วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ รศ.ดร. สุพิณ เกชาคุปต์

1.           การเปลี่ยนแปลงของโลก (ยุคโลกาภิวัตน์)  มีผลกระทบต่อการบริหารรัฐกิจอย่างไร
ตอบ
2.           กระบวนทัศน์ Public Management  และ Reinventing Government  กระบวนทัศน์อันไหน  นำมาใช้ในการบริหารบ้านเมืองในยุคปัจจุบันได้ดีกว่ากัน  เพราะเหตุใด
ตอบ
3.           กระบวนทัศน์ NPM ถ้านำมาใช้ในระบบราชการ  ทำให้ประเทศไทยดีขึ้นจริงหรือไม่  เพราะเหตุใด
ตอบ       
4.           การบริหารราชการที่เน้นเฉพาะกระบวนทัศน์ใด  กระบวนทัศน์หนึ่ง  เพียงพอหรือไม่ที่จะแก้ปัญหา  และนำพาประเทศไปสู่อนาคตได้
ตอบ
5.           ท่านเห็นด้วยกับแนวคิดแบบ NPS  ยังไง  ในการบริหารราชการภายใต้สถานการณ์ยุคปัจจุบัน
ตอบ
6.           ผลของการใช้  NPM  ดีต่อประเทศชาติอย่างไร  บรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูประบบราชการหรือไม่  มีปัจจัยอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่า NPM อีกบ้าง
ตอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น