วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบวิชาวิจัย pa702

ข้อ 1  ในฐานะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะเป็นหัวใจสำคัญ  จึงขอให้ท่านพิจารณาหยิบเอานโยบาย แผนงานโครงการ ฯลฯ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งที่เห็นว่าน่าสนใจ  เพื่อนำมาตั้งคำถามหรือโจทย์วิจัย โดยอาจจะคิดโจทย์จากกระบวนการนโยบายสาธารณะศึกษา กล่าวคือ ในแง่มุมคำถามจากด้านการกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติ หรือการประเมินนโยบาย) หรือคำถามในแง่มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจก็ได้  (แต่ต้องเกี่ยวข้องกับนโยบาย แผนงาน โครงการที่ท่านเกี่ยวข้องโดยต้องระบุให้เห็นในคำตอบด้วย)
 
โดยให้ท่านเขียนเค้าโครงงานวิจัยให้มีประเด็นดังต่อไปนี้

1.หัวข้อเรื่อง
2.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
3.วัตถุประสงค์
4.กรอบในการวิเคราะห์ โดยขอให้ระบุตัวแปร และตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์มาพอเข้าใจ (ตัวอย่างเช่น หากจะศึกษาในเชิงการประเมินประสิทธิผลของนโยบาย  ควรระบุให้เห็นว่า ผลสำเร็จนิยามอย่างไร และจะมีตัวชี้วัดอะไรบ้าง ฯลฯ)
5.วิธีการศึกษา ซึ่งต้องเป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยขอให้ระบุให้ครอบคลุมวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมากที่สุด (แต่ต้องสอดคล้องกับโจทย์/คำถามวิจัย)

ข้อ 2 ให้ตอบเป็นรายบุคคล (ไม่เกิน 2 หน้า)
มีผู้กล่าวว่า การทำงานวิจัยเชิงคุณภาพเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยก็ไม่ค่อยมี   ท่านมีความคิดเห็นต่อคำกล่าวนี้อย่างไร จงอภิปรายถกเถียง 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น