วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

รายงานส่งวันสอบและแนวข้อสอบ วิชา PA711 อ.วันชัย

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HMR.)  ของอาจารย์วันชัย  มีชาติ
1.       รายงาน  
-      ให้ยกตัวอย่างปัญหาต่างๆ ในการบริหารงานบุคคลขององค์กรที่ท่านทำงานอยู่ เช่น ปัญหาการวิ่งเต้น เด็กฝาก การใช้เงินซื้อตำแหน่ง ฯลฯ โดยอธิบายข้อดีข้อเสีย (ไม่เกิน 5 หน้า เขียนหรือพิมพ์ก็ได้)
2.       ข้อสอบ อ.วันชัย มีชาติ วัดความเข้าใจ ไม่วัดความจำ  เช่น
-        ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ กรณีการยกเลิกโบนัสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อาจารย์เน้นเรื่องที่สอนคือ ระบบการบริหารงานบุคคล การวิเคราะห์งาน : Job Analysis การสรรหาและคัดเลือก การรักษาคนไว้ในองค์การ การประเมินผลการปฏิบัติงาน )

แนวความคิดสมัยใหม่ : Modern Approach
เป็นแนวความคิดที่เชื่อว่ามนุษย์เป็นส่วนสำคัญและจะส่งผลต่อผลงานขององค์การ เน้นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนอยากทำงาน  และให้ความสำคัญกับพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในองค์การ

ระบบการบริหารงานบุคคล
l ระบบคุณธรรม: Merit System (เป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบัน)
-      หลักความเสมอภาคในโอกาส  (ข้อสังเกต ยังมีความไม่เสมอภาค เช่น การจัดการศึกษา การเรียน)
-      หลักความสามารถ
-      หลักความมั่นคงในอาชีพ
-      หลักความเป็นกลางทางการเมือง
l ระบบอุปถัมภ์ : Spoils system
-      เป็นระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นความสัมพันธ์ในการบริหาร ไม่ได้ยึดหลักความรู้ความสามารถหรือระบบคุณธรรม ระบบนี้มีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานในองค์การ
-      ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นความเป็นธรรม หรือการเปิดโอกาส : Affirmative Action  ระบบนี้จะเน้นในเรื่องการให้ความสำคัญกับการให้โอกาสแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสในการเข้ามาทำงาน บางสังคมมีกฎหมาย ซึ่งเรียกว่า EEO : Equal Employment Opportunity
(ข้อสังเกต ถ้าทั้งสองระบบ คนมีความสามารถใกล้เคียงกัน การตัดสินควรเลือกระบบอุปถัมภ์เช่น ต่างประเทศ 20%รับมาจากบุคคลภายในแนะนำมา)
l ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นความเป็นธรรม หรือการเปิดโอกาส : Affirmative Action  
ระบบนี้จะเน้นในเรื่องการให้ความสำคัญกับการให้โอกาสแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสในการเข้ามาทำงาน บางสังคมมีกฎหมาย ซึ่งเรียกว่า EEO : Equal Employment Opportunity (ถือว่าเป็นระบบที่ยุติธรรมที่สุด)
กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ต้องวิเคราะห์ 5 องค์ประกอบคือ
l การได้คนมาทำงาน
-      การวิเคราะห์งาน
-      การวางแผนกำลังคน
-      การสรรหาพนักงาน
-      การคัดเลือกพนักงาน
-      การบรรจุแต่งตั้งและทดลองปฏิบัติงาน
l การรักษาคนไว้ในองค์การ
-      เงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทน
-      ระบบแรงงานสัมพันธ์
-      การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
l การใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์
-      การจัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
-      การออกแบบงาน
-      นโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์
l การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-      การฝึกอบรม
-      การวางแผนอาชีพ
-      การพัฒนาองค์การ
-      การเสริมสร้างประสบการณ์
l การวิเคราะห์งาน : Job Analysis
-      ความหมาย
-      ความสำคัญ
-      กระบวนการและเครื่องมือในการทำ J.A.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น