วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ข้อสอบประมวลความรู้ ม.รามคำแหง
รวบรวมจากศูนย์ทั่วประเทศ
กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
MPA2 นนทบุรี, MPA2หัวหมาก
          ให้นักศึกษายกนโยบายสาธารณะของไทยมา 1 นโยบาย เพื่อใช้อธิบายว่า นโยบายสาธารณะดังกล่าว ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับคำสำคัญต่อไปนี้ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร จงอธิบายให้ละเอียดตามหลักวิชาการ
1.สภาพปัญหาที่ต้องแก้ไข (แนวการตอบ ดูกรอบวงจรการก่อตัวนโยบายและยกตัวอย่าง)
2. ประชาชนกลุ่มต่างๆที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดงและความสำคัญของนโยบาย และยกตัวอย่าง)
3.ระบบราชการ (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง ตัวแบบระบบ การนำนโยบายไปปฏิบัติและยกตัวอย่าง)
4.ระบบเศรษฐกิจ (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแบบระบบ โลกาภิวัตน์ และยกตัวอย่าง)
5.ระบบการเมือง (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแบบระบบ โลกาภิวัตน์ และยกตัวอย่าง)               6.ระบบการบริหาร (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแบบระบบ การนำนโยบายไปปฏิบัติ โลกาภิวัตน์ และยกตัวอย่าง)

MPA7บางนา, เชียงใหม่
          1. ให้นักศึกษาจงอธิบายว่า คำสำคัญต่อไปนี้มีบทบาทหน้าที่ มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อกระบวนการการกำหนดนโยบายนโยบายสาธารณะ และจงยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะของไทยมาหนึ่งนโยบาย เพื่อประกอบการอธิบายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
1.พรรคการเมือง (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและยกตัวอย่าง)
2. ระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง การนำนโยบายไปปฏิบัติและยกตัวอย่าง)
3.ภาคธุรกิจเอกชน (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง การนำนโยบายไปปฏิบัติและยกตัวอย่าง)
4.ภาคประชาชน (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง การนำนโยบายไปปฏิบัติและยกตัวอย่าง)
5.ภาคองค์การระหว่างประเทศ (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง และยกตัวอย่าง)
MPA4 ลพบุรี, MPA6ระยอง
1.การกำหนดนโยบายสาธารณะของไทยบางนโยบาย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนบางส่วนก็สนับสนุนรัฐบาล และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนบางส่วน ก็คัดค้าน ให้นักศึกษายกตัวอย่างสาธารณะของไทยมา 1 นโยบาย โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ) และตอบคำถามดังต่อไปนี้
1.1 การก่อตัวของนโยบายสาธารณะดังกล่าว (ดูกรอบการก่อตัวนโยบายใน 5 วงจร)
1. 2 ตัวแสดงการกำหนดของนโยบายสาธารณะดังกล่าว
1.3 นโยบายสาธารณะดังกล่าวตอบสนองต่อ Stake Holder อย่างไร
1.4 และให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร
MPA 5 สงขลา (17 มีนาคม 55)
1.ให้ท่านอ้างอิงตัวแบบหรือแนวความคิดเชิงทฤษฏีที่ได้เรียนมาโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทำการวิเคราะห์และตอบคำถามต่อไปนี้อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ
1.1 ทำไมทุกรัฐบาลของประเทศไทยจึงกำหนดนโยบายสาธารณะ (แนวการตอบ ดูกรอบความสำคัญของนโยบายสาธารณะ และยกตัวอย่าง)
1.2 ปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการกระบวนการนโยบายสาธารณะ (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง ตัวแบบ และโลกาภิวัตน์ และยกตัวอย่าง)
1.3 จงอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลว ต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ มีปัจจัยอะไรบ้าง อธิบายโดยละเอียด และยกตัวอย่างประกอบ (แนวการตอบดู กรอบ นำนโยบายไปปฏิบัติ และเสริมการประเมินผลนโยบาย เพื่อให้ทราบว่า ความสำเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายและสรุปด้วยธรรมาภิบาล)
MPA 3 หัวหมาก (25 มีนาคม 55)
          1.นโยบายสาธารณะมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการภาครัฐอย่างไร (แนวการตอบ ดูกรอบความสำคัญของนโยบายสาธารณะ และยกตัวอย่าง)
          2.ตัวแสดงที่สำคัญๆ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะมีอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไร (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง และอธิบายความสำคัญของตัวแสดงแต่ละภาค)
3.นโยบายสาธารณะทุกนโยบายมีผลทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยไม่มีใครเสียประโยชน์ ท่านคิดว่าจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวการตอบ ดูกรอบแนวคิดนโยบายสาธารณะของ James Anderson, กรอบตัวแบบชนชั้นนำ, ตัวแบบระบบ, ตัวแบบกลุ่ม และยกตัวอย่าง และสรุปด้วยธรรมาภิบาล)
MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
1. ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท/วัน เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ใน 7  จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ให้นักศึกษาวิเคราะห์และตอบคำถาม โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ) ดังต่อไปนี้
1.1 นโยบายสาธารณะดังกล่าวตอบสนองต่อผู้ได้ประโยชน์ / เสียประโยชน์ / ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ มีใครบ้าง
1.2 มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างในการนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
1.3 มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความความสำเร็จ หรือความล้มเหลวต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ   
1.4 ท่านคิดว่ากำหนดนโยบายสาธารณะดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดี ของ Jeremy Bentham หรือ Vilfredo Pareto หรือ John Raw โดยเลือกมา 1 แนวคิด อย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ

MPA2 ศูนย์สุโขทัย
นโยบายรถยนต์คันแรก
 ให้นักศึกษาวิเคราะห์และตอบคำถาม โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ) ดังต่อไปนี้
1.1 นโยบายสาธารณะดังกล่าวตอบสนองต่อผู้ได้ประโยชน์ / เสียประโยชน์ / ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ มีใครบ้าง
1.2 มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างในการนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
1.3 มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความความสำเร็จ หรือความล้มเหลวต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ   
1.4 ท่านคิดว่ากำหนดนโยบายสาธารณะดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดี ของ Jeremy Bentham หรือ Vilfredo Pareto หรือ John Raw โดยเลือกมา 1 แนวคิด อย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ

MPA 8 เชียงใหม่ (สอบ 26 สิงหาคม 2555)
1.ให้นักศึกษาจงอธิบายและวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดนโยบายสาธารณะเป็นกรอบในการตอบคำถามในประเด็นต่อไปนี้ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ)
1.1 Thomas R. Dye ได้อธิบายความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ว่าอย่างไร จงอธิบาย
1.2 จากคำอธิบายความหมายนโยบายสาธารณะของ Thomas R. Dye ตามข้อ 1.1 ใครเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
1.3 นอกจากมีผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะตามข้อ 1.2 แล้ว มี "ตัวแสดง" อื่นๆ มีส่วนร่วม หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกำหนดนโยบายสาธารณะ ให้นักศึกษาอธิบายว่า "ตัวแสดง" อื่นๆ ดังกล่าวนั้นหมายถึงใคร และสามารถจะมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะได้อย่างไร
1.4 ให้นักศึกษาใช้แนวคิดเชิงปทัสถานของ Jeremy Bentham หรือ Vilfredo Pareto หรือ John Rawls คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่า นโยบายแจกแทปเล็ต (One Tablet One per Child) ให้นักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศ ถือเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่ เพราะอะไร
กลุ่มวิชาองค์การสาธารณะ
MPA2 นนทบุรี, MPA2หัวหมาก
          1.จากนโยบายของรัฐบาลที่มีการปรับการบริหารภาครัฐ ลดบทบาท เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนฯนั้น ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบราชการในจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหาร ใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA7บางนา, เชียงใหม่
1.ให้นักศึกษาจงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดที่ท่านพำนักอยู่เสร็จแล้วจงนำผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมากำหนดทิศทางการบริหาร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ
MPA4ลพบุรี, MPA6ระยอง
          1.ในปีพ.ศ. 2554 กำลังจะผ่านไป ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบราชการในจังหวัดที่พำนักอยู่ว่า มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้าง ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และปี พ.ศ.2555 กำลังจะมาถึง ถ้าท่านมีบทบาทเข้ามารับผิดชอบในการบริหารงานองค์การ ท่านจะบริหารระบบราชการโดยใช้นวัตกรรมการบริหารใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA 5 สงขลา (สอบ 17 มีนาคม 55)
1. รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการปรับปรุงการบริหารราชการทั้งปวง ตามหลักการ “เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา” โดยใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขึ้นในพื้นที่
จากแนวนโยบายดังกล่าวให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบราชการในจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหารใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
(วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดหรือองค์การราชการ อาจจะเขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์เพิ่ม, ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้องค์การราชการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม, นวัตกรรม, KM+LO, TQM, IT, BSC, GG และยกตัวอย่าง และสรุปด้วยธรรมาภิบาล)
MPA 3 หัวหมาก สอบ 25 มีนาคม 55
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในปี 2558 ขอให้ท่านวิเคราะห์จุดแข็ง (STRENGTH) และจุดอ่อน (WEAKNESS) ของประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ในฐานะที่ท่านเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ ขอให้ท่านนำแนวคิดทางนวัตกรรมการบริหารมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
(วิเคราะห์สภาพแวดล้อมประทศไทย อาจจะเขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์เพิ่ม, ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้องค์การราชการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม, นวัตกรรม, KM+LO, TQM, IT, BSC, GG และยกตัวอย่าง และสรุปด้วยธรรมาภิบาล)
MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่าสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศไทย ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหาร ใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA 2 ศูนย์สุโขทัย  15 ก.ค.55
(ออกเหมือน MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555) ข้างบน
เพิ่มเติม  ท่านคิดว่า แนวคิด แผนฯ 10 กับ แผนฯ 11 เหมาะสม หรือเพียงพอแล้วหรือไม่  หากยังไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ  ท่านต้องการเพิ่มเติม และควรปรับปรุงในแผนพัฒนาฉบับต่อไปอย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการออก 
MPA 8 เชียงใหม่ (สอบ 26 สิงหาคม 2555)
          ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่าสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธะกิจการพัฒนาประเทศไทย ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหารใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์
MPA2 นนทบุรี, MPA2หัวหมาก
          ประเทศไทยประสบภัยภิบัติจากธรรมชาติอย่างรุนแรง อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและประชาชนก็ยังเจอกับปัญหาวิกฤตที่มารุมเร้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้ท่านเสนอแนวทางในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับภัยพิบัติและสภาวะวิกฤตดังกล่าวที่เกิดขึ้น จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
MPA7บางนา, เชียงใหม่
          1. ให้นักศึกษาจงอธิบายต่อไปนี้
1.1 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-10 ส่งผลต่อการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจุลภาคและมหภาคอย่างไร
1.2 ท่านคิดว่าแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวข้างต้นมาถูกทางหรือไม่ และควรปรับปรุงในแผนพัฒนาฉบับต่อไปอย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ
MPA4ลพบุรี, MPA6ระยอง
1.ถ้าท่านเข้ามามีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดิน ท่านจะนำเสนอนโยบาย/แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านใด ให้นักศึกษาอธิบายตามหลักวิชาการและแนวคิดทฤษฏีที่ได้ศึกษาว่า    
1.1 สาระสำคัญของนโยบายดังกล่าว
1.2 นโยบายที่ท่านยกตัวอย่างดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์ และต่อการพัฒนาชาติ อย่างไร
MPA 5 สงขลา (สอบ 17 มีนาคม 55)
1.ให้อธิบายแนวคิดและแนวทางที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
(ดูแผนพัฒนา 1-10และยกตัวอย่าง)
2.ให้อธิบายแนวทางการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีข้อดีเชิงบวกและข้อเสียเชิงลบอย่างไรบ้าง
(ดูแผนพัฒนา 1-10และยกตัวอย่าง)
3.ประเทศไทยจะต้องมีทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
(แนวการตอบ ดูกรอบ HRD คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา, แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เน้นแผน 11 (เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสีเขียว สถาปัตยกรรมทางสังคม และภาคประชาสังคม เป็นพลังขับเคลื่อน ดูเอกสาร POWERPOINT หน้า 71-78, พัฒนาคนไทยโดยให้เป็นคน KM+LO เสริมในการตอบได้ และยกตัวอย่าง)
MPA 3 หัวหมาก (25 มีนาคม 55)
          1.ให้อธิบายว่าประชาชนในชาติมีความสำคัญและมีบทบาทในการพัฒนาชาติอย่างไร
(ดูกรอบ HRD คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา)
2.ในประเทศไทยแนวคิดในการพัฒนาประเทศที่สำคัญเป็นอย่างไร
(ดูกรอบ HRD คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา, แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เน้นแผน 11 (เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสีเขียว สถาปัตยกรรมทางสังคม และภาคประชาสังคม เป็นพลังขับเคลื่อน ดูเอกสาร POWERPOINT หน้า 71-78, พัฒนาคนไทยโดยให้เป็นคน KM+LO เสริมในการตอบได้ และยกตัวอย่าง)
3.ให้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลว่า ผลของการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
(ดูแผนพัฒนา 1-10 และยกตัวอย่าง)
MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
          1. ให้นักศึกษาอธิบายว่า 
1.1      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  (Macro)  เหมือนหรือแตกต่างจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค (Micro) อย่างไร
1.2      ท่านคิดว่าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยควรใช้หลักการแนวคิดใด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค
1.3      ท่านคิดว่า แนวคิดในข้อ 2  เหมาะสม หรือเพียงพอแล้วหรือไม่  หากยังไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ  ท่านต้องการเพิ่มเติม และควรปรับปรุงในแผนพัฒนาฉบับต่อไปอย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ

MPA 2 ศูนย์สุโขทัย  15 ก.ค.55
(ออกเหมือน MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
การบริหารองค์การเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  วิเคราะห์องค์การ  การจัดการความรู้ + องค์การแห่งการเรียนรู้ (KM+LO) นวัตกรรมองค์การ (Innovation)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  (Macro)  เหมือนหรือแตกต่างจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค (Micro)อย่างไร
ท่านคิดว่าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยควรใช้หลักการแนวคิดใด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค


MPA 8 เชียงใหม่ (สอบ 26 สิงหาคม 2555)
1.ให้นักศึกษาอธิบายว่า
1.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร และระดับชาติของประเทศไทยหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้ว มีความแตกต่างเป็นอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
          1.2 และหากจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ควรพัฒนาทางด้านใดบ้าง

ตัวอย่างข้อสอบเก่าวิชาประมวลความรู้
กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
MPA ต่างประเทศ 2554
1.การกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย ส่วนหนึ่งนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน ให้นักศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากขั้นตอนใดในกระบวนการนโยบาย (Policy Process) และหาหนทางแก้ไขเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งดังกล่าว ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ)
2. ให้นักศึกษายกนโยบายสาธารณะของไทยมา 1 นโยบาย และตอบคำถามดังต่อไปนี้
2.1 นโยบายสาธารณะดังกล่าว ประสบความสำเร็จหรือไม่
2.2 ใช้เกณฑ์ใดบ้างในการประเมินความสำเร็จของนโยบายดังกล่าว (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ)
2.3 นโยบายสาธารณะดังกล่าวตอบสนองต่อ Stake Holder อย่างไร
MPA2 นนทบุรี, MPA 2 หัวหมาก
                ให้นักศึกษายกนโยบายสาธารณะของไทยมา 1 นโยบาย เพื่อใช้อธิบายว่า นโยบายสาธารณะดังกล่าว ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับคำสำคัญต่อไปนี้ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร จงอธิบายให้ละเอียดตามหลักวิชาการ
1.สภาพปัญหาที่ต้องแก้ไข                2. ประชาชนกลุ่มต่างๆที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder)
3.ระบบราชการ                                   4.ระบบเศรษฐกิจ
5.ระบบการเมือง                                 6.ระบบการบริหาร
MPA7 บางนา, เชียงใหม่
                1. ให้นักศึกษาจงอธิบายว่า คำสำคัญต่อไปนี้มีบทบาทหน้าที่ มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อกระบวนการการกำหนดนโยบายนโยบายสาธารณะ และจงยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะของไทยมาหนึ่งนโยบาย เพื่อประกอบการอธิบายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
1.พรรคการเมือง                                 2. ระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ
3.ภาคธุรกิจเอกชน                             4.ภาคประชาชน
5.ภาคองค์การระหว่างประเทศ
MPA4 ลพบุรี, MPA6ระยอง
1.การกำหนดนโยบายสาธารณะของไทยบางนโยบาย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนบางส่วนก็สนับสนุนรัฐบาล และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนบางส่วน ก็คัดค้าน ให้นักศึกษายกตัวอย่างสาธารณะของไทยมา 1 นโยบาย โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ) และตอบคำถามดังต่อไปนี้
1.1 การก่อตัวของนโยบายสาธารณะดังกล่าว
1. 2 ตัวแสดงการกำหนดของนโยบายสาธารณะดังกล่าว
1.3 นโยบายสาธารณะดังกล่าวตอบสนองต่อ Stake Holder อย่างไร
1.4 และให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร
MPA 5 สงขลา (17 มีนาคม 55)
1.ให้ท่านอ้างอิงตัวแบบหรือแนวความคิดเชิงทฤษฏีที่ได้เรียนมาโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทำการวิเคราะห์และตอบคำถามต่อไปนี้อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ
1.1 ทำไมทุกรัฐบาลของประเทศไทยจึงกำหนดนโยบายสาธารณะ
1.2 ปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการกระบวนการนโยบายสาธารณะ
1.3 จงอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลว ต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ มีปัจจัยอะไรบ้าง อธิบายโดยละเอียด และยกตัวอย่างประกอบ
MPA 3 หัวหมาก (25 มีนาคม 55)
                1.นโยบายสาธารณะมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการภาครัฐอย่างไร
                2.ตัวแสดงที่สำคัญๆ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะมีอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไร
3.นโยบายสาธารณะทุกนโยบายมีผลทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยไม่มีใครเสียประโยชน์ ท่านคิดว่าจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
1. ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท/วัน เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ใน 7  จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ให้นักศึกษาวิเคราะห์และตอบคำถาม โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ) ดังต่อไปนี้
1.1 นโยบายสาธารณะดังกล่าวตอบสนองต่อผู้ได้ประโยชน์ / เสียประโยชน์ / ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ มีใครบ้าง
1.2 มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างในการนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
1.3 มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความความสำเร็จ หรือความล้มเหลวต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
1.4 ท่านคิดว่ากำหนดนโยบายสาธารณะดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดี ของ Jeremy Bent ham หรือ Vilfredo Pareto หรือ John Raw โดยเลือกมา 1 แนวคิด อย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการกลุ่มองค์การสาธารณะ
MPA ต่างประเทศ 2554
                1.ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดหรือเมืองที่ท่านพำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครืองมือทางการบริหาร ใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาเมือง หรือนวัตกรรมเมืองหรือจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA2 นนทบุรี, MPA 2 หัวหมาก
                จากนโยบายของรัฐบาลที่มีการปรับการบริหารภาครัฐ ลดบทบาท เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนฯนั้น ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบราชการในจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครืองมือทางการบริหาร ใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA7 บางนา, เชียงใหม่
1.ให้นักศึกษาจงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดที่ท่านพำนักอยู่เสร็จแล้วจงนำผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมากำหนดทิศทางการบริหาร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ
MPA4 ลพบุรี, MPA6ระยอง
                1.ในปีพ.ศ. 2554 กำลังจะผ่านไป ใหนักศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบราชการในจังหวัดที่พำนักอยู่ว่า มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้าง ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และปี พ.ศ.2555 กำลังจะมาถึง ถ้าท่านมีบทบาทเข้ามารับผิดชอบในการบริหารงานองค์การ ท่านจะบริหารระบบราชการโดยใช้นวัตกรรมการบริหารใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA 5 สงขลา (สอบ 17 มีนาคม 55)
1. รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการปรับปรุงการบริหารราชการทั้งปวง ตามหลักการ “เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา” โดยใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขึ้นในพื้นที่
จากแนวนโยบายดังกล่าวให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบราชการในจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหารใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA 3 หัวหมาก สอบ 25 มีนาคม 55
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในปี 2558 ขอให้ท่านวิเคราะห์จุดแข็ง (STRENGTH) และจุดอ่อน (WEAKNESS) ของประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ในฐานะที่ท่านเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ ขอให้ท่านนำแนวคิดทางนวัตกรรมการบริหารมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่าสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศไทย ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหาร ใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ

กลุ่มทรัพยากรมนุษย์
MPA ต่างประเทศ 2554
            1. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าแนวคิด เนื้อหา ขอบข่าย วิชา PA 711 และ PA 712 มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
2. เลือกหัวข้อที่กำหนดมา 2 หัวข้อที่มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์ต่อกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทย
1.สิ่งแวดล้อม                                       2.คุณภาพชีวิต
3.ความสุขของคนในชาติ                  4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.ชุมชนเข้มแข็ง                                 6.คุณธรรมและจริยธรรม
และตอบคำถามดังต่อไปนี้
2.1 นักศึกษาเลือกหัวข้อใดบ้าง โปรดระบุ
2.2 อธิบายหัวข้อที่เลือกมาว่ามีความสำคัญอย่างไรกับการพัฒนามนุษย์
2.3 และมีความสัมพันธ์ต่อกัน ต่อการพัฒนามนุษย์ และต่อการพัฒนาชาติ อย่างไร
MPA2 นนทบุรี, MPA 2 หัวหมาก
                ประเทศไทยประสบภัยภิบัติจากธรรมชาติอย่างรุนแรง อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและประชาชนก็ยังเจอกับปัญหาวิกฤตที่มารุมเร้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้ท่านเสนอแนวทางในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับภัยพิบัติและสภาวะวิกฤตดังกล่าวที่เกิดขึ้น จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
MPA7 บางนา, เชียงใหม่
                1. ให้นักศึกษาจงอธิบายต่อไปนี้
1.1 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-10 ส่งผลต่อการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจุลภาคและมหภาคอย่างไร
1.2 ท่านคิดว่าแนวทางการพัฒนาทรัพยากมนุษย์ดังกล่าวข้างต้นมาถูกทางหรือไม่ และควรปรับปรุงในแผนพัฒนาฉบับต่อไปอย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ
MPA4 ลพบุรี, MPA6ระยอง
1.ถ้าท่านเข้ามามีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดิน ท่านจะนำเสนอนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านใด ให้นักศึกษาอธิบายตามหลักวิชาการและแนวคิดทฤษฏีที่ได้ศึกษาว่า           
1.1 สาระสำคัญของนโยบายดังกล่าว
1.2 นโยบายที่ท่านยกตัวอย่างดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์ และต่อการพัฒนาชาติ อย่างไร
MPA 5 สงขลา (สอบ 17 มีนาคม 55)
1.ให้อธิบายแนวคิดและแนวทางที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
2.ให้อธิบายแนวทางการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีข้อดีเชิงบวกและข้อเสียเชิงลบอย่างไรบ้าง
3.ประเทศไทยจะต้องมีทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
MPA 3 หัวหมาก (25 มีนาคม 55)
                1.ให้อธิบายว่าประชาชนในชาติมีความสำคัญและมีบทบาทในการพัฒนาชาติอย่างไร ใช้โมเดล คนเป็นศูนย์กลาง ดูกรอบ HRD
2.ในประเทศไทยแนวคิดในการพัฒนาประเทศที่สำคัญเป็นอย่างไร
3.ให้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลว่า ผลของการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
                1. ให้นักศึกษาอธิบายว่า   
1.1          การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  (Macro)  เหมือนหรือแตกต่างจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค (Micro) อย่างไร (HRD)
1.2          ท่านคิดว่าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยควรใช้หลักการแนวคิดใด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค
1.3          ท่านคิดว่า แนวคิดในข้อ 2  เหมาะสม หรือเพียงพอแล้วหรือไม่  หากยังไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ  ท่านต้องการเพิ่มเติม และควรปรับปรุงในแผนพัฒนาฉบับต่อไปอย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ (เอาแผน 11 มาตอบ)

ตัวอย่างข้อสอบประมวลความรู้
MPA รามคำแหง
กลุ่มนโยบายสาธารณะ
MPA 1 บางนา, เชียงใหม่
            (1) 1.ให้วิเคราะห์ความหมายและพิจารณาว่าในการกำหนดนโยบายสาธารณะมีความสัมพันธ์ของสิ่งต่อไปนี้อย่างไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
                1.ความหมาย
                2.การพิจารณาปัญหาเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ โดยพิจารณาเกณฑ์การตัดสินใจที่ดี
                3.จริยธรรมนโยบายสาธารณะ
                (2) 2.จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะในปัจจุบันว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง แต่ละกิจกรรมในกระบวนการกำหนดนโยบาย ผู้ที่มีบทบาทหรือผู้ผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง จากตัวแบบกลุ่ม (GROUP MODEL)
                (3) 3.การกำหนดนโยบายสาธารณะในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเป็นการกำหนดที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น การกำหนดนโยบายมีความเป็นธรรมและมีจริยธรรมมากขึ้น ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ให้ท่านเสนอแนวคิดทฤษฏีที่ได้เรียนมา (ตัวแบบนโยบาย) โดยยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะที่ดีของรัฐบาลมาหนึ่งนโยบายเพื่อประกอบการอภิปราย

EX-MPA 1, MPA 1 ระยอง
                1.ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการก่อตัวนโยบายสาธารณะมาจากสภาพการณ์ของ ปัญหา ให้อธิบายคุณลักษณะพิเศษของปัญหาสาธารณะ ที่จะกลายเป็นประเด็นเชิงนโยบายและก่อตัวเป็นนโยบายสาธารณะ ให้ยกตัวอย่างประกอบพอสังเขป
(1+4) 2.ให้อธิบายกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะของรัฐบาลที่ประสบความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ประกอบการอธิบาย

MPA 2 บางนา
                ครั้งที่ 1 (1) 1.นโยบายสาธารณะคืออะไร จงวิเคราะห์ว่า นโยบายสาธารณะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง อย่างไร
                2.จงอธิบายตัวแบบที่ใช้ในการศึกษานโยบายสาธารณะมีอะไรบ้าง และวิเคราะห์ว่า ทำไมตัวแบบต่างๆ จึงอธิบายถึงนโยบายสาธารณะที่แตกต่างกัน
                 ครั้งที่ 2 (1) 1.นโยบายสาธารณะคืออะไร จงวิเคราะห์ว่า นโยบายสาธารณะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง อย่างไร
                (3) 2. ก. การกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดี ควรกำหนดอย่างไร จงอธิบาย
               ข. นโยบายสาธารณะที่ดีท่านคิดว่ามีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะที่ดี

MPA 2 เชียงใหม่   
(2)1.กลุ่มนักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับตัวแสดงในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแสดงภาครัฐ ตัวแสดงภาคสังคม และตัวแสดงในระบบระหว่างประเทศ  จงอธิบายถึงตัวแสดงดังกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการสร้างนโยบายสาธารณะอย่างไร
(4)2.จงอธิบายปัจจัยในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ มีปัจจัยอะไรบ้าง อธิบายโดยละเอียด
(3) 3. Thomas R. Dye กล่าวถึงนโยบายสาธารณะว่าเป็นสิ่งที่รัฐเลือกกระทำและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงเป็นสิ่งที่รัฐเลือกไม่กระทำ จงยกตัวอย่างนโยบายของรัฐ 1 นโยบาย และวิเคราะห์กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ และวิเคราะห์ว่านโยบายที่กำหนดเป็นนโยบายสาธารณะที่ดีหรือไม่อย่างไร

EX-MPA 2, MPA 2 ระยอง
(1) 1.จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้มีความสำคัญและสัมพันธ์อย่างไรในการกำหนดนโยบายสาธารณะ 1.Public Issue 2.Actor 3.CIPP Model 4.จริยธรรม
(2) 2.ก. ตัวแสดงเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายอย่างไร
               (1)  ข. รธน.50 เกี่ยวข้องอย่างไรกับนโยบายสาธารณะ จงอธิบายกระบวนการตามการกำหนดนโยบายสาธารณะ
(3) 3. การจัดสรรคุณค่าทางสังคม ของ David Easton จงอธิบายและวิเคราะห์กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ และวิเคราะห์ว่านโยบายที่กำหนดเป็นนโยบายสาธารณะที่ดีหรือไม่อย่างไร และ มีความสัมพันธ์กับการบริหารกิจการบ้านที่ดีอย่างไร

MPA 3 ทุกวิทยาเขต
สอบครั้งที่ 1
ข้อ 1. (4)
1.1ให้อธิบายถึงนโยบายสาธารณะที่ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ เพราะอะไร จงวิเคราะห์ตามแนวทฤษฏีที่ได้ศึกษา
1.2ให้อธิบายถึงนโยบายสาธารณะที่ได้มีการนำมาปฏิบัติแล้วแต่ว่าไม่บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ตั้งไว้ เพราะอะไร จงวิเคราะห์ตามแนวทฤษฏีที่ได้ศึกษา
(3) ข้อ 2. ถ้าหากว่า นโยบายสาธารณะนั้นเป็นของรัฐบาลอย่างเดียว ข้าราชการและ ประชาชนนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียง ท่านเห็นด้วยหรือไม่  เพราะเหตุใด
สอบครั้งที่ 2
(1) 1.จงอธิบายว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะประกอบด้วยขั้นตอน กิจกรรม และผู้เกี่ยวข้องต่างๆอะไรบ้าง อย่างไร
(4) 2.จงวิเคราะห์ว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ อาจขึ้นกับอะไรบ้าง เพราะอะไร
MPA 4 บางนา, เชียงใหม่, ลพบุรี
            (1) 1.การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่าจะทำนโยบายเร่งด่วน ดังนี้....................................................ฯลฯ
1.1  เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างไร
1.2 จงอธิบายกระบวนการนโยบายดังกล่าว
1.3 ตัวแสดงที่สำคัญในการกำหนดนโยบายนี้มีใครบ้าง
1.4 และใช้ตัวแบบอะไรในการกำหนดนโยบาย จงอธิบายให้ละเอียด
(2) 2. รธน.50 มาตรา 80 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบาย ด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ วรรค 1 - 6  .................ฯลฯ
                2.1 ให้ยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะด้านใดด้านหนึ่งมา 1 นโยบาย จงวิเคราะห์ตามกระบวนการในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
                2.2 นโยบายนั้น มาจากสภาพปัญหาอย่างไร
                2.3 มีวัตถุประสงค์ในนโยบายอย่างไร
                2.4 มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง ว่านโยบายนั้น ประสบความสำเร็จ หรือความล้มเหลว

EX-MPA 4 สอบครั้งที่ 1
1.นักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่ดี ให้ท่านยกตัวอย่าง ความคิดเห็นของนักวิชาการอย่างน้อย  3 ท่านเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่ดีอย่างไร ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนักวิชาการนี้อย่างไร จงอธิบาย
2.นโยบายมาตรการเร่งด่วน 9 ข้อ ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เช่นมีนโยบายด้านต่างๆ หลายด้าน ดังนี้ 1.........2...... ...............................................ฯลฯ ให้ท่านยกนโยบาย มาหนึ่งนโยบายแล้วนำมาวิเคราะห์ดูว่า
2.1 จงอธิบายความหมายต่อไปนี้
1. Policy Formation มาจากสภาพปัญหาอะไร และมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
2. Policy Implementation จงอธิบายว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ มี Actor ใครบ้าง
3. มีKey Performance Indicator: KPI อะไรที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของนโยบาย
4. มี Key Performance Indicator: KPI อะไรบ้างในการ Evaluation Policy
5. และปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของนโยบาย คืออะไร
2.2 จากข้อ 2.1  ในฐานะที่ท่านเรียนด้านรัฐประศาสนศาสตร์ท่านเห็นว่าจะดำเนินการให้นโยบายสาธารณะดังกล่าว ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

EX-MPA4 สอบครั้งที่ 2
1. จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1-7 ซึ่งมีการมุ่งเน้นแต่เศรษฐกิจ โดยไม่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง   จนกระทั่งมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันนั้น ให้นักศึกษา จงยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะมา 1 นโยบายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และอธิบายว่า
1.1 Green & Happiness Society เกี่ยวข้องอย่างไรกับนโยบายที่ท่านเลือกมา
1.2 นโยบายสาธารณะที่ท่านยกมามีแนวคิดอย่างไร
1.3 จงอธิบายรายละเอียดของนโยบายนโยบาย
1.4 จงอธิบายการประเมินผลนโยบายดังกล่าว
1.5 นวัตกรรม ส่งผลให้นโยบายสาธารณะที่ท่านยกมาประสบความสำเร็จได้อย่างไร
2. Frank J. Good now ซึ่งได้กล่าวไว้ในกระบวนทัศน์ที่ 1 ว่า การแยกการบริหารออกจากการเมืองออกเป็นสองส่วนอยากทราบว่า
2.1 มีความเกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์อย่างไร
2.2 มีตัวแสดงได้แก่ใครบ้าง

MPA บางนา5, เชียงใหม่5, ระยอง4, ลพบุรี2, สงขลา2 ครั้งที่ 1

1.นโยบายสาธารณะมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อรัฐประศาสตร์อย่างไร จงอธิบาย และจงยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มา 1 นโยบาย แล้วทำการวิเคราะห์นโยบาย ดังนี้
1.1 อธิบายวงจรการกำหนดนโยบาย
1.2 ตัวแบบในการกำหนดนโยบายดังกล่าว มา 2 ตัวแบบ
1.3 Actor ของการกำหนดนโยบายดังกล่าวมีใครบ้าง
2. จงอธิบายความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของคำสำคัญในการะบวนนโยบายสาธารณะพร้อมยกตัวอย่าง ต่อไปนี้

2.1 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
2.2 โลกาภิวัตน์
2.3 ประชาสังคม
2.4 ธรรมาภิบาล

MPA บางนา5, เชียงใหม่5, ระยอง4, ลพบุรี2, สงขลา2 ครั้งที่ 2

1. จงอธิบายว่านโยบายสาธารณะมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human Resource Development) จงยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะประกอบ พร้อมทั้งใช้นโยบายฯ นั้น อธิบายในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 Policy Implementation (การนำนโยบายไปปฏิบัติ)
1.2 Policy Evaluation (การประเมินผลนโยบาย)
1.3 ท่านสามารถนำองค์ความรู้อะไรบ้างในกลุ่มวิชาองค์การสาธารณะมาใช้ เพื่อทำให้นโยบายประสบความสำเร็จ
2. ปัจจุบันมีปัญหาผลกระทบ (OUT COME) ต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายสาธารณะเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการกล่าวถึงบทบาทของประชาสังคม
การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ในฐานะที่ท่านเป็นนักศึกษาด้านรัฐประศาสนาศาสตร์ ให้ท่านนำความรู้ด้านนโยบายศาสตร์วิเคราะห์ในประเด็นดังนี้
2.1 ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างกระบวนการนโยบายสาธารณะกับประชาสังคม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2.2 การกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดีควรมีหลักเกณฑ์ใดบ้าง และในการกำหนดนโยบายสาธารณะของไทยให้เป็นนโยบายที่ดี ควรกำหนดนโยบายใต้หลักเกณฑ์ของตัวแบบใด เพราะเหตุใด
3. จงอธิบายความสำคัญของนโยบายสาธารณะต่อการศึกษาวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งนี้ให้นักศึกษาวิเคราะห์โดยใช้สภาพเหตุการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน โดยยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะ 1 นโยบายประกอบความคิดดังกล่าว พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของนโยบายตามประเด็นดังต่อไปนี้
3.1 อธิบายวงจรนโยบายสาธารณะ
3.2 อธิบายตัวแบบ (Model) อย่างน้อย 2 ตัวแบบที่สัมพันธ์กับนโยบายดังกล่าว
3.3 อธิบายว่ามีตัวแสดง (Actors) อะไรในกระบวนการนโยบายดังกล่าว


4. จากภาพข้างต้น ให้นำความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

MPA1 หัวหมาก ครั้งที่ 1
1. นายแพทย์ประเวศ  วสี กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ต่อทุกองคาพยพของสังคม ทั้งทางบวกและทางลบ ประเทศไทยเป็น โรคพร่องนโยบายอย่างรุนแรง” (Severe Policy Deficiency Disease) “โรคนี้ ทำให้ประเทศไทยป่วย การเยียวยาความเจ็บป่วยของประเทศไทยอย่างหนึ่งคือ กระบวนการนโยบายสาธารณะ
1.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับคำกล่าวข้างต้น และมีความสำพันธ์กับสังคมและระบบการเมืองอย่างไร
1.2. ยกตัวอย่าง นโยบายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ฯ มา 1 นโยบาย อธิบายโดยใช้กระบวนการนโยบาย
1.3 ธรรมาภิบาลมีความสำคัญอย่างไร ต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. ให้ยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะที่ล้มเหลว 1 นโยบาย
                2.1 อธิบายว่าเหตุผลที่ล้มเหลว
                2.2 เสนอแนะแนวทางตามหลักทฤษฏีว่าทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ
                2.3 และควรแก้ไขปัญหาอย่างไร
กลุ่มองค์การสาธารณะ
MPA 1 บางนา
1.              อธิบายสาระสำคัญ และวิเคราะห์ว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ 
1.              Bureaucracy
2.              การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific management)
3.              ประสิทธิภาพและประหยัด (Efficiency and economy) 
4.              มนุษยสัมพันธ์ (Human relations)
5.              การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลภายใต้กรอบจำกัด (Bounded rationality)
6.              นวัตกรรม (Innovation)
7.              สภาพแวดล้อม (Environment)
(1-3 ทฤษฏีองค์การ ในยุคที่ 1, 4-5 ทฤษฏีองค์การยุคที่ 2, 6-7 ทฤษฏีองค์การยุคที่ 3)
2. การที่รัฐบาลได้ทำการปฏิรูประบบราชการ และได้นำตัวแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบภาคเอกชนไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร การจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชนผู้รับบริการ และในฐานะผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการที่รัฐบาลนำตัวแบบการบริหารงานแบบภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในการบริหาราชการ เห็นด้วย เพราะเหตุใด และ ไม่เห็นด้วย  เพราะเหตุใด ให้วิเคราะห์ในกรอบทฤษฏี และข้อเท็จจริง เชิงเหตุผล พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย  
 3. จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบว่า การบริหารองค์การสาธารณะขนาดใหญ่ของไทยในยุคปัจจุบัน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ นักบริหาร จำเป็นต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง และควรทำอย่างไร
Ex-MPA 1
1.ให้อธิบายความเป็นมาของทฤษฏีองค์การยุคต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบายว่าแต่ละยุคมีนักทฤษฏีที่เกี่ยวข้องชื่ออะไร และมีมุมมองและความคิดเห็นอย่างไร
2. การที่รัฐบาลได้ทำการปฏิรูประบบราชการ และได้นำตัวแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบภาคเอกชนไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร การจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชนผู้รับบริการ และในฐานะผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ
                ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการที่รัฐบาลนำตัวแบบการบริหารงานแบบภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในการบริหาราชการ เห็นด้วย เพราะเหตุใด และ ไม่เห็นด้วย  เพราะเหตุใด ให้วิเคราะห์ในกรอบทฤษฏี และข้อเท็จจริง เชิงเหตุผล พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
3. จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบว่า การบริหารองค์การสาธารณะขนาดใหญ่ของไทยในยุคปัจจุบัน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ นักบริหาร จำเป็นต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง และควรทำอย่างไร
MPA 2 บางนา สอบครั้งที่ 1
        1.จงวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลได้และผลกระทบของกรอบแนวคิดองค์กรระบบราชการในภาคทฤษฎีกับการนำไปบริหารระบบราชการในภาคปฏิบัติ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. (ก) ลักษณะสำคัญองค์การเชิงนวัตกรรมมีอะไรบ้าง จงอธิบายให้ละเอียด
              (ข) จงวิเคราะห์องค์การการเรียนรู้เป็นตัวแบบหนึ่งขององค์กรเชิงนวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร ให้อธิบาย
MPA 2 บางนา สอบครั้งที่ 1
1.7’S MODEL มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เป็นตัวแบบเชิงนวัตกรรมหรือไม่
2.วัฒนธรรมองค์กร มีผลกระทบต่อการบริหารองค์กรหรือไม่ อย่างไร
3. จงวิเคราะห์องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นตัวแบบหนึ่งขององค์กรเชิงนวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร ให้อธิบาย ใช้กับองค์การเกิดประโยชน์หรือไม่อย่างไร
MPA 2 เชียงใหม่
1.จงอธิบายความหมาย
1.1            นวัตกรรมองค์กร
1.2            วัฒนธรรมองค์กร
1.3            การบริหารวัฒนธรรมองค์กร
จงวิเคราะห์ว่าวัฒนธรรมองค์กรมีผลกระทบต่อนวัตกรรมองค์กรอย่างไร  อธิบายให้ชัดเจนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2.องค์กรที่นำสารสนเทศมาใช้สามารถสร้างศักยภาพและมีโอกาสก้าวหน้าและประสบความสำเร็จมากกว่าองค์กรอื่น ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร ยกตัวอย่างให้ชัดเจน 
สมมุติว่าท่านเป็นผู้บริหารองค์การ  ท่านจะมีวิธีการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
3. “TQM เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในองค์การ ทำให้องค์การมีคุณภาพและอยู่รอด ให้อธิบายความหมายของ TQM โดยสังเขป และเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายในคำพูด ให้อธิบายและยกตัวอย่าง TQM ในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนให้ชัดเจน
EX-MPA 2, MPA 2 ระยอง
1. Value chain หมายถึงอะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อการบริหารองค์การ และนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารระบบราชการอย่างไร
            2. (ก) ลักษณะสำคัญองค์การเชิงนวัตกรรมมีอะไรบ้าง จงอธิบายให้ละเอียด
            (ข) จงวิเคราะห์องค์การการเรียนรู้เป็นตัวแบบหนึ่งขององค์กรเชิงนวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร ให้อธิบาย
MPA 3 ทุกวิทยาเขต สอบครั้งที่ 1
ข้อ 1 การบริหารเชิงกลยุทธ์คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ดีคืออะไร และมีเครื่องมือหรือเทคนิคอะไรบ้างในการบริหารเชิงกลยุทธ์ (อธิบายโดยละเอียด) พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
ข้อ 2 ถ้าท่านเป็นผู้บริหารองค์กร ท่านจะมีวิธีแนวทางในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในองค์กรอย่างไรโดยใช้หลักการบริหารจัดเชิงนวัตกรรม พร้อมอธิบายโดยละเอียดและยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
MPA 3 ทุกวิทยาเขต สอบครั้งที่ 1
1.ให้อธิบายว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง
1.1 BSC
1.2 KM
1.3 TQM
1.4 LO จากทั้ง 4 ข้อข้างบน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร ในการที่จะนำไปสู่องค์การเชิ งนวัตกรรม
2. ประเทศไทยในขณะนี้เจอปัญหาวิกฤตมากมาย ถ้าสมมติให้ท่านวางแผนกลยุทธ์มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง ใช้เทคนิคหรือเครื่องมืออะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่าง ในการที่จะใช้เครื่องมือ เทคนิค ทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิเคราะห์เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม
 MPA 4 บางนา, เชียงใหม่, ลพบุรี
1.การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึงอะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
1.1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ มีกี่ขั้นตอน จงอธิบาย
1.2 ให้วิเคราะห์ SWOT หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ถูกต้องตามแนวคิดทฤษฏีที่ได้เรียนมา (องค์กรของท่าน)
1.3 และวางแผนกลยุทธ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ถูกต้องตามแนวคิดทฤษฏีที่ได้เรียนมา (องค์กรของท่าน)
2.ถ้าหากท่านเป็นผู้บริหารองค์การ
2.1ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  และการเมืองของไทย ท่านมีแนวทางในการบริหารองค์การอย่างไรบ้าง จะทำให้องค์การของท่านรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ และการเมืองดังกล่าวได้ จงอธิบายให้ละเอียดและถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.2 จงอธิบายองค์การเชิงนวัตกรรมหมายถึงอะไร มีคุณลักษณะสำคัญอย่างไร มีกระบวนการในการสร้างองค์การเชิงนวัตกรรมอย่างไร จงอธิบาย
EX-MPA4 สอบครั้งที่ 1 และ 2
            1. จงแนะนำองค์การของท่านว่า คือองค์การ/ธุรกิจประเภทใด และท่านจะใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างไร โดยระบุเครื่องมือ วิธีการ เทคนิค ตัวชี้วัด ในแต่ละขั้นตอนอย่างไรโดยละเอียด เพื่อให้องค์กรของท่านพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน ให้นำหน่วยงานที่ได้ศึกษามาเป็นกรณีศึกษา
                2.ระบบราชการ มีลักษะอย่างไรตามทฤษฏีองค์การ และท่านจะใช้นวัตกรรมอย่างไร ในการพัฒนาระบบราชการให้ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

MPA บางนา5, เชียงใหม่5, ระยอง4, ลพบุรี2, สงขลา2 สอบครั้งที่ 1 และ 2
1. องค์การมีความสำคัญกับรัฐประศาสนศาสตร์อย่างไร ปัจจุบันภาครัฐประสบปัญหาอะไร ให้ท่านนำทฤษฎี แนวคิดที่ท่านเรียนมาใช้ในการปรับปรุงองค์การภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2.การบริหารเชิงกลยุทธ์มีประโยชน์อย่างไรกับองค์การ ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารมา 3 ชนิด คือ
2.1 ที่นิยมใช้ในองค์การภาครัฐ
2.2 ที่นิยมใช้ในองค์การภาคเอกชน
2.3 ที่นิยมใช้ในองค์การภาครัฐและเอกชน
MPA 1 หัวหมาก
            1. 1. จงแนะนำองค์การของท่านว่า คือองค์การ/ธุรกิจประเภทใด (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน ให้นำหน่วยงานที่ได้ศึกษามาเป็นกรณีศึกษา)
1.1. แนะนำองค์การของท่าน เป็นองค์การอย่างไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร
                1.2 จงวิเคราะห์ SWOT องค์การของท่าน
                1.3 ให้ท่านนำผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมากำหนดทิศทางองค์การของท่าน
2. ในฐานะที่ท่านเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ ให้ท่านวิเคราะห์ปัญหาทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร มา 2-3 ปัญหา และใช้ทฤษฎีองค์การสาธารณะในการแก้ไขปัญหา ได้อย่างไร จงอธิบาย

กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
MPA 1 บางนา, เชียงใหม่
        1.นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมไทยในปี 2540-2541 ประเทศไทยได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอทราบว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แนวคิดและทิศทางของการพัฒนาประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปในด้านใดบ้าง จงอธิบาย และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหภาคอย่างไร
                2.หากท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ท่านมีแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สำเร็จอย่างไร และยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
                3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปัจจุบัน ได้มีการนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการพัฒนา จงอธิบายแนวคิดและคุณลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขอทราบว่าประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
EX-MPA 1, MPA 1 ระยอง
1.จงอธิบายความหมายและความสำคัญในการนำไปใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์    1.1 Human Resource Development (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
1.2 Human Resource Management (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
1.3 HR. Competency (การบริหารสมรรถนะกับทรัพยากรมนุษย์) รวมถึงแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง พื้นฐานของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประโยชน์ของการนำ Competency มาใช้
1.4 ระบบ Senior Executive Service = SES (การจัดระบบนักบริหารระดับสูง) ให้อธิบาย
1.ความหมาย 2.วัตถุประสงค์ 3.หลักการและเหตุผล 4.คุณค่าแห่งความเชื่อและประโยชน์ที่ได้รับ
1.5 ระบบ Fast Track   ให้อธิบาย1.ความหมาย 2.วัตถุประสงค์ 3.หลักการและเหตุผล 4.ผลดี/ผลเสียของระบบ Fast Track   
1.6 Balance Scorecard และ HR.Scorecard
2.ให้สรุปผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 1-9 และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10
2.1 สรุปแผนพัฒนาตามแผนฯ ฉบับที่ 1-9
2.2 หลักการทำแผนฯฉบับที่ 10 และวิสัยทัศน์และพันธกิจของประเทศไทย
MPA 2 บางนา สอบครั้งที่ 1
1.ท่านเข้าใจความหมาย ความสำคัญของคำหลัก (Key Words) แต่ละข้ออย่างไร จงเขียนคำอธิบาย ข้อเสนอแนะการประยุกต์และการปรับใช้ (Application and implementation) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมเสนอกรณีตัวอย่าง (Case Study)
                1.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
                1.2 HR Competency
                1.3 ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (Fast Track)
                1.4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
                2. ก. ในฐานะที่ท่านได้ศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มาแล้วนั้น จงอธิบายหัวใจของแนวคิดในหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ว่ามีคุณลักษณะสำคัญอย่างไรบ้าง
                 ข.จงวิเคราะห์ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มีความสำคัญต่อแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) อย่างไร

MPA 2 บางนา สอบครั้งที่ 2
                1. ท่านเข้าใจความหมาย ความสำคัญของคำหลัก (Key Words) แต่ละข้ออย่างไร จงเขียนคำอธิบาย ข้อเสนอแนะการประยุกต์และการปรับใช้ (Application and implementation) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมเสนอกรณีตัวอย่าง (Case Study)
                1.1 HR Competency
                1.2 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
                2. ก.ในฐานะที่ท่านได้ศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มาแล้วนั้น จงอธิบายหัวใจของแนวคิดในหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ว่ามีคุณลักษณะสำคัญอย่างไรบ้าง
                 ข.จงวิเคราะห์ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มีความสำคัญต่อแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) อย่างไร
MPA 2 เชียงใหม่
1.จากการที่ท่านได้ศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มาแล้ว  จงอธิบายแนวทาง (แนวคิด)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์มา 1 แนวทางวิเคราะห์แนวทางที่ยกมาว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับประเทศไทยได้หรือไม่อย่างไร ยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
2.จงเปรียบเทียบการพัฒนาสังคมระหว่าง ประเทศไทย กับ ประเทศญี่ปุ่น  ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร  อธิบายและอ้างอิงทฤษฎีประกอบให้ชัดเจน
EX-MPA 2, MPA 2 ระยอง
                1.จงอธิบายระบบ Fast track ให้ชัดเจน และมีความสำคัญอย่างไรกับการปฏิรูประบบราชการของไทย
                2.ยุทธศาสตร์แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีความสำคัญอย่างไรกับการพัฒนาทรัพย์มนุษย์ในภาครัฐ
                3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์สอดคล้อง และเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างไร จงอธิบาย
MPA 3 ทุกวิทยาเขต สอบครั้งที่ 1
ข้อ 1. เมื่อมีการบริหารในองค์การนั้นเป็นที่ยอมรับกันว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในบรรดาทรัพยากรทั้งหลาย เพราะมนุษย์มีศักยภาพสูงและเป็นแหล่งสะสมความรู้ขององค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ หากนักศึกษาเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้แสดงความคิดเห็น ดังนี้
1.1                              ให้อธิบายถึงดัชนีตัวชี้วัดของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรมีอะไร (อธิบายโดยละเอียด และครบถ้วน)
1.2                              ให้ท่านอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรจากดัชนีตัวชี้วัดของปัญหาที่เกิดขึ้น ในองค์กร อย่างละเอียดและครบถ้วน
ข้อ 2. ให้ท่านอธิบายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของแผน 10 และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง
2.2 จงแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ ว่ามีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร
MPA 3 ทุกวิทยาเขต สอบครั้งที่ 2
1. อธิบาย
1.1 การพัฒนาการบริหารที่เน้น Job และการบริหารที่เน้นคน (Competency)
1.2 ความหมายและองค์ประกอบของ Competency
1.3 นำ Competency มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไร ให้ยกตัวอย่างประกอบทุกข้อโดยชัดเจน
 2. จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1-10 ให้อธิบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากแผน 1-10
2.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น
2.2 ถ้าท่านเป็นผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเขียนแผนพัฒนาฯ ท่านจะมีกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายอย่างไร ในแผนฉบับต่อไป อธิบาย

MPA 4 บางนา, เชียงใหม่, ลพบุรี
1. การจัดการความรู้ หมายถึงอะไร และมีความสำคัญอย่างไร และมีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไรบ้าง และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับองค์การแห่งการเรียนรู้ จงอธิบายให้ละเอียด และถูกต้องตามแนวคิดทฤษฏีที่ได้เรียนมา
2. ตามความคิดเห็นของท่าน การพัฒนามนุษย์ของไทย ประสบความสำเร็จหรือไม่ เพียงใด ถ้าหากท่านเป็นผู้บริหารประเทศ ท่านจะพัฒนามนุษย์อย่างไรให้มีความเจริญก้าวหน้า จงอธิบายให้ละเอียด

EX-MPA 4 สอบครั้งที่ 1
                1.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ท่านมีวิธีการและเทคนิคอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบายให้ชัดเจน
                2.จงอธิบายความหมายต่อไปนี้
                2.1 บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีบทบาทและแนวทางอย่างไร และมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างไร  จงอธิบายให้ละเอียด
                2.2 จงเขียนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุอะไร
                2.3 นักศึกษามีความเห็นว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ควรมีทิศทาง
และแนวทางการทำแผนอย่างไร จงอธิบาย

EX-MPA4 สอบครั้งที่ 2
                1. ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ เรามีหลักการและวิธีการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไร จงยกตัวอย่าง
2. จงอธิบายแนวคิดและวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ว่าจะสามารถทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นไปได้อย่างยั่งยืนหรือไม่อย่างไร  จงยกตัวอย่าง
MPA บางนา5, เชียงใหม่5, ระยอง4, ลพบุรี2, สงขลา2 สอบครั้งที่ 1 และ 2
1. ในฐานะที่ท่านเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขอให้ท่านอธิบายพร้อมยกตัวอย่างแนวคิด เทคนิค ทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาปรับปรุงใช้ในภาครัฐ ให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุด
2. รัฐมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ10 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจอย่างไรท่านคิดว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยได้ดำเนินการมาถูกทางหรือไม่
MPA 1 หัวหมาก ครั้งที่ 1
1. กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเป็นภาระอย่างมาก และ และเมื่อองค์การประสบวิกฤตปัญหา  กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การไม่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นได้เลย ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ อธิบาย
2.         วิสัยทัศน์แผน 10สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น   ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
2.1       จงอธิบายเหตุผลของแนวทางการกำหนดวิสัยทัศน์เช่นนั้นอย่างไร  เห็นด้วยหรือไม่ มีความสำคัญอย่างไร
2.2       ท่านคิดว่าสำเร็จหรือไม่ จะสามารถพัฒนาประเทศไทยได้หรือไม่ ตามหลักทฤษฏี