วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ตัวอย่างข้อสอบประมวลความรู้
MPA รามคำแหง
กลุ่มนโยบายสาธารณะ
MPA 1 บางนา, เชียงใหม่
            (1) 1.ให้วิเคราะห์ความหมายและพิจารณาว่าในการกำหนดนโยบายสาธารณะมีความสัมพันธ์ของสิ่งต่อไปนี้อย่างไร พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
                1.ความหมาย
                2.การพิจารณาปัญหาเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ โดยพิจารณาเกณฑ์การตัดสินใจที่ดี
                3.จริยธรรมนโยบายสาธารณะ
                (2) 2.จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะในปัจจุบันว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง แต่ละกิจกรรมในกระบวนการกำหนดนโยบาย ผู้ที่มีบทบาทหรือผู้ผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง จากตัวแบบกลุ่ม (GROUP MODEL)
                (3) 3.การกำหนดนโยบายสาธารณะในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเป็นการกำหนดที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น การกำหนดนโยบายมีความเป็นธรรมและมีจริยธรรมมากขึ้น ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ให้ท่านเสนอแนวคิดทฤษฏีที่ได้เรียนมา (ตัวแบบนโยบาย) โดยยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะที่ดีของรัฐบาลมาหนึ่งนโยบายเพื่อประกอบการอภิปราย

EX-MPA 1, MPA 1 ระยอง
                1.ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการก่อตัวนโยบายสาธารณะมาจากสภาพการณ์ของ ปัญหา ให้อธิบายคุณลักษณะพิเศษของปัญหาสาธารณะ ที่จะกลายเป็นประเด็นเชิงนโยบายและก่อตัวเป็นนโยบายสาธารณะ ให้ยกตัวอย่างประกอบพอสังเขป
(1+4) 2.ให้อธิบายกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ ว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะของรัฐบาลที่ประสบความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ประกอบการอธิบาย

MPA 2 บางนา
                ครั้งที่ 1 (1) 1.นโยบายสาธารณะคืออะไร จงวิเคราะห์ว่า นโยบายสาธารณะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง อย่างไร
                2.จงอธิบายตัวแบบที่ใช้ในการศึกษานโยบายสาธารณะมีอะไรบ้าง และวิเคราะห์ว่า ทำไมตัวแบบต่างๆ จึงอธิบายถึงนโยบายสาธารณะที่แตกต่างกัน
                 ครั้งที่ 2 (1) 1.นโยบายสาธารณะคืออะไร จงวิเคราะห์ว่า นโยบายสาธารณะเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง อย่างไร
                (3) 2. ก. การกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดี ควรกำหนดอย่างไร จงอธิบาย
               ข. นโยบายสาธารณะที่ดีท่านคิดว่ามีอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะที่ดี

MPA 2 เชียงใหม่   
(2)1.กลุ่มนักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับตัวแสดงในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งประกอบด้วย ตัวแสดงภาครัฐ ตัวแสดงภาคสังคม และตัวแสดงในระบบระหว่างประเทศ  จงอธิบายถึงตัวแสดงดังกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการสร้างนโยบายสาธารณะอย่างไร
(4)2.จงอธิบายปัจจัยในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ มีปัจจัยอะไรบ้าง อธิบายโดยละเอียด
(3) 3. Thomas R. Dye กล่าวถึงนโยบายสาธารณะว่าเป็นสิ่งที่รัฐเลือกกระทำและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงเป็นสิ่งที่รัฐเลือกไม่กระทำ จงยกตัวอย่างนโยบายของรัฐ 1 นโยบาย และวิเคราะห์กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ และวิเคราะห์ว่านโยบายที่กำหนดเป็นนโยบายสาธารณะที่ดีหรือไม่อย่างไร

EX-MPA 2, MPA 2 ระยอง
(1) 1.จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้มีความสำคัญและสัมพันธ์อย่างไรในการกำหนดนโยบายสาธารณะ 1.Public Issue 2.Actor 3.CIPP Model 4.จริยธรรม
(2) 2.ก. ตัวแสดงเข้ามามีบทบาทในการกำหนดนโยบายอย่างไร
               (1)  ข. รธน.50 เกี่ยวข้องอย่างไรกับนโยบายสาธารณะ จงอธิบายกระบวนการตามการกำหนดนโยบายสาธารณะ
(3) 3. การจัดสรรคุณค่าทางสังคม ของ David Easton จงอธิบายและวิเคราะห์กระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ และวิเคราะห์ว่านโยบายที่กำหนดเป็นนโยบายสาธารณะที่ดีหรือไม่อย่างไร และ มีความสัมพันธ์กับการบริหารกิจการบ้านที่ดีอย่างไร

MPA 3 ทุกวิทยาเขต
สอบครั้งที่ 1
ข้อ 1. (4)
1.1ให้อธิบายถึงนโยบายสาธารณะที่ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ เพราะอะไร จงวิเคราะห์ตามแนวทฤษฏีที่ได้ศึกษา
1.2ให้อธิบายถึงนโยบายสาธารณะที่ได้มีการนำมาปฏิบัติแล้วแต่ว่าไม่บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ตั้งไว้ เพราะอะไร จงวิเคราะห์ตามแนวทฤษฏีที่ได้ศึกษา
(3) ข้อ 2. ถ้าหากว่า นโยบายสาธารณะนั้นเป็นของรัฐบาลอย่างเดียว ข้าราชการและ ประชาชนนั้นไม่มีสิทธิในการออกเสียง ท่านเห็นด้วยหรือไม่  เพราะเหตุใด
สอบครั้งที่ 2
(1) 1.จงอธิบายว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะประกอบด้วยขั้นตอน กิจกรรม และผู้เกี่ยวข้องต่างๆอะไรบ้าง อย่างไร
(4) 2.จงวิเคราะห์ว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ อาจขึ้นกับอะไรบ้าง เพราะอะไร
MPA 4 บางนา, เชียงใหม่, ลพบุรี
            (1) 1.การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่าจะทำนโยบายเร่งด่วน ดังนี้....................................................ฯลฯ
1.1  เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างไร
1.2 จงอธิบายกระบวนการนโยบายดังกล่าว
1.3 ตัวแสดงที่สำคัญในการกำหนดนโยบายนี้มีใครบ้าง
1.4 และใช้ตัวแบบอะไรในการกำหนดนโยบาย จงอธิบายให้ละเอียด
(2) 2. รธน.50 มาตรา 80 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบาย ด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ วรรค 1 - 6  .................ฯลฯ
                2.1 ให้ยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะด้านใดด้านหนึ่งมา 1 นโยบาย จงวิเคราะห์ตามกระบวนการในการกำหนดนโยบายสาธารณะ
                2.2 นโยบายนั้น มาจากสภาพปัญหาอย่างไร
                2.3 มีวัตถุประสงค์ในนโยบายอย่างไร
                2.4 มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง ว่านโยบายนั้น ประสบความสำเร็จ หรือความล้มเหลว

EX-MPA 4 สอบครั้งที่ 1
1.นักวิชาการทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่ดี ให้ท่านยกตัวอย่าง ความคิดเห็นของนักวิชาการอย่างน้อย  3 ท่านเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่ดีอย่างไร ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนักวิชาการนี้อย่างไร จงอธิบาย
2.นโยบายมาตรการเร่งด่วน 9 ข้อ ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เช่นมีนโยบายด้านต่างๆ หลายด้าน ดังนี้ 1.........2...... ...............................................ฯลฯ ให้ท่านยกนโยบาย มาหนึ่งนโยบายแล้วนำมาวิเคราะห์ดูว่า
2.1 จงอธิบายความหมายต่อไปนี้
1. Policy Formation มาจากสภาพปัญหาอะไร และมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
2. Policy Implementation จงอธิบายว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ มี Actor ใครบ้าง
3. มีKey Performance Indicator: KPI อะไรที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของนโยบาย
4. มี Key Performance Indicator: KPI อะไรบ้างในการ Evaluation Policy
5. และปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของนโยบาย คืออะไร
2.2 จากข้อ 2.1  ในฐานะที่ท่านเรียนด้านรัฐประศาสนศาสตร์ท่านเห็นว่าจะดำเนินการให้นโยบายสาธารณะดังกล่าว ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

EX-MPA4 สอบครั้งที่ 2
1. จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1-7 ซึ่งมีการมุ่งเน้นแต่เศรษฐกิจ โดยไม่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง   จนกระทั่งมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันนั้น ให้นักศึกษา จงยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะมา 1 นโยบายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และอธิบายว่า
1.1 Green & Happiness Society เกี่ยวข้องอย่างไรกับนโยบายที่ท่านเลือกมา
1.2 นโยบายสาธารณะที่ท่านยกมามีแนวคิดอย่างไร
1.3 จงอธิบายรายละเอียดของนโยบายนโยบาย
1.4 จงอธิบายการประเมินผลนโยบายดังกล่าว
1.5 นวัตกรรม ส่งผลให้นโยบายสาธารณะที่ท่านยกมาประสบความสำเร็จได้อย่างไร
2. Frank J. Good now ซึ่งได้กล่าวไว้ในกระบวนทัศน์ที่ 1 ว่า การแยกการบริหารออกจากการเมืองออกเป็นสองส่วนอยากทราบว่า
2.1 มีความเกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์อย่างไร
2.2 มีตัวแสดงได้แก่ใครบ้าง

MPA บางนา5, เชียงใหม่5, ระยอง4, ลพบุรี2, สงขลา2 ครั้งที่ 1

1.นโยบายสาธารณะมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อรัฐประศาสตร์อย่างไร จงอธิบาย และจงยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มา 1 นโยบาย แล้วทำการวิเคราะห์นโยบาย ดังนี้
1.1 อธิบายวงจรการกำหนดนโยบาย
1.2 ตัวแบบในการกำหนดนโยบายดังกล่าว มา 2 ตัวแบบ
1.3 Actor ของการกำหนดนโยบายดังกล่าวมีใครบ้าง
2. จงอธิบายความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงของคำสำคัญในการะบวนนโยบายสาธารณะพร้อมยกตัวอย่าง ต่อไปนี้

2.1 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
2.2 โลกาภิวัตน์
2.3 ประชาสังคม
2.4 ธรรมาภิบาล

MPA บางนา5, เชียงใหม่5, ระยอง4, ลพบุรี2, สงขลา2 ครั้งที่ 2

1. จงอธิบายว่านโยบายสาธารณะมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (human Resource Development) จงยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะประกอบ พร้อมทั้งใช้นโยบายฯ นั้น อธิบายในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 Policy Implementation (การนำนโยบายไปปฏิบัติ)
1.2 Policy Evaluation (การประเมินผลนโยบาย)
1.3 ท่านสามารถนำองค์ความรู้อะไรบ้างในกลุ่มวิชาองค์การสาธารณะมาใช้ เพื่อทำให้นโยบายประสบความสำเร็จ
2. ปัจจุบันมีปัญหาผลกระทบ (OUT COME) ต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการดำเนินนโยบายสาธารณะเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีการกล่าวถึงบทบาทของประชาสังคม
การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ในฐานะที่ท่านเป็นนักศึกษาด้านรัฐประศาสนาศาสตร์ ให้ท่านนำความรู้ด้านนโยบายศาสตร์วิเคราะห์ในประเด็นดังนี้
2.1 ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างกระบวนการนโยบายสาธารณะกับประชาสังคม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2.2 การกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดีควรมีหลักเกณฑ์ใดบ้าง และในการกำหนดนโยบายสาธารณะของไทยให้เป็นนโยบายที่ดี ควรกำหนดนโยบายใต้หลักเกณฑ์ของตัวแบบใด เพราะเหตุใด
3. จงอธิบายความสำคัญของนโยบายสาธารณะต่อการศึกษาวิชาทางรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งนี้ให้นักศึกษาวิเคราะห์โดยใช้สภาพเหตุการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน โดยยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะ 1 นโยบายประกอบความคิดดังกล่าว พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดของนโยบายตามประเด็นดังต่อไปนี้
3.1 อธิบายวงจรนโยบายสาธารณะ
3.2 อธิบายตัวแบบ (Model) อย่างน้อย 2 ตัวแบบที่สัมพันธ์กับนโยบายดังกล่าว
3.3 อธิบายว่ามีตัวแสดง (Actors) อะไรในกระบวนการนโยบายดังกล่าว


4. จากภาพข้างต้น ให้นำความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

MPA1 หัวหมาก ครั้งที่ 1
1. นายแพทย์ประเวศ  วสี กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวง ต่อทุกองคาพยพของสังคม ทั้งทางบวกและทางลบ ประเทศไทยเป็น โรคพร่องนโยบายอย่างรุนแรง” (Severe Policy Deficiency Disease) “โรคนี้ ทำให้ประเทศไทยป่วย การเยียวยาความเจ็บป่วยของประเทศไทยอย่างหนึ่งคือ กระบวนการนโยบายสาธารณะ
1.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับคำกล่าวข้างต้น และมีความสำพันธ์กับสังคมและระบบการเมืองอย่างไร
1.2. ยกตัวอย่าง นโยบายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ฯ มา 1 นโยบาย อธิบายโดยใช้กระบวนการนโยบาย
1.3 ธรรมาภิบาลมีความสำคัญอย่างไร ต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ
2. ให้ยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะที่ล้มเหลว 1 นโยบาย
                2.1 อธิบายว่าเหตุผลที่ล้มเหลว
                2.2 เสนอแนะแนวทางตามหลักทฤษฏีว่าทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ
                2.3 และควรแก้ไขปัญหาอย่างไร
กลุ่มองค์การสาธารณะ
MPA 1 บางนา
1.              อธิบายสาระสำคัญ และวิเคราะห์ว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ 
1.              Bureaucracy
2.              การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific management)
3.              ประสิทธิภาพและประหยัด (Efficiency and economy) 
4.              มนุษยสัมพันธ์ (Human relations)
5.              การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลภายใต้กรอบจำกัด (Bounded rationality)
6.              นวัตกรรม (Innovation)
7.              สภาพแวดล้อม (Environment)
(1-3 ทฤษฏีองค์การ ในยุคที่ 1, 4-5 ทฤษฏีองค์การยุคที่ 2, 6-7 ทฤษฏีองค์การยุคที่ 3)
2. การที่รัฐบาลได้ทำการปฏิรูประบบราชการ และได้นำตัวแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบภาคเอกชนไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร การจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชนผู้รับบริการ และในฐานะผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการที่รัฐบาลนำตัวแบบการบริหารงานแบบภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในการบริหาราชการ เห็นด้วย เพราะเหตุใด และ ไม่เห็นด้วย  เพราะเหตุใด ให้วิเคราะห์ในกรอบทฤษฏี และข้อเท็จจริง เชิงเหตุผล พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย  
 3. จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบว่า การบริหารองค์การสาธารณะขนาดใหญ่ของไทยในยุคปัจจุบัน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ นักบริหาร จำเป็นต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง และควรทำอย่างไร
Ex-MPA 1
1.ให้อธิบายความเป็นมาของทฤษฏีองค์การยุคต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน อธิบายว่าแต่ละยุคมีนักทฤษฏีที่เกี่ยวข้องชื่ออะไร และมีมุมมองและความคิดเห็นอย่างไร
2. การที่รัฐบาลได้ทำการปฏิรูประบบราชการ และได้นำตัวแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบภาคเอกชนไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร การจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชนผู้รับบริการ และในฐานะผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ
                ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการที่รัฐบาลนำตัวแบบการบริหารงานแบบภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในการบริหาราชการ เห็นด้วย เพราะเหตุใด และ ไม่เห็นด้วย  เพราะเหตุใด ให้วิเคราะห์ในกรอบทฤษฏี และข้อเท็จจริง เชิงเหตุผล พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
3. จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบว่า การบริหารองค์การสาธารณะขนาดใหญ่ของไทยในยุคปัจจุบัน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ นักบริหาร จำเป็นต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง และควรทำอย่างไร
MPA 2 บางนา สอบครั้งที่ 1
        1.จงวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบผลได้และผลกระทบของกรอบแนวคิดองค์กรระบบราชการในภาคทฤษฎีกับการนำไปบริหารระบบราชการในภาคปฏิบัติ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2. (ก) ลักษณะสำคัญองค์การเชิงนวัตกรรมมีอะไรบ้าง จงอธิบายให้ละเอียด
              (ข) จงวิเคราะห์องค์การการเรียนรู้เป็นตัวแบบหนึ่งขององค์กรเชิงนวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร ให้อธิบาย
MPA 2 บางนา สอบครั้งที่ 1
1.7’S MODEL มีองค์ประกอบอะไรบ้าง เป็นตัวแบบเชิงนวัตกรรมหรือไม่
2.วัฒนธรรมองค์กร มีผลกระทบต่อการบริหารองค์กรหรือไม่ อย่างไร
3. จงวิเคราะห์องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นตัวแบบหนึ่งขององค์กรเชิงนวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร ให้อธิบาย ใช้กับองค์การเกิดประโยชน์หรือไม่อย่างไร
MPA 2 เชียงใหม่
1.จงอธิบายความหมาย
1.1            นวัตกรรมองค์กร
1.2            วัฒนธรรมองค์กร
1.3            การบริหารวัฒนธรรมองค์กร
จงวิเคราะห์ว่าวัฒนธรรมองค์กรมีผลกระทบต่อนวัตกรรมองค์กรอย่างไร  อธิบายให้ชัดเจนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2.องค์กรที่นำสารสนเทศมาใช้สามารถสร้างศักยภาพและมีโอกาสก้าวหน้าและประสบความสำเร็จมากกว่าองค์กรอื่น ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร ยกตัวอย่างให้ชัดเจน 
สมมุติว่าท่านเป็นผู้บริหารองค์การ  ท่านจะมีวิธีการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างไร
3. “TQM เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในองค์การ ทำให้องค์การมีคุณภาพและอยู่รอด ให้อธิบายความหมายของ TQM โดยสังเขป และเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายในคำพูด ให้อธิบายและยกตัวอย่าง TQM ในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนให้ชัดเจน
EX-MPA 2, MPA 2 ระยอง
1. Value chain หมายถึงอะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อการบริหารองค์การ และนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารระบบราชการอย่างไร
            2. (ก) ลักษณะสำคัญองค์การเชิงนวัตกรรมมีอะไรบ้าง จงอธิบายให้ละเอียด
            (ข) จงวิเคราะห์องค์การการเรียนรู้เป็นตัวแบบหนึ่งขององค์กรเชิงนวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร ให้อธิบาย
MPA 3 ทุกวิทยาเขต สอบครั้งที่ 1
ข้อ 1 การบริหารเชิงกลยุทธ์คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง และการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ดีคืออะไร และมีเครื่องมือหรือเทคนิคอะไรบ้างในการบริหารเชิงกลยุทธ์ (อธิบายโดยละเอียด) พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
ข้อ 2 ถ้าท่านเป็นผู้บริหารองค์กร ท่านจะมีวิธีแนวทางในการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในองค์กรอย่างไรโดยใช้หลักการบริหารจัดเชิงนวัตกรรม พร้อมอธิบายโดยละเอียดและยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
MPA 3 ทุกวิทยาเขต สอบครั้งที่ 1
1.ให้อธิบายว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง
1.1 BSC
1.2 KM
1.3 TQM
1.4 LO จากทั้ง 4 ข้อข้างบน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร ในการที่จะนำไปสู่องค์การเชิ งนวัตกรรม
2. ประเทศไทยในขณะนี้เจอปัญหาวิกฤตมากมาย ถ้าสมมติให้ท่านวางแผนกลยุทธ์มีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง ใช้เทคนิคหรือเครื่องมืออะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่าง ในการที่จะใช้เครื่องมือ เทคนิค ทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิเคราะห์เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม
 MPA 4 บางนา, เชียงใหม่, ลพบุรี
1.การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึงอะไร มีความสำคัญอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
1.1 การบริหารเชิงกลยุทธ์ มีกี่ขั้นตอน จงอธิบาย
1.2 ให้วิเคราะห์ SWOT หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ถูกต้องตามแนวคิดทฤษฏีที่ได้เรียนมา (องค์กรของท่าน)
1.3 และวางแผนกลยุทธ์ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ถูกต้องตามแนวคิดทฤษฏีที่ได้เรียนมา (องค์กรของท่าน)
2.ถ้าหากท่านเป็นผู้บริหารองค์การ
2.1ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  และการเมืองของไทย ท่านมีแนวทางในการบริหารองค์การอย่างไรบ้าง จะทำให้องค์การของท่านรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ และการเมืองดังกล่าวได้ จงอธิบายให้ละเอียดและถูกต้องตามหลักวิชาการ
2.2 จงอธิบายองค์การเชิงนวัตกรรมหมายถึงอะไร มีคุณลักษณะสำคัญอย่างไร มีกระบวนการในการสร้างองค์การเชิงนวัตกรรมอย่างไร จงอธิบาย
EX-MPA4 สอบครั้งที่ 1 และ 2
            1. จงแนะนำองค์การของท่านว่า คือองค์การ/ธุรกิจประเภทใด และท่านจะใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์อย่างไร โดยระบุเครื่องมือ วิธีการ เทคนิค ตัวชี้วัด ในแต่ละขั้นตอนอย่างไรโดยละเอียด เพื่อให้องค์กรของท่านพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน ให้นำหน่วยงานที่ได้ศึกษามาเป็นกรณีศึกษา
                2.ระบบราชการ มีลักษะอย่างไรตามทฤษฏีองค์การ และท่านจะใช้นวัตกรรมอย่างไร ในการพัฒนาระบบราชการให้ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

MPA บางนา5, เชียงใหม่5, ระยอง4, ลพบุรี2, สงขลา2 สอบครั้งที่ 1 และ 2
1. องค์การมีความสำคัญกับรัฐประศาสนศาสตร์อย่างไร ปัจจุบันภาครัฐประสบปัญหาอะไร ให้ท่านนำทฤษฎี แนวคิดที่ท่านเรียนมาใช้ในการปรับปรุงองค์การภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
2.การบริหารเชิงกลยุทธ์มีประโยชน์อย่างไรกับองค์การ ให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารมา 3 ชนิด คือ
2.1 ที่นิยมใช้ในองค์การภาครัฐ
2.2 ที่นิยมใช้ในองค์การภาคเอกชน
2.3 ที่นิยมใช้ในองค์การภาครัฐและเอกชน
MPA 1 หัวหมาก
            1. 1. จงแนะนำองค์การของท่านว่า คือองค์การ/ธุรกิจประเภทใด (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำงาน ให้นำหน่วยงานที่ได้ศึกษามาเป็นกรณีศึกษา)
1.1. แนะนำองค์การของท่าน เป็นองค์การอย่างไร มีบทบาทหน้าที่อย่างไร
                1.2 จงวิเคราะห์ SWOT องค์การของท่าน
                1.3 ให้ท่านนำผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมากำหนดทิศทางองค์การของท่าน
2. ในฐานะที่ท่านเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ ให้ท่านวิเคราะห์ปัญหาทางการบริหารของ กรุงเทพมหานคร มา 2-3 ปัญหา และใช้ทฤษฎีองค์การสาธารณะในการแก้ไขปัญหา ได้อย่างไร จงอธิบาย

กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
MPA 1 บางนา, เชียงใหม่
        1.นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมไทยในปี 2540-2541 ประเทศไทยได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก ขอทราบว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว แนวคิดและทิศทางของการพัฒนาประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปในด้านใดบ้าง จงอธิบาย และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหภาคอย่างไร
                2.หากท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ท่านมีแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สำเร็จอย่างไร และยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย
                3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปัจจุบัน ได้มีการนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการพัฒนา จงอธิบายแนวคิดและคุณลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขอทราบว่าประเทศไทยควรมีแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
EX-MPA 1, MPA 1 ระยอง
1.จงอธิบายความหมายและความสำคัญในการนำไปใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์    1.1 Human Resource Development (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
1.2 Human Resource Management (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
1.3 HR. Competency (การบริหารสมรรถนะกับทรัพยากรมนุษย์) รวมถึงแนวความคิดที่เกี่ยวข้อง พื้นฐานของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และประโยชน์ของการนำ Competency มาใช้
1.4 ระบบ Senior Executive Service = SES (การจัดระบบนักบริหารระดับสูง) ให้อธิบาย
1.ความหมาย 2.วัตถุประสงค์ 3.หลักการและเหตุผล 4.คุณค่าแห่งความเชื่อและประโยชน์ที่ได้รับ
1.5 ระบบ Fast Track   ให้อธิบาย1.ความหมาย 2.วัตถุประสงค์ 3.หลักการและเหตุผล 4.ผลดี/ผลเสียของระบบ Fast Track   
1.6 Balance Scorecard และ HR.Scorecard
2.ให้สรุปผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 1-9 และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10
2.1 สรุปแผนพัฒนาตามแผนฯ ฉบับที่ 1-9
2.2 หลักการทำแผนฯฉบับที่ 10 และวิสัยทัศน์และพันธกิจของประเทศไทย
MPA 2 บางนา สอบครั้งที่ 1
1.ท่านเข้าใจความหมาย ความสำคัญของคำหลัก (Key Words) แต่ละข้ออย่างไร จงเขียนคำอธิบาย ข้อเสนอแนะการประยุกต์และการปรับใช้ (Application and implementation) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมเสนอกรณีตัวอย่าง (Case Study)
                1.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
                1.2 HR Competency
                1.3 ระบบข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (Fast Track)
                1.4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
                2. ก. ในฐานะที่ท่านได้ศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มาแล้วนั้น จงอธิบายหัวใจของแนวคิดในหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ว่ามีคุณลักษณะสำคัญอย่างไรบ้าง
                 ข.จงวิเคราะห์ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มีความสำคัญต่อแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) อย่างไร

MPA 2 บางนา สอบครั้งที่ 2
                1. ท่านเข้าใจความหมาย ความสำคัญของคำหลัก (Key Words) แต่ละข้ออย่างไร จงเขียนคำอธิบาย ข้อเสนอแนะการประยุกต์และการปรับใช้ (Application and implementation) ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมเสนอกรณีตัวอย่าง (Case Study)
                1.1 HR Competency
                1.2 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
                2. ก.ในฐานะที่ท่านได้ศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มาแล้วนั้น จงอธิบายหัวใจของแนวคิดในหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ว่ามีคุณลักษณะสำคัญอย่างไรบ้าง
                 ข.จงวิเคราะห์ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มีความสำคัญต่อแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) อย่างไร
MPA 2 เชียงใหม่
1.จากการที่ท่านได้ศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มาแล้ว  จงอธิบายแนวทาง (แนวคิด)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์มา 1 แนวทางวิเคราะห์แนวทางที่ยกมาว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้กับประเทศไทยได้หรือไม่อย่างไร ยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
2.จงเปรียบเทียบการพัฒนาสังคมระหว่าง ประเทศไทย กับ ประเทศญี่ปุ่น  ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร  อธิบายและอ้างอิงทฤษฎีประกอบให้ชัดเจน
EX-MPA 2, MPA 2 ระยอง
                1.จงอธิบายระบบ Fast track ให้ชัดเจน และมีความสำคัญอย่างไรกับการปฏิรูประบบราชการของไทย
                2.ยุทธศาสตร์แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มีความสำคัญอย่างไรกับการพัฒนาทรัพย์มนุษย์ในภาครัฐ
                3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์สอดคล้อง และเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันอย่างไร จงอธิบาย
MPA 3 ทุกวิทยาเขต สอบครั้งที่ 1
ข้อ 1. เมื่อมีการบริหารในองค์การนั้นเป็นที่ยอมรับกันว่า มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในบรรดาทรัพยากรทั้งหลาย เพราะมนุษย์มีศักยภาพสูงและเป็นแหล่งสะสมความรู้ขององค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ หากนักศึกษาเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้แสดงความคิดเห็น ดังนี้
1.1                              ให้อธิบายถึงดัชนีตัวชี้วัดของปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรมีอะไร (อธิบายโดยละเอียด และครบถ้วน)
1.2                              ให้ท่านอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรจากดัชนีตัวชี้วัดของปัญหาที่เกิดขึ้น ในองค์กร อย่างละเอียดและครบถ้วน
ข้อ 2. ให้ท่านอธิบายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของแผน 10 และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง
2.2 จงแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการ ว่ามีผลกระทบต่อสังคมอย่างไร
MPA 3 ทุกวิทยาเขต สอบครั้งที่ 2
1. อธิบาย
1.1 การพัฒนาการบริหารที่เน้น Job และการบริหารที่เน้นคน (Competency)
1.2 ความหมายและองค์ประกอบของ Competency
1.3 นำ Competency มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างไร ให้ยกตัวอย่างประกอบทุกข้อโดยชัดเจน
 2. จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1-10 ให้อธิบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากแผน 1-10
2.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น
2.2 ถ้าท่านเป็นผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเขียนแผนพัฒนาฯ ท่านจะมีกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายอย่างไร ในแผนฉบับต่อไป อธิบาย

MPA 4 บางนา, เชียงใหม่, ลพบุรี
1. การจัดการความรู้ หมายถึงอะไร และมีความสำคัญอย่างไร และมีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไรบ้าง และมีความสัมพันธ์อย่างไรกับองค์การแห่งการเรียนรู้ จงอธิบายให้ละเอียด และถูกต้องตามแนวคิดทฤษฏีที่ได้เรียนมา
2. ตามความคิดเห็นของท่าน การพัฒนามนุษย์ของไทย ประสบความสำเร็จหรือไม่ เพียงใด ถ้าหากท่านเป็นผู้บริหารประเทศ ท่านจะพัฒนามนุษย์อย่างไรให้มีความเจริญก้าวหน้า จงอธิบายให้ละเอียด

EX-MPA 4 สอบครั้งที่ 1
                1.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ท่านมีวิธีการและเทคนิคอะไรบ้าง พร้อมยกตัวอย่างประกอบการอธิบายให้ชัดเจน
                2.จงอธิบายความหมายต่อไปนี้
                2.1 บทบาทของภาครัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีบทบาทและแนวทางอย่างไร และมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างไร  จงอธิบายให้ละเอียด
                2.2 จงเขียนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุอะไร
                2.3 นักศึกษามีความเห็นว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ควรมีทิศทาง
และแนวทางการทำแผนอย่างไร จงอธิบาย

EX-MPA4 สอบครั้งที่ 2
                1. ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ เรามีหลักการและวิธีการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างไร จงยกตัวอย่าง
2. จงอธิบายแนวคิดและวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ว่าจะสามารถทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นไปได้อย่างยั่งยืนหรือไม่อย่างไร  จงยกตัวอย่าง
MPA บางนา5, เชียงใหม่5, ระยอง4, ลพบุรี2, สงขลา2 สอบครั้งที่ 1 และ 2
1. ในฐานะที่ท่านเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขอให้ท่านอธิบายพร้อมยกตัวอย่างแนวคิด เทคนิค ทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาปรับปรุงใช้ในภาครัฐ ให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุด
2. รัฐมีบทบาทหน้าที่อย่างไรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ10 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจอย่างไรท่านคิดว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยได้ดำเนินการมาถูกทางหรือไม่
MPA 1 หัวหมาก ครั้งที่ 1
1. กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเป็นภาระอย่างมาก และ และเมื่อองค์การประสบวิกฤตปัญหา  กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การไม่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นได้เลย ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ อธิบาย
2.         วิสัยทัศน์แผน 10สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น   ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
2.1       จงอธิบายเหตุผลของแนวทางการกำหนดวิสัยทัศน์เช่นนั้นอย่างไร  เห็นด้วยหรือไม่ มีความสำคัญอย่างไร
2.2       ท่านคิดว่าสำเร็จหรือไม่ จะสามารถพัฒนาประเทศไทยได้หรือไม่ ตามหลักทฤษฏี               ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น