วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เน้นๆ PA716 อ่าน ให้เข้าใจนะครับ

Policy Formulation การกำหนดนโยบาย
1. ปัจจัยนำเข้า  รู้ที่มาของปัญหา
2. ต้องรู้ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดนโยบาย 
ผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย
·        ฝ่ายบริหาร
·        ฝ่ายนิติบัญญัติ
·        ฝ่ายตุลาการ
·        องค์กรอิสระต่างๆ
             การกำหนดนโยบายสาธารณะถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งจะก่อให้เกิดพฤติกรรมการเมืองและการบริหารอื่นๆตามมา
             การกำหนดนโยบายสาธารณะในปัจจุบันมิใช่เป็นภารกิจผูกขาดที่เป็นของรัฐโดยเฉพาะ
การตัดสินนโยบาย Policy Decision 
·        ประสิทธิผล (effectiveness) ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายของทางเลือก
·        ประสิทธิภาพ (efficiency) ความสามารถในผลิตผลผลิตโดยเปรียบเทียบจากต้นทุน ( 4m)
·        ความพอเพียง (adequacy) ความสามารถของการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขของทรัพยากรที่มีอยู่
·        ความเป็นธรรม (equity) การกระจายตัวของผลการดำเนินการตามทางเลือก
ข้อสอบออกตรงนี้ และ ทฤษฎีระบบด้วย
1.       ปัญหาอะไรเร่งด่วนสำคัญที่สุด ทำไมจึงคิดเช่นนั้น ?


2.       ถ้า นศ. มีส่วนในการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
-          จะแก้ปัญหาด้วยนโยบายอะไร ?
-          นโยบายที่กำหนดขึ้นมีวัตถุประสงค์อะไร ? 
-          และจะประเมินนโยบายนั้นด้วยตัวชี้วัดอะไร ?
1.       มีหลายแบบคือ(Jeremy  Bentham)   เห็นว่า  การกระทำที่ดีที่สุด  คือ  การกระทำที่ก่อให้เกิดความสุขมากที่สุดของคนจำนวนมากที่สุด  หรือที่เรียกว่า  หลักอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism)  ดังนั้น  นโยบายใดก็แล้วแต่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือความสุขแก่คนส่วนใหญ่มากที่สุด  ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีและควรนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น กรณี การสร้าง ฟรัสเวย์ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม 30 บาทรักษาทุกโรค
รัฐบาลที่ดี  คือรัฐบาลของประชาชนที่ทำให้ประชาชนมีความสุขมากที่สุด  เข้าใจความต้องการของประชาชนดีที่สุด สนองความต้องการของประชาชนที่ดีที่สุด  ก่อให้เกิดความสุขมากที่สุดกับประชาชนส่วนใหญ่
2.       Pareto กล่าวว่า ถ้าการดำเนินนโยบายทำให้คนในสังคมทุกๆคนดีขึ้นหรือทำให้คนอย่างน้อย 1 คน ดีขึ้นโดยที่ไม่มีใครแย่ลง จะเลือกดำเนินนโยบาย ดังกล่าว มีแต่คนได้กับเท่าเดิม ไม่มีคนเสีย เช่น เช็คช่วยชาติ (อย่างน้อย 1 คนดีขึ้น แต่ต้องไม่มีใครแย่ลง หรือ ได้เท่าเดิมแต่ไม่มีคนเสีย)

ให้คนเสียประโยชน์ มีสิทธิ์คัดค้านได้ มี 2 แนวทาง
1.      ผลยกเลิกก็จบ
2.      ถ้าทำต่อรัฐต้องชดเชย)
ž          3.  John Rawls    เสนอหลักการสำคัญของความเป็นธรรม 2 ประการ 
              ประการแรก  เห็นว่าบุคคลแต่ละคนควรมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน
              ประการที่สอง  เห็นว่า  ปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมควรได้รับการแก้ไขโดยมุ่งเน้นไปยังผู้ที่ทุกข์ยากที่สุด(คนได้รับความเดือนร้อน)หรืออยู่ในระดับล่างสุดของสังคมก่อน  นั่นคือ รัฐควรจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคมอย่างเท่าเทียมกันและรัฐควรมีนโยบายสาธารณะด้านการกระจายรายได้โดยมุ่งช่วยเหลือคนที่ยากจนทุกข์ยากที่สุดและอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบที่สุดในสังคมก่อน
S T E P
S = Social and culture สังคมและวัฒนธรรม
T = technology เทคโนโลยี
E = Economy เศรษฐกิจ
P = Political  การเมือง
·        การตอบสนอง (responsiveness) ความสามารถในการเติมเต็มความต้องการของประชาชนกลุ่มต่างๆ
·        ความเหมาะสม (appropriateness) การพิจารณาเชิงคุณค่าและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

 ในการตัดสินใจโดยยึดหลักเหตุผล
ผู้กำหนดนโยบายจะต้องพิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้
·        จะต้องเข้าใจคุณค่าที่พึงปรารถนาของสังคมทั้งหมด
·         จะต้องเข้าใจทางเลือกนโยบายที่เป็นไปได้ทั้งหมด
·         จะต้องเข้าใจผลลัพธ์ทั้งหมดของทางเลือกนโยบาย แต่ละทางเลือก
·         สามารถคำนวณสัดส่วนระหว่างผลประโยชน์และต้นทุนของทางเลือกนโยบายแต่ละทางเลือกได้
·         ผู้ตัดสินใจนโยบายจะต้องพิจารณาเลือกทางเลือกนโยบายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

การนำนโยบายไปปฏิบัติ Policy Implementation

1.       Thomas R.Dye ความต่อเนื่องของกระบวนการนโยบายสาธารณะมิได้สิ้นสุดที่การผ่านกฎหมายโดยสภานิติบัญญัติ  แต่อยู่ที่การนำนโยบายไปปฏิบัติจากที่ทำงานของผู้นำประเทศไปสู่ระบบราชการ สู่หน่วยงานต่างๆ
2.       Lester E. Anderson
          - ฝ่ายนิติบัญญัติผ่านกฎหมายที่ให้อำนาจรัฐ
          - หน่วยงานของรัฐดำเนินการออกระเบียบบริหารและสร้างระเบียบแบบแผน
          - หน่วยงานของรัฐสร้างความเหมาะสมในเรื่องทรัพยากร ทุน และบุคลากร
          - รัฐติดตามการปฏิบัติในการดำเนินนโยบาย
          - เมื่อดำเนินนโยบายได้ระยะหนึ่ง ฝ่ายบริหารจะร่างนโยบายใหม่เพื่อแก้ไขความผิดพลาดและความไม่สำเร็จของนโยบาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น