วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

ผีมีจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด. ท่านมีแนวคิดเรื่องผีอย่างไร ?

กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
            ดังได้กล่าวมาแล้วว่า  กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์นั้นเป็นกระบวนการคิดที่เป็นระบบมีการดำเนินงานอย่างมีลำดับขั้นตอน  ซึ่งเรียกว่าระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ (The  Scientific  Method)  โดยที่จำนวนขั้นตอนและลำดับขั้นตอนนั้นมีผู้กำหนดไว้แตกต่างกัน  แต่ก็ยังคงอยู่ในแนวทิศทางเดียวกัน  และสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน  อาทิเช่น  แนวคิดของ  แม็คแครกและคณะ  ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ศึกษาประจำฝ่ายการศึกษาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย  สหรัฐอเมริกา  ได้สรุประเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เป็น  4  ขั้นตอน  คือ
1.      ขั้นตั้งปัญหา  
ผีมีจริงหรือไม่ ทำไมคนเรากลัวผี
2.      ขั้นตั้งสมมติฐาน
"ผี" คนทั่วไปคิดถึง "วิญญาณ" (soul) ของคนที่สิ้นชีวิตไปแล้ว หรือเป็นวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ในธรรมชาติ ดีบ้างร้ายบ้าง หลายกรณีผู้คนสร้างบ้านให้ผีอยู่ ตามทุ่งนา ป่า เขา ในหมู่บ้าน บริเวณบ้าน ตามถนนหนทางและสถานที่ต่างๆ
3.      ขั้นรวบรวมข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผี เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถพิสูจน์ หรือตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือที่เชื่อถือได้ จึงยังไม่เป็นที่ยอมรับในทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นความเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความตาย และมีอยู่ในเรื่องเล่ามานานในอดีต ผู้คนมักหวาดกลัวกับผี ไม่ว่าขณะที่เจอกับผี จะมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน หรือไม่ก็ตาม โดยสัญชาติญาณแล้วเมื่อรู้สึกว่าตนเจอผี คนจะตัดสินใจที่จะหนี พูดคุยเสียงดัง ๆ แม้ว่าจะคุยคนเดียว สวดมนต์ ขออภัยที่ล่วงเกิน หรือวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อทำให้ตนรู้สึกปลอดภัยขึ้น
4.      ขั้นลงข้อสรุป
ผีเป็นความเชื่อดั้งเดิมของมนุษย์แต่ครั้งโบราณทุกชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ตั้งแต่ยุคก่อนจะมีศาสนา แม้ปัจจุบันนี้ ความเชื่อเรื่องผีจะเลือนหายไปบ้างแล้ว แต่ก็มีผู้คนส่วนมากที่เชื่อในเรื่องผีและสิ่งลี้ลับแม้ในประเทศที่เจริญแล้วก็ตาม
ผีในคติความเชื่อของคนไทยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ คือ ผีดี และ ผีร้าย ผีดี คือบรรพบุรุษที่คอยคุ้มครองดูแล แต่ถ้าไม่เคารพไม่บูชา ไม่เซ่นสวรวง ก็อาจให้โทษได้เช่นกัน เช่น ผีบ้านผีเรือน เป็นต้น ส่วนผีร้าย คือ ผีที่คอยรังควาญ ไม่มีประโยชน์ เช่น ผีปอบ ผีกระสือ เป็นต้น
ผีอาจจะมีมาได้ในหลายลักษณะ แต่ส่วนมากมักจะปรากฏในรูปของอดีตมนุษย์ หรือมีลักษณะบางส่วนที่ค่อนข้างคล้ายกับมนุษย์ ผู้ประสบเหตุการณ์เช่นนี้มักมีความกลัวที่ฝังใจ และเชื่อว่าการที่เจอผีนี้ จำเป็นที่จะต้องทำพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อความสบายใจ หรือเพื่อความปลอดภัย เช่น การกรวดน้ำ ทำพิธีสะเดาะห์เคราะห์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ทำพิธีส่งวิญญาณ ฯลฯ ตามแต่ความเชื่อของแต่ละท้องที่ หรือ แต่ละบุคคล

กิจกรรม
          ผีมีจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด. ท่านมีแนวคิดเรื่องผีอย่างไร ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น