วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ข้อสอบประมวลความรู้ ม.รามคำแหง
รวบรวมจากศูนย์ทั่วประเทศ
กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
MPA2 นนทบุรี, MPA2หัวหมาก
          ให้นักศึกษายกนโยบายสาธารณะของไทยมา 1 นโยบาย เพื่อใช้อธิบายว่า นโยบายสาธารณะดังกล่าว ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับคำสำคัญต่อไปนี้ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร จงอธิบายให้ละเอียดตามหลักวิชาการ
1.สภาพปัญหาที่ต้องแก้ไข (แนวการตอบ ดูกรอบวงจรการก่อตัวนโยบายและยกตัวอย่าง)
2. ประชาชนกลุ่มต่างๆที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder) (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดงและความสำคัญของนโยบาย และยกตัวอย่าง)
3.ระบบราชการ (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง ตัวแบบระบบ การนำนโยบายไปปฏิบัติและยกตัวอย่าง)
4.ระบบเศรษฐกิจ (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแบบระบบ โลกาภิวัตน์ และยกตัวอย่าง)
5.ระบบการเมือง (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแบบระบบ โลกาภิวัตน์ และยกตัวอย่าง)               6.ระบบการบริหาร (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแบบระบบ การนำนโยบายไปปฏิบัติ โลกาภิวัตน์ และยกตัวอย่าง)

MPA7บางนา, เชียงใหม่
          1. ให้นักศึกษาจงอธิบายว่า คำสำคัญต่อไปนี้มีบทบาทหน้าที่ มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อกระบวนการการกำหนดนโยบายนโยบายสาธารณะ และจงยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะของไทยมาหนึ่งนโยบาย เพื่อประกอบการอธิบายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
1.พรรคการเมือง (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง การกำหนดนโยบาย การนำนโยบายไปปฏิบัติและยกตัวอย่าง)
2. ระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง การนำนโยบายไปปฏิบัติและยกตัวอย่าง)
3.ภาคธุรกิจเอกชน (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง การนำนโยบายไปปฏิบัติและยกตัวอย่าง)
4.ภาคประชาชน (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง การนำนโยบายไปปฏิบัติและยกตัวอย่าง)
5.ภาคองค์การระหว่างประเทศ (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง และยกตัวอย่าง)
MPA4 ลพบุรี, MPA6ระยอง
1.การกำหนดนโยบายสาธารณะของไทยบางนโยบาย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนบางส่วนก็สนับสนุนรัฐบาล และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนบางส่วน ก็คัดค้าน ให้นักศึกษายกตัวอย่างสาธารณะของไทยมา 1 นโยบาย โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ) และตอบคำถามดังต่อไปนี้
1.1 การก่อตัวของนโยบายสาธารณะดังกล่าว (ดูกรอบการก่อตัวนโยบายใน 5 วงจร)
1. 2 ตัวแสดงการกำหนดของนโยบายสาธารณะดังกล่าว
1.3 นโยบายสาธารณะดังกล่าวตอบสนองต่อ Stake Holder อย่างไร
1.4 และให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร
MPA 5 สงขลา (17 มีนาคม 55)
1.ให้ท่านอ้างอิงตัวแบบหรือแนวความคิดเชิงทฤษฏีที่ได้เรียนมาโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทำการวิเคราะห์และตอบคำถามต่อไปนี้อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ
1.1 ทำไมทุกรัฐบาลของประเทศไทยจึงกำหนดนโยบายสาธารณะ (แนวการตอบ ดูกรอบความสำคัญของนโยบายสาธารณะ และยกตัวอย่าง)
1.2 ปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการกระบวนการนโยบายสาธารณะ (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง ตัวแบบ และโลกาภิวัตน์ และยกตัวอย่าง)
1.3 จงอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลว ต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ มีปัจจัยอะไรบ้าง อธิบายโดยละเอียด และยกตัวอย่างประกอบ (แนวการตอบดู กรอบ นำนโยบายไปปฏิบัติ และเสริมการประเมินผลนโยบาย เพื่อให้ทราบว่า ความสำเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายและสรุปด้วยธรรมาภิบาล)
MPA 3 หัวหมาก (25 มีนาคม 55)
          1.นโยบายสาธารณะมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการภาครัฐอย่างไร (แนวการตอบ ดูกรอบความสำคัญของนโยบายสาธารณะ และยกตัวอย่าง)
          2.ตัวแสดงที่สำคัญๆ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะมีอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไร (แนวการตอบ ดูกรอบตัวแสดง และอธิบายความสำคัญของตัวแสดงแต่ละภาค)
3.นโยบายสาธารณะทุกนโยบายมีผลทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยไม่มีใครเสียประโยชน์ ท่านคิดว่าจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด (แนวการตอบ ดูกรอบแนวคิดนโยบายสาธารณะของ James Anderson, กรอบตัวแบบชนชั้นนำ, ตัวแบบระบบ, ตัวแบบกลุ่ม และยกตัวอย่าง และสรุปด้วยธรรมาภิบาล)
MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
1. ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท/วัน เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ใน 7  จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ให้นักศึกษาวิเคราะห์และตอบคำถาม โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ) ดังต่อไปนี้
1.1 นโยบายสาธารณะดังกล่าวตอบสนองต่อผู้ได้ประโยชน์ / เสียประโยชน์ / ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ มีใครบ้าง
1.2 มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างในการนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
1.3 มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความความสำเร็จ หรือความล้มเหลวต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ   
1.4 ท่านคิดว่ากำหนดนโยบายสาธารณะดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดี ของ Jeremy Bentham หรือ Vilfredo Pareto หรือ John Raw โดยเลือกมา 1 แนวคิด อย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ

MPA2 ศูนย์สุโขทัย
นโยบายรถยนต์คันแรก
 ให้นักศึกษาวิเคราะห์และตอบคำถาม โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ) ดังต่อไปนี้
1.1 นโยบายสาธารณะดังกล่าวตอบสนองต่อผู้ได้ประโยชน์ / เสียประโยชน์ / ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ มีใครบ้าง
1.2 มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างในการนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
1.3 มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความความสำเร็จ หรือความล้มเหลวต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ   
1.4 ท่านคิดว่ากำหนดนโยบายสาธารณะดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดี ของ Jeremy Bentham หรือ Vilfredo Pareto หรือ John Raw โดยเลือกมา 1 แนวคิด อย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ

MPA 8 เชียงใหม่ (สอบ 26 สิงหาคม 2555)
1.ให้นักศึกษาจงอธิบายและวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดนโยบายสาธารณะเป็นกรอบในการตอบคำถามในประเด็นต่อไปนี้ โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ)
1.1 Thomas R. Dye ได้อธิบายความหมายของนโยบายสาธารณะไว้ว่าอย่างไร จงอธิบาย
1.2 จากคำอธิบายความหมายนโยบายสาธารณะของ Thomas R. Dye ตามข้อ 1.1 ใครเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
1.3 นอกจากมีผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะตามข้อ 1.2 แล้ว มี "ตัวแสดง" อื่นๆ มีส่วนร่วม หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกำหนดนโยบายสาธารณะ ให้นักศึกษาอธิบายว่า "ตัวแสดง" อื่นๆ ดังกล่าวนั้นหมายถึงใคร และสามารถจะมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะได้อย่างไร
1.4 ให้นักศึกษาใช้แนวคิดเชิงปทัสถานของ Jeremy Bentham หรือ Vilfredo Pareto หรือ John Rawls คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เพื่อใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่า นโยบายแจกแทปเล็ต (One Tablet One per Child) ให้นักเรียนชั้น ป.1 ทั่วประเทศ ถือเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่ เพราะอะไร
กลุ่มวิชาองค์การสาธารณะ
MPA2 นนทบุรี, MPA2หัวหมาก
          1.จากนโยบายของรัฐบาลที่มีการปรับการบริหารภาครัฐ ลดบทบาท เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนฯนั้น ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบราชการในจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหาร ใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA7บางนา, เชียงใหม่
1.ให้นักศึกษาจงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดที่ท่านพำนักอยู่เสร็จแล้วจงนำผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมากำหนดทิศทางการบริหาร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ
MPA4ลพบุรี, MPA6ระยอง
          1.ในปีพ.ศ. 2554 กำลังจะผ่านไป ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบราชการในจังหวัดที่พำนักอยู่ว่า มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้าง ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และปี พ.ศ.2555 กำลังจะมาถึง ถ้าท่านมีบทบาทเข้ามารับผิดชอบในการบริหารงานองค์การ ท่านจะบริหารระบบราชการโดยใช้นวัตกรรมการบริหารใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA 5 สงขลา (สอบ 17 มีนาคม 55)
1. รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการปรับปรุงการบริหารราชการทั้งปวง ตามหลักการ “เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา” โดยใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขึ้นในพื้นที่
จากแนวนโยบายดังกล่าวให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบราชการในจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหารใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
(วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดหรือองค์การราชการ อาจจะเขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์เพิ่ม, ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้องค์การราชการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม, นวัตกรรม, KM+LO, TQM, IT, BSC, GG และยกตัวอย่าง และสรุปด้วยธรรมาภิบาล)
MPA 3 หัวหมาก สอบ 25 มีนาคม 55
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในปี 2558 ขอให้ท่านวิเคราะห์จุดแข็ง (STRENGTH) และจุดอ่อน (WEAKNESS) ของประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ในฐานะที่ท่านเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ ขอให้ท่านนำแนวคิดทางนวัตกรรมการบริหารมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
(วิเคราะห์สภาพแวดล้อมประทศไทย อาจจะเขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์เพิ่ม, ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้องค์การราชการเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม, นวัตกรรม, KM+LO, TQM, IT, BSC, GG และยกตัวอย่าง และสรุปด้วยธรรมาภิบาล)
MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่าสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศไทย ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหาร ใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA 2 ศูนย์สุโขทัย  15 ก.ค.55
(ออกเหมือน MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555) ข้างบน
เพิ่มเติม  ท่านคิดว่า แนวคิด แผนฯ 10 กับ แผนฯ 11 เหมาะสม หรือเพียงพอแล้วหรือไม่  หากยังไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ  ท่านต้องการเพิ่มเติม และควรปรับปรุงในแผนพัฒนาฉบับต่อไปอย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการออก 
MPA 8 เชียงใหม่ (สอบ 26 สิงหาคม 2555)
          ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่าสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธะกิจการพัฒนาประเทศไทย ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหารใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์
MPA2 นนทบุรี, MPA2หัวหมาก
          ประเทศไทยประสบภัยภิบัติจากธรรมชาติอย่างรุนแรง อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและประชาชนก็ยังเจอกับปัญหาวิกฤตที่มารุมเร้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้ท่านเสนอแนวทางในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับภัยพิบัติและสภาวะวิกฤตดังกล่าวที่เกิดขึ้น จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
MPA7บางนา, เชียงใหม่
          1. ให้นักศึกษาจงอธิบายต่อไปนี้
1.1 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-10 ส่งผลต่อการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจุลภาคและมหภาคอย่างไร
1.2 ท่านคิดว่าแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวข้างต้นมาถูกทางหรือไม่ และควรปรับปรุงในแผนพัฒนาฉบับต่อไปอย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ
MPA4ลพบุรี, MPA6ระยอง
1.ถ้าท่านเข้ามามีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดิน ท่านจะนำเสนอนโยบาย/แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านใด ให้นักศึกษาอธิบายตามหลักวิชาการและแนวคิดทฤษฏีที่ได้ศึกษาว่า    
1.1 สาระสำคัญของนโยบายดังกล่าว
1.2 นโยบายที่ท่านยกตัวอย่างดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์ และต่อการพัฒนาชาติ อย่างไร
MPA 5 สงขลา (สอบ 17 มีนาคม 55)
1.ให้อธิบายแนวคิดและแนวทางที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
(ดูแผนพัฒนา 1-10และยกตัวอย่าง)
2.ให้อธิบายแนวทางการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีข้อดีเชิงบวกและข้อเสียเชิงลบอย่างไรบ้าง
(ดูแผนพัฒนา 1-10และยกตัวอย่าง)
3.ประเทศไทยจะต้องมีทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
(แนวการตอบ ดูกรอบ HRD คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา, แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เน้นแผน 11 (เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสีเขียว สถาปัตยกรรมทางสังคม และภาคประชาสังคม เป็นพลังขับเคลื่อน ดูเอกสาร POWERPOINT หน้า 71-78, พัฒนาคนไทยโดยให้เป็นคน KM+LO เสริมในการตอบได้ และยกตัวอย่าง)
MPA 3 หัวหมาก (25 มีนาคม 55)
          1.ให้อธิบายว่าประชาชนในชาติมีความสำคัญและมีบทบาทในการพัฒนาชาติอย่างไร
(ดูกรอบ HRD คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา)
2.ในประเทศไทยแนวคิดในการพัฒนาประเทศที่สำคัญเป็นอย่างไร
(ดูกรอบ HRD คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา, แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เน้นแผน 11 (เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เศรษฐกิจสีเขียว สถาปัตยกรรมทางสังคม และภาคประชาสังคม เป็นพลังขับเคลื่อน ดูเอกสาร POWERPOINT หน้า 71-78, พัฒนาคนไทยโดยให้เป็นคน KM+LO เสริมในการตอบได้ และยกตัวอย่าง)
3.ให้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลว่า ผลของการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
(ดูแผนพัฒนา 1-10 และยกตัวอย่าง)
MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
          1. ให้นักศึกษาอธิบายว่า 
1.1      การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  (Macro)  เหมือนหรือแตกต่างจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค (Micro) อย่างไร
1.2      ท่านคิดว่าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยควรใช้หลักการแนวคิดใด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค
1.3      ท่านคิดว่า แนวคิดในข้อ 2  เหมาะสม หรือเพียงพอแล้วหรือไม่  หากยังไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ  ท่านต้องการเพิ่มเติม และควรปรับปรุงในแผนพัฒนาฉบับต่อไปอย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ

MPA 2 ศูนย์สุโขทัย  15 ก.ค.55
(ออกเหมือน MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
การบริหารองค์การเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  วิเคราะห์องค์การ  การจัดการความรู้ + องค์การแห่งการเรียนรู้ (KM+LO) นวัตกรรมองค์การ (Innovation)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  (Macro)  เหมือนหรือแตกต่างจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค (Micro)อย่างไร
ท่านคิดว่าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยควรใช้หลักการแนวคิดใด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค


MPA 8 เชียงใหม่ (สอบ 26 สิงหาคม 2555)
1.ให้นักศึกษาอธิบายว่า
1.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับองค์กร และระดับชาติของประเทศไทยหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้ว มีความแตกต่างเป็นอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
          1.2 และหากจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทัดเทียมกับประเทศอื่น ๆ ควรพัฒนาทางด้านใดบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น