วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ตัวอย่างข้อสอบเก่าวิชาประมวลความรู้
กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ
MPA ต่างประเทศ 2554
1.การกำหนดนโยบายสาธารณะของไทย ส่วนหนึ่งนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน ให้นักศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากขั้นตอนใดในกระบวนการนโยบาย (Policy Process) และหาหนทางแก้ไขเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งดังกล่าว ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ)
2. ให้นักศึกษายกนโยบายสาธารณะของไทยมา 1 นโยบาย และตอบคำถามดังต่อไปนี้
2.1 นโยบายสาธารณะดังกล่าว ประสบความสำเร็จหรือไม่
2.2 ใช้เกณฑ์ใดบ้างในการประเมินความสำเร็จของนโยบายดังกล่าว (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ)
2.3 นโยบายสาธารณะดังกล่าวตอบสนองต่อ Stake Holder อย่างไร
MPA2 นนทบุรี, MPA 2 หัวหมาก
                ให้นักศึกษายกนโยบายสาธารณะของไทยมา 1 นโยบาย เพื่อใช้อธิบายว่า นโยบายสาธารณะดังกล่าว ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับคำสำคัญต่อไปนี้ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร จงอธิบายให้ละเอียดตามหลักวิชาการ
1.สภาพปัญหาที่ต้องแก้ไข                2. ประชาชนกลุ่มต่างๆที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holder)
3.ระบบราชการ                                   4.ระบบเศรษฐกิจ
5.ระบบการเมือง                                 6.ระบบการบริหาร
MPA7 บางนา, เชียงใหม่
                1. ให้นักศึกษาจงอธิบายว่า คำสำคัญต่อไปนี้มีบทบาทหน้าที่ มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อกระบวนการการกำหนดนโยบายนโยบายสาธารณะ และจงยกตัวอย่างนโยบายสาธารณะของไทยมาหนึ่งนโยบาย เพื่อประกอบการอธิบายให้ถูกต้องตามหลักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
1.พรรคการเมือง                                 2. ระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ
3.ภาคธุรกิจเอกชน                             4.ภาคประชาชน
5.ภาคองค์การระหว่างประเทศ
MPA4 ลพบุรี, MPA6ระยอง
1.การกำหนดนโยบายสาธารณะของไทยบางนโยบาย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนบางส่วนก็สนับสนุนรัฐบาล และไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนบางส่วน ก็คัดค้าน ให้นักศึกษายกตัวอย่างสาธารณะของไทยมา 1 นโยบาย โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ) และตอบคำถามดังต่อไปนี้
1.1 การก่อตัวของนโยบายสาธารณะดังกล่าว
1. 2 ตัวแสดงการกำหนดของนโยบายสาธารณะดังกล่าว
1.3 นโยบายสาธารณะดังกล่าวตอบสนองต่อ Stake Holder อย่างไร
1.4 และให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายสาธารณะดังกล่าวว่าเป็นอย่างไร
MPA 5 สงขลา (17 มีนาคม 55)
1.ให้ท่านอ้างอิงตัวแบบหรือแนวความคิดเชิงทฤษฏีที่ได้เรียนมาโดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ทำการวิเคราะห์และตอบคำถามต่อไปนี้อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ
1.1 ทำไมทุกรัฐบาลของประเทศไทยจึงกำหนดนโยบายสาธารณะ
1.2 ปัจจัยอะไรบ้างที่มีอิทธิพลต่อการกระบวนการนโยบายสาธารณะ
1.3 จงอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลว ต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ มีปัจจัยอะไรบ้าง อธิบายโดยละเอียด และยกตัวอย่างประกอบ
MPA 3 หัวหมาก (25 มีนาคม 55)
                1.นโยบายสาธารณะมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการภาครัฐอย่างไร
                2.ตัวแสดงที่สำคัญๆ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะมีอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไร
3.นโยบายสาธารณะทุกนโยบายมีผลทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยไม่มีใครเสียประโยชน์ ท่านคิดว่าจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
1. ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท/วัน เริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ใน 7  จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล ให้นักศึกษาวิเคราะห์และตอบคำถาม โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ (ต้องวิเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม ถูกต้องหลักวิชาการ) ดังต่อไปนี้
1.1 นโยบายสาธารณะดังกล่าวตอบสนองต่อผู้ได้ประโยชน์ / เสียประโยชน์ / ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ มีใครบ้าง
1.2 มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างในการนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
1.3 มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อความความสำเร็จ หรือความล้มเหลวต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติ 
1.4 ท่านคิดว่ากำหนดนโยบายสาธารณะดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดี ของ Jeremy Bent ham หรือ Vilfredo Pareto หรือ John Raw โดยเลือกมา 1 แนวคิด อย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการกลุ่มองค์การสาธารณะ
MPA ต่างประเทศ 2554
                1.ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดหรือเมืองที่ท่านพำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครืองมือทางการบริหาร ใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาเมือง หรือนวัตกรรมเมืองหรือจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA2 นนทบุรี, MPA 2 หัวหมาก
                จากนโยบายของรัฐบาลที่มีการปรับการบริหารภาครัฐ ลดบทบาท เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนฯนั้น ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบราชการในจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครืองมือทางการบริหาร ใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA7 บางนา, เชียงใหม่
1.ให้นักศึกษาจงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดที่ท่านพำนักอยู่เสร็จแล้วจงนำผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมากำหนดทิศทางการบริหาร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อทำให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพ
MPA4 ลพบุรี, MPA6ระยอง
                1.ในปีพ.ศ. 2554 กำลังจะผ่านไป ใหนักศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบราชการในจังหวัดที่พำนักอยู่ว่า มีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้าง ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และปี พ.ศ.2555 กำลังจะมาถึง ถ้าท่านมีบทบาทเข้ามารับผิดชอบในการบริหารงานองค์การ ท่านจะบริหารระบบราชการโดยใช้นวัตกรรมการบริหารใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA 5 สงขลา (สอบ 17 มีนาคม 55)
1. รัฐบาลมีนโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการปรับปรุงการบริหารราชการทั้งปวง ตามหลักการ “เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา” โดยใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขึ้นในพื้นที่
จากแนวนโยบายดังกล่าวให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบราชการในจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหารใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ
MPA 3 หัวหมาก สอบ 25 มีนาคม 55
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนในปี 2558 ขอให้ท่านวิเคราะห์จุดแข็ง (STRENGTH) และจุดอ่อน (WEAKNESS) ของประเทศไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ในฐานะที่ท่านเป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ ขอให้ท่านนำแนวคิดทางนวัตกรรมการบริหารมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่าสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศไทย ให้นักศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดที่พำนักอยู่ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตร์ นักศึกษาเห็นว่าแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา หรือเครื่องมือทางการบริหาร ใดบ้าง ที่สามารถนำไปพัฒนาหรือนวัตกรรมจังหวัด ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อทำให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพ

กลุ่มทรัพยากรมนุษย์
MPA ต่างประเทศ 2554
            1. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าแนวคิด เนื้อหา ขอบข่าย วิชา PA 711 และ PA 712 มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจน
2. เลือกหัวข้อที่กำหนดมา 2 หัวข้อที่มีความสำคัญและมีความสัมพันธ์ต่อกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทย
1.สิ่งแวดล้อม                                       2.คุณภาพชีวิต
3.ความสุขของคนในชาติ                  4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.ชุมชนเข้มแข็ง                                 6.คุณธรรมและจริยธรรม
และตอบคำถามดังต่อไปนี้
2.1 นักศึกษาเลือกหัวข้อใดบ้าง โปรดระบุ
2.2 อธิบายหัวข้อที่เลือกมาว่ามีความสำคัญอย่างไรกับการพัฒนามนุษย์
2.3 และมีความสัมพันธ์ต่อกัน ต่อการพัฒนามนุษย์ และต่อการพัฒนาชาติ อย่างไร
MPA2 นนทบุรี, MPA 2 หัวหมาก
                ประเทศไทยประสบภัยภิบัติจากธรรมชาติอย่างรุนแรง อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและประชาชนก็ยังเจอกับปัญหาวิกฤตที่มารุมเร้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้ท่านเสนอแนวทางในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับภัยพิบัติและสภาวะวิกฤตดังกล่าวที่เกิดขึ้น จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
MPA7 บางนา, เชียงใหม่
                1. ให้นักศึกษาจงอธิบายต่อไปนี้
1.1 กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-10 ส่งผลต่อการพัฒนาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านจุลภาคและมหภาคอย่างไร
1.2 ท่านคิดว่าแนวทางการพัฒนาทรัพยากมนุษย์ดังกล่าวข้างต้นมาถูกทางหรือไม่ และควรปรับปรุงในแผนพัฒนาฉบับต่อไปอย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ
MPA4 ลพบุรี, MPA6ระยอง
1.ถ้าท่านเข้ามามีบทบาทในการบริหารราชการแผ่นดิน ท่านจะนำเสนอนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านใด ให้นักศึกษาอธิบายตามหลักวิชาการและแนวคิดทฤษฏีที่ได้ศึกษาว่า           
1.1 สาระสำคัญของนโยบายดังกล่าว
1.2 นโยบายที่ท่านยกตัวอย่างดังกล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์ และต่อการพัฒนาชาติ อย่างไร
MPA 5 สงขลา (สอบ 17 มีนาคม 55)
1.ให้อธิบายแนวคิดและแนวทางที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
2.ให้อธิบายแนวทางการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีข้อดีเชิงบวกและข้อเสียเชิงลบอย่างไรบ้าง
3.ประเทศไทยจะต้องมีทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
MPA 3 หัวหมาก (25 มีนาคม 55)
                1.ให้อธิบายว่าประชาชนในชาติมีความสำคัญและมีบทบาทในการพัฒนาชาติอย่างไร ใช้โมเดล คนเป็นศูนย์กลาง ดูกรอบ HRD
2.ในประเทศไทยแนวคิดในการพัฒนาประเทศที่สำคัญเป็นอย่างไร
3.ให้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลว่า ผลของการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
MPA 3 นนทบุรี, ระยอง 7 (28 มีนาคม 2555)
                1. ให้นักศึกษาอธิบายว่า   
1.1          การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  (Macro)  เหมือนหรือแตกต่างจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค (Micro) อย่างไร (HRD)
1.2          ท่านคิดว่าแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยควรใช้หลักการแนวคิดใด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบมหภาค  และการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบจุลภาค
1.3          ท่านคิดว่า แนวคิดในข้อ 2  เหมาะสม หรือเพียงพอแล้วหรือไม่  หากยังไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ  ท่านต้องการเพิ่มเติม และควรปรับปรุงในแผนพัฒนาฉบับต่อไปอย่างไร จงอธิบายตามหลักวิชาการ (เอาแผน 11 มาตอบ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น