วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

PA711 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย อ.เมธาวุฒิ (ต่อ)


คำถามที่ต้องตอบเพื่อกำหนดกลยุทธ์องค์กร
                    โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมที่ตนทำเป็นอย่างไร?
                    สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร?
                    ปัจจัยใดที่เป็นตัวกำหนดหรือเป็นแรงผลักดันของการแข่งขัน?
                    อุตสาหกรรมที่ตนอยู่จะเป็นเช่นไรในอนาคต?
                    คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไร?
                    กลยุทธ์ใดที่ควรจะเลือกเพื่อความอยู่รอดและการเติบโตในอนาคต?
Major Causes of Change สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลง
                    Politic (การเมือง)
                    Economy (เศรษฐกิจ)
                    Social (สังคม)
                    Technology (เทคโนโลยี)
                    Customer (ลูกค้า)
                    Global Competition (การแข่งขันระดับโลก)
Politics & Policies


นโยบายจำกัดอัตรากำลัง
                    การขาดอัตรากำลังที่จำเป็น(บางส่วน)
                    การขาดอัตรากำลังทดแทน
                    โครงการสร้างผิดสัดส่วน
                    การจ้างงานด้วยวิธีต่างๆ
นโยบายปรับปรุงผลงาน
p Thailand  Quality  Awards (ราชการ)
p State  Enterprise  Performance  Appraisal(เอกชน)
p KPI ทุกภาคส่วน
p Result-based  Management (การบริการผลสัมฤทธิ์)
p Performance  Management (การบริหารจัดการประสิทธิภาพ)
นโยบายค่าจ้าง
p ค่าจ้างขั้นต่ำ
p ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท/วัน
p เงินเดือนปริญญาตรี  15,000 บาท
นโยบาย
p มหาวิทยาลัยนอกระบบราชการ
p โรงพยาบาลนอกระบบราชการ
p Medical  Hub ศูนย์การแพทย์
p 30  บาทรักษาทุกโรค

Economy มีผลกระทบต่อ
Old Economy  ขับด้วยธุรกิจใหญ่ เช่น ถ่านหินไฟฟ้า เครื่องบิน เหมืองแร่
New Economy
ธุรกิจยุคใหม่ ขับเคลื่อนด้วย เทคโนโลยี่ องค์ความรู้ ทักษะ
Creative Economy
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ เช่น
?

New Economy

·        Entrepreneur Economy ระบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยผู้ประกอบการ เช่น เฒ่าแก่ต่างๆ มีขนาดเล็กถึงปานกลาง
·        Technology – Driven Economy ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
·        Knowledge – Based Economy ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ ทักษะ
Technology
·        Reshaped การเปลี่ยนแปลง คือ
1.       Work  & Occupation  การทำงานและอาชีพ
2.       Business/Management ธุรกิจ / การบริหารจัดการ
3.       Way of Life วิถีชีวิต
4.       Personality and Human Relations บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
 สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร INFORMATION SOCIETY
·       Surface  Features คุณลักษณะพื้นผิว
-       Taste
-        Life Styles
-       Education
-       Work
·       Infrastructure  โครงสร้างพื้นฐาน
-       Global Communication Networks
-       Complexity & Interconnectedness of   production Processes, Products, Services, and Networks
-       Demassification    Software Setting  Flexible Production
การเปลี่ยนแปลงของประชากรและสังคม
การขยายตัวของ  กองทัพผู้สูงอาย
(การเกษียณอายุก่อนกำหนด)
1.       ภาระของวัยหนุ่มสาว
2.       ภาระของกำลังแรงงาน
3.       ภาระของรัฐและสังคม
4.       ปัญหาของผู้สูงวัย
 ประเภทของงาน
พวกวิชาชีพชั้นสูง ถ้าเขาไม่อยากทำงานไม่ต้องไปยุง เขาอยากทำอะไรก็ปล่อยเขาหาทางส่งเสริมมากกว่า
อาชีพทั่วไป ไม่อยากทำงานปล่อยเขา ถ้ายังอยากทำงานรัฐความหางานให้เขาทำ เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐ
HRM  After  Retirement
HRM  For Retirees การบริหารจัดการบุคคลหลังเกษียณอายุ
1.       New  Perspective มุมมองใหม่
2.       New  HR  Policy นโยบายด้านการบริหารงานบุคคลใหม่หางานใหม่ให้ทำ ความสภาพร่างกาย
3.       New  Employment การจ้างงานใหม่
4.       New  Development สู่การพัฒนาใหม่
5.       Redevelopment  การพัฒนาขึ้นมาให้เกิดทักษะใหม่
6.       Intergeneration Relationship สร้างความสัมพันธ์ของวัยที่แตกต่างกัน
7.       Psycho-Physical Wellness พัฒนาสุขภาพจิตและทางกายภาพ
8.       Financial Planning การวางแผนทางการเงิน
The  Problems  of  Baby  Boomers’ Retirement ความสำคัญของปัญหาหลังการเกษียณอายุ
Baby Boomers’ Retirement คนรุ่นหลังสงครามโลกเกษียณมากทำให้ (Shortage  of Successors คนรุ่นใหม่โตไม่ทัน, Shortage  of Talent ขาดแคลนผู้รู้ที่มีความสามารถพิเศษ)
1.       Extension? การต่ออายุให้ทำงาน
2.       Retaining Expertise  เก็บกักประสบการณ์ก่อน
3.       Talent/Successor Development  ทำโครงการ พัฒนาพรสวรรค์ / โครงการการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.       โครงการดึงศักยภาพคนที่มีความรู้ความสามารถกลับมารับใช้ประเทศ เช่น usa ดึงคนเก่งจาก อินเดีย ไทย มาทำงานในประเทศของตนเอง
Family / Social  Problems
          Nuclear  Family การแยกครัว
1.       ไม่มีคนดูแลลูก
2.       หาที่เลี้ยงเด็ก
3.       ปัญหาตอนปิดเทอม        ?
4.       บุกที่ทำงาน
The ‘Big’ Problems ปัญหาใหญ่
-       ความล้มเหลวของ การศึกษาในทุกระดับ
-       ขาดทักษะพื้นฐาน Basic  Skills                     ภาระขององค์การ ในปัจจุบัน
-       วุฒิการศึกษา สูงกว่าความรู้จริง
Different Generations (ความแตกต่างของวัย)
 Old  Generation
·         จุดแข็ง
1.       หนักเอาเบาสู้
2.       อดกลั้น  อดทน
3.       ถืออาวุโส
4.       เคารพประสบการณ์
5.       มีวินัย เคารพกฎระเบียบ
·        จุดอ่อน
1.       อ่อนด้อยเทคโนโลยี
2.       คิดในกรอบ
3.       ไม่กล้าพูด ไม่กล้าทำ
4.       ไม่ค่อยกล้าเสี่ยง
New Generation
·         จุดแข็ง
1.       เก่งเทคโนโลยี
2.       มีความคิดสร้างสรรค์
3.       มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง
4.       กล้าเสี่ยง
5.       กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ
6.       กล้าแสดงออก
·        จุดอ่อน
1.     อยากสำเร็จและก้าวหน้าเร็ว
2.     ไม่ค่อยคำนึงเรื่องอาวุโส
3.     ไม่ชอบวินัยและกฎระเบียบ
4.     ความอดทนต่ำ พร้อมเปลี่ยนงาน
5.     มีปัญหาในการใช้ภาษา
How  to  Retain  Your  Customers ? ทำอย่างไรจะรักษาลูกค้าไว้ได้
          ลูกค้า ยุคใหม่
1.         คาดหวังสูง เปลี่ยนใจเร็ว
2.         ความต้องการหลากหลาย
3.         มีข้อมูล/ทางเลือกไม่จำกัด
4.         ความภักดีและผูกพันน้อย
How  to  Retain  Your  Talent ? ทำอย่างไรจะรักษาความสามารถพิเศษ
·        Competitive  Salary  แข่งขันด้านการเงิน
-       Attract  Potential Employees  สามารถดึงดูดคนได้
·        Competitive  Welfare แข่งขันด้านสวัสดิการ
-       Keep  Potential/Good Employees  สามารถรักษาคนไว้ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น