วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2554

รายงานการศึกษาค้นคว้า pa711 (อ.เฉลิม)

รายงานการศึกษาค้นคว้า (กลุ่มละ 5 คน) 15 คะแนน      (ทางวิชาการ 8-10 หน้า ค้นคว้าจากเอกสาร/หนังสือทั้งไทย      & ต่างประเทศ) ส่งวันสอบ Final (หากไม่สามารถส่งรายงานได้ตามกำหนด หักคะแนนวันละ 0.5 คะแนน)
หัวข้อสำหรับทำรายงานกลุ่ม
1.Compensation
2.Human capital  ทุนมนุษย์
3.Competency-based HRM
4.HR Planning การวางแผนทรัพยากรบุคคล
5.Job evaluation การประเมินค่างาน
6.Learning theory ทฤษฎีการเรียนรู้
7.Individual development plan การวางแผนส่วนบุคคล
8.Management of talents การบริหารทักษะพิเศษ
9.Career path เส้นทางอาชีพ
10.Performance appraisal ประเมินผลบุคคล
11. Executive development  การพัฒนานักบริหารระดับสูง
12.Performance management ประเมินผลระดับองค์การ
ต้องค้นตำราภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 เรื่อง
ส่งรายงานที่
คุณสมพร  สมผดุง
1/44 หมู่ที่ 1
ต.บางศรีเมือง
อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น