็นผลผลิตของสถาบัน หมายความว่านโยบายสาธารณะถูกกำหนดขึ้นจากสถาบันหลักของรัฐ ผู้วิเคราะห์ต้องทำความเข้าใจว่าในประเทศนั้น ๆ มีสถาบันใดบ้างเป็นสถาบันหลัก สถาบันเหล่านี้มีหน้าที่อย่างไร อย่างในสหรัฐอเมริกาที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี สถาบันสำคัญมีสามฝ่ายคือฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ การศึกษาจากตัวแบบนี้จะดูว่าสถาบันของทั้งสามฝ่ายมีบทบาทเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะอย่างไร มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันอย่างไร
Thomas R. Dye   กล่าวว่านโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตของโครงสร้างสถาบันการปกครองและสถาบันนี้เองที่ทำให้นโยบายสาธารณะมีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างจากนโยบายประเภทอื่น ๆ ดังนี้
1. ความชอบธรรม นโยบายของรัฐบาลจะได้รับการพิจารณาเป็นข้อบังคับในทางกฎหมาย ซึ่งจะแตกต่างจากนโยบายของกลุ่มทางสังคมอื่น ๆ
2. ความเป็นสากล นโยบายของรัฐบาลมีความเป็นสากล เพราะมีนโยบายสาธารณะเท่านั้นที่สามารถบังคับใช้ต่อทุกคนในสังคมในขอบเขตที่จำกัด
 3. การบังคับ นโยบายของรัฐบาลผูกขาดการบังคับในสังคม ในขณะกลุ่มทางสังคมอื่น ๆ ลงโทษในในลักษณะที่จำกัดต่อบุคคลที่ละเมิดต่อนโยบายกลุ่ม
ตัวแบบนี้เป็นการอธิบายสถาบันเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้แก่โครงสร้างขององค์การ หน้าที่และการทำหน้าที่โครงสร้างหลายแบบ อาจอำนวยความสะดวกต่อนโยบายบางประเภท แต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็นอุปสรรคต่อนโยบายบางประเภทได้
                นอกจากนี้ สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  (2549 : 225- 229 ) กล่าวว่า สถาบันทางการเมืองยังมีบทบาทในการกำหนดแบบแผน(Patterns) โครงสร้าง(Structures) พฤติกรรม ( Behaviors)  ของปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลและแบบแผนพฤติกรรมดังกล่าวจะดำรงอยู่อย่างมั่นคง  แบบแผนที่มั่นคงของพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลอาจมีผลกระทบต่อเนื้อหาสาระของนโยบายสาธารณะและตัวสถาบันก็อาจถูกกำหนดโครงสร้างให้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ นโยบายที่พึงปรารถนา  และทำหน้าที่ในการขัดผลลัพธ์นโยบายอื่นๆที่ไม่พึงปรารถนา  ลักษณะดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดการความได้เปรียบแก่กลุ่มผลประโยชน์บางกลุ่มในสังคม  และทำให้บางกลุ่มเสียผลประโยชน์  ผลกระทบที่แตกต่างกันจะทำให้ความพอใจของปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีต่อนโยบายของรัฐบาลเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม  โครงสร้างของสถาบันทางการเมือง  การจัดระเบียบในสถาบัน  และขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆของสถาบันทางการเมืองจะมีผลต่อเนื่องต่อการกำหนดนโยบายและ
เนื้อหาสาระของนโยบายสาธารณะ  (Anderson, 1994 : 31-32 , อ้างถึงใน สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ 2549 : 225 )  
  ในทัศนะของ  Carl  J.  Frieddrich (1941, อ้างถึงใน  สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ 2549 : 225 )
เห็นว่าตัวแบบสถาบันจะให้ความสนใจต่อการศึกษาโครงสร้างองค์การของรัฐบาล   กรรจัดระเบียบงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นทางการของหน่วยงานทางราชการแต่จะไม่สนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเหล่านนั้นจุดสนใจหลักของตัวแบบสถาบันจะเกี่ยวข้องกับอำนาจของการจัดสรรของสถาบันนิติบัญญัติ  สถาบันบริหาร  และงานที่เกี่ยวกับกฏหมายที่เป็นผลผลิตของสถาบันการเมืองเหล่านี้
                สิ่งที่จะต้องตระหนักไว้เสมอก็คือผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานของสถาบันทางการเมืองที่มีต่อนโยบายสาธารณะเป็นคำถามเชิงประจักษ์ที่ต้องการการตรวจสอบนักปฏิรูปมักจะยืนยันเสมอว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสถาบันสถาบันหนึ่งจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายสาธารณะโดยไม่มีการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างโครงสร้างของสถาบัน
และนโยบายที่อ้างถึงแต่อย่างใด  ซึ่งเป็นการด่วนสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงของสถาบันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของนโยบายสาธารณะ
                สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสถาบันทางการเมืองและนโยบายสาธาณะตามตัวแบบสถาบันสามารถแสดงให้เห็นได้ตามแผนภาพต่อไปนี้ (Henry, 1995 : 297,อ้างถึงในสมบัติ  ธำรงธัญวงศ์ 2549 : 226 )
 จากแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพมีความเป็นมาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า  12 ปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545  มาตรา 10  วรรค 1 บัญญัติว่า “ การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการับการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี           ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้กำหนด เป็นนโยบายเร่งด่วน  ที่จะเริ่มดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวในปีแรก  โดยกำหนดไว้ในข้อ 1.3   การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  ข้อ 1.3.1 ว่า
 “ .ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี  15 ปี  โดยสนับสนุนตำราในวิชาหลักให้แก่ทุกสถานศึกษา  จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทันปีการศึกษา  2552  และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆเพื่อชดเชยรายการต่างๆที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง”  อีกทั้งนโยบายของรัฐด้านการศึกษา  ข้อ 3.1.4  กำหนดว่า “ จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี  15  ปี  ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือผู้ทุพลภาพ   ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก      ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา        และชนต่างวัฒธรรม รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน”           
ดังนั้นจากความเป็นมาดังกล่าวในการกำหนดนโยบายเรียนฟรี  15 ปี ที่ผู้เขียนใช้ตัวแบบของ Thomas R. Dye ด้านตัวแบบสถาบันเป็นตัวแบบวิเคราะห์ตัวแบบที่ 1 สรุปได้ว่า สถาบันที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายเรียนฟรี  15 ปี ก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเอง ส่วนสถาบันที่รับผิดชอบในการนำนโยบายนั้นไปปฏิบัติ ก็คือสถาบัน สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถาบันทางการศึกษา(โรงเรียน) นั่นเอง 
ส่วนตัวแบบอีกตัวหนึ่งของ   Thomas R. Dye  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายเรียนฟรี  15   ปี
ที่ผู้เขียนเห็นว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกัน            ที่น่าจะนำมาประกอบการวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายนี้ คือ
ตัวแบบที่ 2  คือตัวแบบกระบวนการซึ่งในส่วนของรายละเอียดลักษณะของตัวแบบด้านกระบวนการมี
ลักษณะดังต่อไปนี้
 
 ตัวแบบกระบวนการ   ( Process Model)
ตัวแบบกระบวนการเป็นผลลัพธ์มาจากความพยายามในการจัดกลุ่มกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมาก็คือ “กระบวนการนโยบาย” มีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
กระบวนการนโยบายสาธารณะประกอบไปด้วยขั้นตอนสำคัญ 6 ขั้นตอนคือ
1. การระบุปัญหา เป็นการศึกษาว่าในขณะนี้ประชาชนประสบปัญหามีความเดือดร้อนเรื่องอะไร บางครั้งข้าราชการประจำจะทำหน้าที่ในส่วนนี้ ลงพื้นที่เพื่อดูว่าประชาชนเดือดร้อนเรื่องอะไรบ้าง
จากข้อ  1   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,   สมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล,   กำนัน,  ผู้ใหญ่บ้าน,  อาสมัครสารณสุขประจำหมู่บ้านฯลฯ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองซึ่งเป็นไปตามลักษณะตัวแบบที่มีการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวตลอดเวลา
2. การกำหนดเป็นวาระสำหรับการตัดสินใจ ในความเป็นจริงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนมีมากมาย เมื่อปัญหาหนึ่งได้รับการแก้ไขปัญหาหนึ่งก็เกิดขึ้นตามมา และในบรรดาปัญหาหลากหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันจำเป็นเร่งด่วนพอ ๆ กัน แต่งบประมาณในการแก้ไขปัญหามีจำกัดจึงจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ในขั้นนี้การเมืองก็เข้ามาเกี่ยวข้อง
จากข้อ 2   เมื่อศึกษาว่าในขณะนี้ประชาชนประสบปัญหามีความเดือดร้อนเรื่องอะไร  และในบรรดาปัญหาหลากหลายเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันดังนั้นในการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาสิ่งใดก่อนนั้นจึงต้องมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลาในการตัดสินใจ
3. การกำหนดข้อเสนอนโยบาย เมื่อปัญหาได้รับการยอมรับจะถูกนำมาพิจารณาว่ามีแนวทางแก้ไขปัญหาได้กี่แนวทาง เรียกว่าข้อเสนอ/ทางเลือกนโยบายที่มีอยู่หลายทางเลือก โดยหลักการแล้วจะต้องวิเคราะห์แต่ละทางเลือกว่ามีประโยชน์อย่างไร
จากข้อ  3   เมื่อมีการพิจารณาแล้วว่าน่าที่จะตัดสินใจเลือกแก้ไขปัญหาใด ก่อนดำเนินการตัดสินใจหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆและเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดและต้องวิเคราะห์ทางเลือกด้วยว่าทางเลือกใดดี รวดเร็วและประหยัดแก้ไขได้ตรงจุดมากที่สุด
4.  การอนุมัตินโยบายทางเลือกจากข้อเสนอนโยบายที่ให้ประโยชน์สูงสุดจะถูกอนุมัติออกมาเป็นนโยบาย   การที่ทางเลือกและข้อเสนอใดจะได้รับเลือกย่อมมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
จากข้อ 4  การที่จะตัดสินใจเลือกแนวทางใดในการแก้ปัญหาเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่ สุดก็ย่อมต้องมีเสียงสนับสนุนเช่นกันและก็คงไม่พ้นการเมืองอีกเช่นกัน
5. การดำเนินนโยบาย นโยบายที่ได้รับการอนุมัติจะถูกนำไปปฏิบัติ มีส่วนราชการและข้าราชการประจำเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเราพบความจริงเสมอว่าในขั้นนี้หลายครั้งที่ข้าราชการการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทำงานของข้าราชการประจำที่เรียกกันว่า “ล้วงลูก”
จากข้อ 5  เมื่อมีทางเลือกและตัดสินใจในการลงพื้นที่ปฏิบัติในการแก้ปัญหาแล้วก็ไม่พ้นที่มีหน่วยงานทางราชการทาแทรกแซงกำกับดูแลตลอด เวลาดังจะเห็นได้จากสถานการณ์ในปัจจุบัน
6. การประเมินผลนโยบาย เมื่อดำเนินนโยบายแล้วเสร็จต้องประเมินผลนโยบายเพื่อจะรับทราบว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจต่อไปว่านโยบายนั้น ๆ ควรได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร หรือควรยุติแล้วกำหนดนโยบายอื่นออกมาก ขั้นนี้การเมืองก็เข้าไปเกี่ยวข้องแทรกแซง เช่น ให้ประเมินผลออกมาในทางบวกว่าประชาชนพึงพอใจมากที่สุด
จากข้อ  6   ประเมินผลเพื่อที่ตัดสินใจว่าการดำเนินนโยบายนั้นบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจว่าควรจะดำเนินโครงการนี้ต่อไป หรือไม่อย่างไรและเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจว่า ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไข หรือควรยุติโครงการนั้นไปเลยพร้อมทั้งเทียบเคียงในการตัดสินใจต่อการดำเนินงานในโครงการอื่นๆว่าควรจะดำเนินการต่อไปอีกหรือไม่
จากเหตุผลของตัวแบบด้านกระบวนการทั้ง 6 ข้อ นี้เองจึงเป็นสาเหตุที่  Thomas R. Dye  มองว่านโยบายตัวแบบด้านกระบวนการเป็นกิจกรรมทางการเมือง ในกระบวนการนโยบายทุกขั้นตอน มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ   นอกเหนือจากตัวแบบด้านสถาบันและตัวแบบด้านกระบวนการแล้วผู้เขียนยังมองว่าควรจะมีตัวแบบอีกตัวเพื่อช่วยในการวิเคราะห์นโยบายเรียนฟรี 15  ปีนั่นก็คือตัวแบบ  แบบเหตุผล  ( Ration Model )
 
ตัวแบบเหตุผล  ( Ration Model )  ว่า นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวม นโยบายสาธารณะใด ๆ ก็ตามที่ถูกกำหนดขึ้นมาต้องเป็นนโยบายที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายทุกกลุ่มในสังคม ค่านิยมและทรัพยากรอื่น ๆ ที่จะทำให้ดำเนินการไปสู่เป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจต้องกำหนดเป้าหมายที่สมบูรณ์ในการดำเนินงาน ต้องรู้ว่าประชาชนมีปัญหาอะไรบ้างต้องรู้ครบทุกปัญหา การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นมีเป้าหมายอย่างไรบ้าง และต้องให้ค่าน้ำหนักเพื่อจะทราบว่าปัญหาใดมีความสำคัญมากน้อยกว่ากันอย่างไร ขั้นตอนนี้ถือเป็นความยากที่จะรู้ปัญหาของประชาชนทุกปัญหา ยิ่งการให้ค่าน้ำหนักยิ่งยากที่จะบอกว่าปัญหาใดสำคัญกว่ากัน ปัญหาหนึ่ง ๆ จะสำคัญแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
 
ในขั้นตอนตัดสินใจกำหนดนโยบายตามตัวแบบมีเหตุมีผลต้องผ่านขั้นตอนอย่างละเอียด ดังนี้
1.วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเป็นไปได้ และวัดผลได้ผู้ตัดสินใจต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทั้งหมด ต้องรู้ว่ามีทรัพยากรทั้งหมดมีจำนวนเท่าไหร่ เป็นประเภทใดบ้าง ต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุกประเภท อย่างนักศึกษาตัดสินใจซื้อรถยนต์สักคันเบื้องต้นต้องรู้ว่าตัวเองมีเงินเท่าไหร่ รวมเงินบำรุงรักษารถยนต์ตลอดอายุการใช้งานด้วย มีข้อมูลรถยนต์ที่ต้องการจะซื้อตามที่ต้องการ หาข้อมูลให้ครบทุกยี่ห้อ
2.ค่านิยมและทรัพยากรอื่น ๆ ที่จะทำให้ดำเนินการไปสู่เป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจต้องกำหนดเป้าหมายที่สมบูรณ์ในการดำเนินงาน ต้องรู้ว่าประชาชนมีปัญหาอะไรบ้างต้องรู้ครบทุกปัญหา การแก้ไขปัญหาเหล่านั้นมีเป้าหมายอย่างไรบ้าง และต้องให้ค่าน้ำหนักเพื่อจะทราบว่าปัญหาใดมีความสำคัญมากน้อยกว่ากันอย่างไร ขั้นตอนนี้ถือเป็นความยากที่จะรู้ปัญหาของประชาชนทุกปัญหา ยิ่งการให้ค่าน้ำหนักยิ่งยากที่จะบอกว่าปัญหาใดสำคัญกว่ากัน ปัญหาหนึ่ง ๆ จะสำคัญแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
3. กำหนดค่านิยมและทรัพยากรอื่น ๆ ให้ครบพร้อมให้ค่าน้ำหนัก เช่น ความเชื่อ วัฒนธรรม การให้ค่าน้ำหนักคือการจัดลำดับความสำคัญเพื่อจะดูว่าอะไรสำคัญมากน้อยกว่ากัน
4. เตรียมทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้ครบทุกทางเลือก
5. คาดคะเนผลที่จะเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในแต่ละทางเลือก
6. คำนวณผลสุดท้ายของแต่ละทางเลือก
7. เปรียบเทียบผลของแต่ละทางเลือก เลือกทางเลือกที่เกิดผลประโยชน์สูงสุด ทางเลือกนี้จะถูกนำไปกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ
แต่ในทางปฏิบัติจริงการดำเนินการในลักษณะเหล่านี้ต้องใช้เวลานานมาก แค่เราจะซื้อรถยนต์สักคันคงไม่คิดมากขนาดนี้ เรามักจะมีตัวเลือกอยู่ในใจอยู่แล้วแค่หาข้อมูลมาประกอบเพื่อบ่งชี้ว่าเราได้เลือกแล้ว หรือการดำเนินงานในส่วนราชการ เช่น คัดเลือกบุคลากรไปดูงานต่างประเทศ ถ้าใช้ Rational Model ก็ต้องมีเกณฑ์คุณสมบัติ ดูว่าผู้ที่เข้าเกณฑ์เหล่านี้มีใครบ้างให้มาสอบแข่งขันกันเพื่อหา The Best ที่จะได้รับทุน แต่ในความเป็นจริงไม่ได้ทำแบบนี้ การตัดสินใจตามตัวแบบมีเหตุมีผลทำได้ยาก เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย บางครั้งผู้วิเคราะห์อาจไม่มีความรู้เพียงพอในการวิเคราะห์ แต่ถ้าทำได้จะดีมากเพราะทุกอย่างได้ผ่านการกลั่นกรอง วิเคราะห์ พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว
 
บทสรุป   สำหรับนโยบายสาธารณะตามความหมายของ  Thomas R. Dye  คือ  สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำ สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำ จึงครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาลทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส ในส่วนของการเลือกที่จะไม่กระทำนั้น Thomas R. Dye    ก็ถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะเช่นเดียวกัน เช่นการที่รัฐบาลบางประเทศยกเลิกนโยบายการเกณฑ์ทหาร นั่นคือ รัฐบาลเลือกที่จะไม่บังคับให้ชายฉกรรจ์
ทุกคนต้องเป็นทหารรับใช้ชาติ แต่เปลี่ยนเป็นการรับตามความสมัครใจ
                ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อมีปรากฏการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดังเช่นนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ที่เป็นบทวิเคราะห์ดังกล่าวโดยที่ผู้เขียนมองว่าเป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างแน่นอนคือมีผลทั้งทางบวกและทางลบที่ต้องมีผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งมีการส่งผลกระทบในด้านอื่นๆด้วยดังที่จะกล่าวต่อไปนี้

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ข้อสอบประมวลความรู้ ม.รามคำแหง
รวบรวมจากศูนย์ทั่วประเทศ
กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
MPA2 นนทบุรี, MPA2หัวหมาก
          ให้นักศึกษายกนโยบายสาธารณะของไทยมา 1 นโยบาย เพื่อใช้อธิบายว่า นโยบายสาธารณะดังกล่าว ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับคำสำคัญต่อไปนี้ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร จงอธิบายให้ละเอียดตามหลักวิชาการ
1.สภาพปัญหาที่ต้องแก้ไข (แนวการตอบ ดูกรอบวงจรการก่อตัวนโยบายและยกตัวอย่าง)
2. ประชาชนกลุ่มต่างๆที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดงและความสำคัญของนโยบาย และยกตัวอย่าง)
3.ระบบราชการ (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง ตัวแบบระบบ การนำนโยบายไปปฏิบัติและยกตัวอย่าง)
4.ระบบเศรษฐกิจ (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแบบระบบ โลกาภิวัตน์ และยกตัวอย่าง)
5.ระบบการเมือง (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแบบระบบ โลกาภิวัตน์ และยกตัวอย่าง)               6.ระบบการบริหาร (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแบบระบบ การนำนโยบายไปปฏิบัติ โลกาภิวัตน์ และยกตัวอย่าง)

MPA7บางนา, เชียงใหม่
          1. ให้นักศึกษาจงอธิบายว่า คำสำคัญต่อไปนี้มีบทบาทหน้าที่ มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อกระบวนการการกำหนดนโยบายนโยบายสาธารณะ และจงยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะของไทยมาหนึ่งนโยบาย เพื่อประกอบการอธิบายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
1.พรรคการเมือง (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและยกตัวอย่าง)
2. ระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง การนำนโยบายไปปฏิบัติและยกตัวอย่าง)
3.ภาคธุรกิจเอกชน (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง การนำนโยบายไปปฏิบัติและยกตัวอย่าง)
4.ภาคประชาชน (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง การนำนโยบายไปปฏิบัติและยกตัวอย่าง)
5.ภาคองค์การระหว่างประเทศ (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง และยกตัวอย่าง)
MPA4 ลพบุรี, MPA6ระยอง
1.การกำหนดนโยบายสาธารณะของไทยบางนโยบาย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนบางส่วนก็สนับสนุนรัฐบาล และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนบางส่วน ก็คัดค้าน ให้นักศึกษายกตัวอย่างสาธารณะของไทยมา 1 นโยบาย โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ) และตอบคำถามดังต่อไปนี้
1.1 การก่อตัวของนโยบายสาธารณะดังกล่าว (ดูกรอบการก่อตัวนโยบายใน 5 วงจร)
1. 2 ตัวแสดงการกำหนดของนโยบายสาธารณะดังกล่าว
1.3 นโยบายสาธารณะดังกล่าวตอบสนองต่อ Stake Holder อย่างไร
1.4 และให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร
MPA 5 สงขลา (17 มีนาคม 55)
1.ให้ท่านอ้างอิงตัวแบบหรือแนวความคิดเชิงทฤษฏีที่ได้เรียนมาโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทำการวิเคราะห์และตอบคำถามต่อไปนี้อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ
1.1 ทำไมทุกรัฐบาลของประเทศไทยจึงกำหนดนโยบายสาธารณะ (แนวการตอบ ดูกรอบความสำคัญของนโยบายสาธารณะ และยกตัวอย่าง)
1.2 ปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการกระบวนการนโยบายสาธารณะ (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง ตัวแบบ และโลกาภิวัตน์ และยกตัวอย่าง)
1.3 จงอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลว ต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ มีปัจจัยอะไรบ้าง อธิบายโดยละเอียด และยกตัวอย่างประกอบ (แนวการตอบดู กรอบ นำนโยบายไปปฏิบัติ และเสริมการประเมินผลนโยบาย เพื่อให้ทราบว่า ความสำเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายและสรุปด้วยธรรมาภิบาล)
MPA 3 หัวหมาก (25 มีนาคม 55)
          1.นโยบายสาธารณะมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการภาครัฐอย่างไร (แนวการตอบ ดูกรอบความสำคัญของนโยบายสาธารณะ และยกตัวอย่าง)
          2.ตัวแสดงที่สำคัญๆ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะมีอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไร (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง และอธิบายความสำคัญของตัวแสดงแต่ละภาค)
3.นโยบายสาธารณะทุกนโยบายมีผลทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยไม่มีใครเสียประโยชน์ ท่านคิดว่าจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวการตอบ ดูกรอบแนวคิดนโยบายสาธารณะของ James Anderson, กรอบตัวแบบชนชั้นนำ, ตัวแบบระบบ, ตัวแบบกลุ่ม และยกตัวอย่าง และสรุปด้วยธรรมาภิบาล)
MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
1. ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท/วัน เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ใน 7  จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ให้นักศึกษาวิเคราะห์และตอบคำถาม โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ) ดังต่อไปนี้
1.1 นโยบายสาธารณะดังกล่าวตอบสนองต่อผู้ได้ประโยชน์ / เสียประโยชน์ / ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ มีใครบ้าง
1.2 มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างในการนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
1.3 มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความความสำเร็จ หรือความล้มเหลวต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ   
1.4 ท่านคิดว่ากำหนดนโยบายสาธารณะดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดี ของ Jeremy Bentham หรือ Vilfredo Pareto หรือ John Raw โดยเลือกมา 1 แนวคิด อย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ

MPA2 ศูนย์สุโขทัย
นโยบายรถยนต์คันแรก
 ให้นักศึกษาวิเคราะห์และตอบคำถาม โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ) ดังต่อไปนี้
1.1 นโยบายสาธารณะดังกล่าวตอบสนองต่อผู้ได้ประโยชน์ / เสียประโยชน์ / ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ มีใครบ้าง
1.2 มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างในการนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
1.3 มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความความสำเร็จ หรือความล้มเหลวต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ   
1.4 ท่านคิดว่ากำหนดนโยบายสาธารณะดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดี ของ Jeremy Bentham หรือ Vilfredo Pareto หรือ John Raw โดยเลือกมา 1 แนวคิด อย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ

MPA 8 เชียงใหม่ (สอบ 26 สิงหาคม 2555)
1.ให้นักศึกษาจงอธิบายและวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดนโยบายสาธารณะเป็นกรอบในการตอบคำถามในประเด็นต่อไปนี้ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ)
1.1 Thomas R. Dye ได้อธิบายความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ว่าอย่างไร จงอธิบาย
1.2 จากคำอธิบายความหมายนโยบายสาธารณะของ Thomas R. Dye ตามข้อ 1.1 ใครเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
1.3 นอกจากมีผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะตามข้อ 1.2 แล้ว มี "ตัวแสดง" อื่นๆ มีส่วนร่วม หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกำหนดนโยบายสาธารณะ ให้นักศึกษาอธิบายว่า "ตัวแสดง" อื่นๆ ดังกล่าวนั้นหมายถึงใคร และสามารถจะมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะได้อย่างไร
1.4 ให้นักศึกษาใช้แนวคิดเชิงปทัสถานของ Jeremy Bentham หรือ Vilfredo Pareto หรือ John Rawls คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่า นโยบายแจกแทปเล็ต (One Tablet One per Child) ให้นักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศ ถือเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่ เพราะอะไร
กลุ่มวิชาองค์การสาธารณะ
MPA2 นนทบุรี, MPA2หัวหมาก
          1.จากนโยบายของรัฐบาลที่มีการปรับการบริหารภาครัฐ ลดบทบาท เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนฯนั้น ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบราชการในจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหาร ใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA7บางนา, เชียงใหม่
1.ให้นักศึกษาจงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดที่ท่านพำนักอยู่เสร็จแล้วจงนำผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมากำหนดทิศทางการบริหาร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ
MPA4ลพบุรี, MPA6ระยอง
          1.ในปีพ.ศ. 2554 กำลังจะผ่านไป ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบราชการในจังหวัดที่พำนักอยู่ว่า มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้าง ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และปี พ.ศ.2555 กำลังจะมาถึง ถ้าท่านมีบทบาทเข้ามารับผิดชอบในการบริหารงานองค์การ ท่านจะบริหารระบบราชการโดยใช้นวัตกรรมการบริหารใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA 5 สงขลา (สอบ 17 มีนาคม 55)
1. รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการปรับปรุงการบริหารราชการทั้งปวง ตามหลักการ “เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา” โดยใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขึ้นในพื้นที่
จากแนวนโยบายดังกล่าวให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบราชการในจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหารใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
(วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดหรือองค์การราชการ อาจจะเขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์เพิ่ม, ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้องค์การราชการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม, นวัตกรรม, KM+LO, TQM, IT, BSC, GG และยกตัวอย่าง และสรุปด้วยธรรมาภิบาล)
MPA 3 หัวหมาก สอบ 25 มีนาคม 55
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในปี 2558 ขอให้ท่านวิเคราะห์จุดแข็ง (STRENGTH) และจุดอ่อน (WEAKNESS) ของประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ในฐานะที่ท่านเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ ขอให้ท่านนำแนวคิดทางนวัตกรรมการบริหารมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
(วิเคราะห์สภาพแวดล้อมประทศไทย อาจจะเขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์เพิ่ม, ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้องค์การราชการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม, นวัตกรรม, KM+LO, TQM, IT, BSC, GG และยกตัวอย่าง และสรุปด้วยธรรมาภิบาล)
MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่าสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศไทย ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหาร ใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA 2 ศูนย์สุโขทัย  15 ก.ค.55
(ออกเหมือน MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555) ข้างบน
เพิ่มเติม  ท่านคิดว่า แนวคิด แผนฯ 10 กับ แผนฯ 11 เหมาะสม หรือเพียงพอแล้วหรือไม่  หากยังไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ  ท่านต้องการเพิ่มเติม และควรปรับปรุงในแผนพัฒนาฉบับต่อไปอย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการออก 
MPA 8 เชียงใหม่ (สอบ 26 สิงหาคม 2555)
          ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่าสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธะกิจการพัฒนาประเทศไทย ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหารใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์
MPA2 นนทบุรี, MPA2หัวหมาก
          ประเทศไทยประสบภัยภิบัติจากธรรมชาติอย่างรุนแรง อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและประชาชนก็ยังเจอกับปัญหาวิกฤตที่มารุมเร้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้ท่านเสนอแนวทางในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับภัยพิบัติและสภาวะวิกฤตดังกล่าวที่เกิดขึ้น จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
MPA7บางนา, เชียงใหม่
          1. ให้นักศึกษาจงอธิบายต่อไปนี้
1.1 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-10 ส่งผลต่อการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจุลภาคและมหภาคอย่างไร
1.2 ท่านคิดว่าแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวข้างต้นมาถูกทางหรือไม่ และควรปรับปรุงในแผนพัฒนาฉบับต่อไปอย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ
MPA4ลพบุรี, MPA6ระยอง
1.ถ้าท่านเข้ามามีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดิน ท่านจะนำเสนอนโยบาย/แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านใด ให้นักศึกษาอธิบายตามหลักวิชาการและแนวคิดทฤษฏีที่ได้ศึกษาว่า    
1.1 สาระสำคัญของนโยบายดังกล่าว
1.2 นโยบายที่ท่านยกตัวอย่างดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์ และต่อการพัฒนาชาติ อย่างไร
MPA 5 สงขลา (สอบ 17 มีนาคม 55)
1.ให้อธิบายแนวคิดและแนวทางที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
(ดูแผนพัฒนา 1-10และยกตัวอย่าง)
2.ให้อธิบายแนวทางการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีข้อดีเชิงบวกและข้อเสียเชิงลบอย่างไรบ้าง
(ดูแผนพัฒนา 1-10และยกตัวอย่าง)
3.ประเทศไทยจะต้องมีทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
(แนวการตอบ ดูกรอบ HRD คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา, แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เน้นแผน 11 (เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสีเขียว สถาปัตยกรรมทางสังคม และภาคประชาสังคม เป็นพลังขับเคลื่อน ดูเอกสาร POWERPOINT หน้า 71-78, พัฒนาคนไทยโดยให้เป็นคน KM+LO เสริมในการตอบได้ และยกตัวอย่าง)
MPA 3 หัวหมาก (25 มีนาคม 55)
          1.ให้อธิบายว่าประชาชนในชาติมีความสำคัญและมีบทบาทในการพัฒนาชาติอย่างไร
(ดูกรอบ HRD คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา)
2.ในประเทศไทยแนวคิดในการพัฒนาประเทศที่สำคัญเป็นอย่างไร
(ดูกรอบ HRD คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา, แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เน้นแผน 11 (เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสีเขียว สถาปัตยกรรมทางสังคม และภาคประชาสังคม เป็นพลังขับเคลื่อน ดูเอกสาร POWERPOINT หน้า 71-78, พัฒนาคนไทยโดยให้เป็นคน KM+LO เสริมในการตอบได้ และยกตัวอย่าง)
3.ให้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลว่า ผลของการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
(ดูแผนพัฒนา 1-10 และยกตัวอย่าง)
MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
          1. ให้นักศึกษาอธิบายว่า 
1.1      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  (Macro)  เหมือนหรือแตกต่างจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค (Micro) อย่างไร
1.2      ท่านคิดว่าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยควรใช้หลักการแนวคิดใด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค
1.3      ท่านคิดว่า แนวคิดในข้อ 2  เหมาะสม หรือเพียงพอแล้วหรือไม่  หากยังไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ  ท่านต้องการเพิ่มเติม และควรปรับปรุงในแผนพัฒนาฉบับต่อไปอย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ

MPA 2 ศูนย์สุโขทัย  15 ก.ค.55
(ออกเหมือน MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
การบริหารองค์การเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  วิเคราะห์องค์การ  การจัดการความรู้ + องค์การแห่งการเรียนรู้ (KM+LO) นวัตกรรมองค์การ (Innovation)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  (Macro)  เหมือนหรือแตกต่างจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค (Micro)อย่างไร
ท่านคิดว่าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยควรใช้หลักการแนวคิดใด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค


MPA 8 เชียงใหม่ (สอบ 26 สิงหาคม 2555)
1.ให้นักศึกษาอธิบายว่า
1.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร และระดับชาติของประเทศไทยหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้ว มีความแตกต่างเป็นอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
          1.2 และหากจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ควรพัฒนาทางด้านใดบ้าง