วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

แนวทางการตอบคำถาม PA710

ข้อ 1 อาจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร (น่าจะให้วิเคราะห์ปัญหาน้ำท่วมสุโขทัย เพื่อเป็นแนวทางในการแข้ไขปัญหาในอนาคต) Five force คืออะไรและนำมาปรับใช้กับจังหวัดสุโขทัยของท่านอย่างไร
1. Balanced Scorecard Balanced Scorecard คือ เป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรมีความชัดเจนในเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และการนำไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสมดุล ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมขององค์กรทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. เงิน (ประสิทธิผล) เช่น - การลดต้นทุน การเพิ่มรายได้ การเพิ่มผลผลิต -งบประมาณ ประหยัดค่าใช้จ่าย
2. ลูกค้า (คุณภาพบริการ) เช่น - รักษาลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่ ส่วนแบ่งตลาด -ความพึงพอใจของลูกค้า ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม
3. กระบวนการทำงาน (ประสิทธิภาพ) เช่น การพัฒนาระบบงาน ลดขั้นตอนการทำงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. การเรียนรู้ (การพัฒนาองค์กร) เช่น การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย - ความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ระยะสั้น (เงิน) กับวัตถุประสงค์ระยะยาว (ลูกค้า กระบวนการทำงาน การเรียนรู้) - ความสมดุลที่เป็นเหตุ (Lead) คือ 1.กระบวนการทำงาน 2.การเรียนรู้ และผล (Lag) 1.เงิน 2.ลูกค้า
สรุป Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดและควบคุมการบริหารองค์กรทั้ง 4 ด้าน เพื่อไม่ให้ด้านใดน้อยกว่าหรือมากว่าด้านใด เช่น องค์กรมีรายได้เพิ่มมีกำไรสูง แต่ลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ ไม่มีการพัฒนาทักษะของพนักงาน ดังนั้นเมื่อองค์กรมีกำไรเพิ่มขึ้น ลูกค้าต้องเกิดความพึงพอใจ กระบวนการทำงานจะต้องมีประสิทธิภาพ และพนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย โดยมี KPI เป็นเครื่องมือในการควบคุมซึ่งภายใต้มุมมองทั้ง 4 ด้านนั้น จะมีช่องทาง 4 ช่อง ซึ่งได้แก่ วัตถุประสงค์ (Objective) ตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicator) เป้าหมาย (Target) แผนงานหรือกิจกรรม (Initiatives) ซึ่งจะเป็นตัวช่วยในการกำหนดเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวให้ชัดเจนมากขึ้น
2. SWOT ประกอบด้วย
1. เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ S กับ W (จุดแข็ง และจุดอ่อน) ได้แก่ ระบบราชการใช้ 4M
1. คน คือ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
2. เงิน คือ ความเพียงพอ สภาพคล่อง
3. เครื่องมือ คือ ความเพียงพอ ความทันสมัย
4. การบริหารจัดการ คือ วิสัยทัศน์ ระบบงาน ระเบียบ กฎเกณฑ์การปฏิบัติงาน
เอกชนใช้ 4P
1. ราคา คือ การตั้งราคา
2. สถานที่ คือ สถานที่ตั้ง ช่องทางการจัดจำหน่าย
3. ผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพของสินค้า การบรรจุภัณฑ์
4. การส่งเสริมการขาย คือ การจัดโครงการพิเศษ

2. เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ O กับ T (โอกาส และภัยคุกคาม) ได้แก่ - Organizational Stakeholders (ระบบราชการ)
1. สังคม
2. การเมือง
3. รัฐบาล
4. สื่อสารมวลชน
5. ชุมชน
6. ลูกค้า
7. คู่แข่ง
8. ผู้ถือหุ้น
9. สหภาพแรงงาน
10. ลูกจ้าง การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตัด
1. ผู้ถือหุ้น
2.สหภาพแรงงาน
3.ลูกจ้าง เพราะเป็นภายในองค์กรไม่ใช่ภายนอก ประสิทธิผล คือ การทำงานให้สำเร็จตามเป้าประสงค์ ใช้เปรียบเทียบระหว่าง Output กับ Goal ประสิทธิภาพ คือ การทำงานให้คุ้มค่า ใช้เปรียบเทียบระหว่าง INPUT กับ Output

ข้อ 2 ของอาจารย์สุชาติ   โจทย์ ให้เขียนคุณลักษณะที่ดีและไม่พึงประสงค์ของนักบริหารเชิงกลยุทธ์ มาอย่างละ 10 ข้อ พร้อมอธิบาย เพื่อนๆ อาจเพิ่มเติมแล้วแต่กำลังศรัทธาที่หาได้
ก. คุณลักษณะที่ดีของนักบริหารเชิงกลยุทธ์ 10 ประการคือ
1. เป็นผู้นำที่ดี คือ มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่ แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว
2. รอบรู้งานในหน้าที่ คือ สามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้
3. มีวิสัยทัศน์ คือ มีความคิดที่กว้างไกล มีเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. เลือกคนให้เหมาะกับงาน คือ มอบหมายงานให้ตามกำลังความรู้ ความสามารถ
5. มีความอดทน คือ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ
6. สร้างแรงจูงใจ คือ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
7. มีความยุติธรรม คือ มีความเที่ยงตรงไม่ลำเอียง ไม่มีอคติ และไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
8. ทำงานเป็นทีม คือ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
9. มีความกล้าหาญ คือ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าลองผิดลองถูก
10. มีความรับผิดชอบ คือ ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยไม่กล่าวโทษผู้อื่น
ข. คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของนักบริหารเชิงกลยุทธ์ 10 ประการคือ
1. บ้าอำนาจ คือ ชอบใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด ไม่พอใจใครก็ดุด่า
2. ไม่มีเหตุผล คือ ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่
3. เป็นคนไม่แน่นอน คือ โลเล เปลี่ยนใจง่าย วันนี้เอาอย่างหนึ่ง พรุ่งนี้เอาอีกอย่างหนึ่ง
4. หวาดระแวง คือ ไม่ไว้ใจใคร ไม่เชื่อฝีมือใคร หวงงานหวงอำนาจ
5. มีอคติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา คือ คอยจ้องจับผิดอยู่ตลอดเวลา ไม่พอใจใครก็จะหาทางกลั่นแกล้ง
6. ชอบรับสินบน คือ ชอบใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้อื่น
7. หลงตัวเอง คือ คิดว่าตัวเองรู้มากกว่า ทำงานดีกว่า และเก่งกว่าคนอื่น
8. เห็นแก่ตัว คือ เป็นคนที่ไม่มีน้ำใจ เอาแต่ได้ ไม่เคยให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
9. รับแต่ชอบไม่รับผิด คือ เอาแต่ความดีใส่ตัว ชอบโยนความผิดให้คนอื่น
10. ไม่สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชา คือ กลัวว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะเก่งกว่า ได้ดีกว่า

ข้อ3 ของอาจารย์วิชัย ตัวอย่างจากจาก รป.ม. ระยอง 5โจทย์ ถ้าต้องการสร้างโรงแรมในจังหวัดระยอง ท่านจะสร้างที่ไหน ใช้วิสัยทัศน์อะไร ไปในทิศทางไหน เป้าหมายกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหน มาจากไหน ใช้ต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไร (วิเคราะห์อนาคต)ของเราก็น่าจะเป็นจังหวัดสุโขทัย ลองเปรียบเทียบดูครับ
สถานที่ตั้ง สถานที่ตั้งของโรงแรมคือ หาดดวงตะวัน ตำบลแกลง อำเมืองระยอง จังหวัดระยอง บรรยากาศเงียบสงบ เป็นส่วนตัว อยู่ห่างจากตลาดบ้านเพประมาณ 5 กิโลเมตร การเดินทางสะดวกสบาย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่มาประชุมสัมมนา และต้องการใช้เวลาในการพักผ่อนด้วย
วิสัยทัศน์ เป็นโรงแรมที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญสูงสุดต่อการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรม และโปร่งใส
ภารกิจ
1. เป้าหมายระยะสั้น เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี คือ การสร้างรายได้ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้โรงแรมมีความคล่องตัวในการบริหารงาน ซึ่งจะทำให้สามารถหาลูกค้ามาเข้าพัก และใช้บริการต่าง ๆ ของทางโรงแรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำรายได้มาใช้ในการบริหารกิจการให้ดียิ่งขึ้น
2. เป้าหมายระยะยาว เป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี คือ การพัฒนาโรงแรมสู่ความเป็นเลิศในด้านของการให้บริการ ความสะอาด และความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้กิจการสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอนาคตเพราะธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการให้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวต่างประเทศ
2. กลุ่มเป้าหมายรอง ได้แก่ นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจชาวไทย
3. กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน
ต้นทุนค่าใช้จ่าย
งบประมาณในการก่อสร้างโรงแรม ใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท โดยจัดหาแหล่งเงินทุนจากการรวบรวบรวมเงินทุนส่วนตัว และการกู้ยืมเงินจากธนาคาร เพื่อใช้ในก่อสร้างห้องพัก ห้องประชุม สปา ห้องอาหาร สถานบันเทิง สระว่ายน้ำ ลานจอดรถ ศูนย์กีฬาในร่ม และร้านค้าต่างๆ
วิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (S)
1. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ
2. เป็นโรงแรมที่ทันสมัย สะอาด และปลอดภัยสูง
3. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารงาน
4. ราคาห้องพักเป็นไปตามมาตรฐานสากล
5. มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแบบ One Stop Services
จุดอ่อน (W)
1. อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองระยอง สถานที่ตั้งยังไม่เป็นที่รู้จัก
โอกาส (O)
1. รัฐบาลให้การสนับสนุนในเรื่องการท่องเที่ยว
2. จังหวัดระยองมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
3. มีคู่แข่งขันน้อย
ภัยคุกคาม (T)
1. ภัยทางธรรมชาติ
2. สภาวะเศรษฐกิจ

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้ SWOT Analysis พบว่า การจัดตั้งโรงแรมในจังหวัดระยองยังมีโอกาสและมีความเป็นไปได้สูง เพราะมีจุดแข็งและโอกาสมาก ประกอบกับจังหวัดระยองมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรการท่องเทียว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและมีความสวยงาม เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบกับรัฐบาลได้มีการประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโอกาสที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดระยองเพิ่มมากขึ้น จึงเหมาะที่จะใช้กลยุทธ์เร่งรุกบุกเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น