วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

ru 600 แบบทดสอบ

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- ท่านจะใช้ความรู้ที่ท่านได้ไปนี้แต่อย่างเดียวเป็นเครื่องมือสำหรับประกอบการทำงานเท่านั้น
หาพอไม่
ให้ยึดคุณธรรมสำคัญข้อหนึ่งเป็นเครื่องกำกับใจไม่ว่าจะทะอะไร คุณธรรมข้อสำคัญก็คือ ความสุจริต
ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมือง
ท่านจะต้องสุจริตต่อประชาชน
และท่านจะต้องสุจริตต่อหน้าที่

-  เข้าใจ เข้าถึง และ พัฒนา

การสร้างเสริมทักษะการดำเนินชีวิต 9 ด้าน
1.     การรู้จักและเข้าใจตนเอง
2.     การรู้จักแสวงหาข้อมูล-ความรู้ (อย่าอ่านหนังสือเล่มเดียว และการอ่านต้องสามารถ
วิเคราะห์-แยกแยะได้
3.     การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
4.     การสื่อสารและการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น
5.     การวางแผนและจัดการ
6.     การทำงานเป็นทีม
7.     การปรับตัว
8.     การมีวิสัยทัศน์ (มองเห็นภาพในอนาคตที่เป็นจริงได้)
9.     การกล้าเสี่ยงอย่างมีเป้าหมาย

IQ สำหรับชีวิตและงาน
-                    ทักษะในหน้าที่การงาน
-                    ทักษะในการจัดการ
-                    ทักษะทางด้านความคิด

EQ สำหรับชีวิตและงาน
-                    ทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ
-                    ทักษะทางธุรกิจ
-                    ทักษะการสร้างความสุขให้ชีวิต
EQ ประกอบด้วย
-                    รู้จัก เข้าใจ บริหารตนเอง
-                    รู้จักเข้าใจบริหารผู้อื่น
-                    สร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง
-                    มีสัมพันธภาพ และทักษะการสื่อสาร
-                    ช่วยให้ผู้อื่นสามารถช่วยเหลือตนเองได้
SPES เป็นภาษาลาติน แปลว่า ความหวัง
S (Social) ปัญหาทางสังคม
P (Polite) สนใจสภาพทางการเมือง ทำงานเพื่อบ้านเมือง
E (Economic) ต้องเข้าใจสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
S (Spiritual) บัณฑิตต้องมีศรัทธาธรรม จริยธรรม อยู่ในจิตใจตลอดเวลา

การสร้างจุดมุ่งหมายในชีวิต เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง
1.     สร้างความทะเยอทะยานที่ถูกต้อง (ทำให้สร้างจุดมุ่งหมายที่เป็นไปได้)
1.1 Dynamics ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ โดยไม่หงุดหงิดกับสภาพแวดล้อมที่แก้ไขไม่ได้
1.2 Fact บนรากฐานของความเป็นจริง
                - ไม่ต่ำจนเกินไป (เพราะจะไม่เกิดความพยายาม)
                        - ไม่สูงจนเกินไป (เพราะจะทำให้ท้อถอย สิ้นหวัง
2.     สร้างจุดมุ่งหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์
2.1 ต่อตนเอง ทำให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า
2.2 ต่อคนข้างเคียง ทำให้คนข้างเคียงได้พึ่งพาและเป็นที่อ้างอิง
2.3 ต่อสังคม โดยคำนึงถึงการได้แสดงความสามารถมากกว่าการคำนึงถึง ผลตอบแทน

ปรัชญาชีวิตปู่เย็น
ดูแต่หอยซิไม่มีมือ ไม่มีตีน มันยังหากินได้เอง ประสาอะไรกับคนมีมือมีเท้า

ขายอย่าให้แพง คนเขาจะได้กินลง ฉันขายถูกๆ เอาไปเถอะ ซื้อไปแกงให้พอหม้อ

กินฟรีได้ แต่ไม่อยากกิน เกรงใจ...ไม่เอา อาย... ของซื้อของขาย ไหนต้องทำ ไหนต้องล้าง
มีก็กิน ไม่มีก็ไม่กิน ไม่ขอใคร

                ชีวิตคนเหมือนสะพาน มีขึ้นมีลง มีสูงมีต่ำ พอสุดท้ายก็ตาย...

คำพูดของนายอานันท์ ปัญญารชุน
ผู้นำ ไม่ใช่ผู้ที่จะนำคนอื่น แต่คือผู้ที่สามารถทำให้คนอื่นคล้อยตามเราด้วยศรัทธา ให้เขาฟังเรา
ฟังความคิดอ่านของเรา ให้เขาอยากเดินตามเรา

รู้แบบผู้นำ
-                    รู้จักตนเอง
-                    รู้จักคน
-                    รู้จักงาน
-                    รูจักหน้าที่
ผู้นำยุคใหม่
-                    Learn to Think เรียนรู้ความคิด
-                    Learn to Learn เรียนรู้ตลอดชีวิต
-                    Learn to Democracy Way เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย
-                    Learn to Know Participation เรียนรู้ความคิด
-                    Learn to Manage the Emotion เรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์ตนเอง


การทำงานร่วมกันในองค์กร ตามบทบาทในหน้าที่ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ การรู้จัก
ใช้เหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็น และตัดสินใจอย่างรอบคอบ
                การมอบหมายสั่งงาน ต้องชัดเจน ทำให้มองเห็นภาพความสำร็จของงาน สั่งงานแล้วต้องถามทบทวนงานที่สั่งไป เพื่อให้รู้ว่าผู้รับมอบงานมีความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ และ
ควรให้ผู้รับมอบงานได้ซักถามเพื่อความเข้าใจงานก่อนลงมือทำงาน
                ความขัดแย้ง ไม่ยอมรับกันขณะทำงาน ต้องขจัดความขัดแย้งออกไป
          การประสานสัมพันธ์ มุ่งพัฒนางานโดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเดียวกัน ช่วยให้งานสำเร็จ มีคุณภาพ องค์กรมีมาตรฐาน บุคลากรได้รับการยอมรับ

เทคนิคการตัดสินใจ
-                    ยึดจุดมุ่งหมาย
-                    ยึดหลักเหตุผล
-                    ใช้หลักฐาน ร่องรอย บุคคล
-                    ใช้ประสบการณ์และดุลยพินิจของผู้ตัดสินใจ
-                    ระดมสมองเพื่อให้เกิดวิธีการที่สร้างสรรค์
-                    ใช้หลายวิธีผสมผสานกัน

เส้นทางสู่ความสำเร็จ...เริ่มต้นที่ความคิด
-                    คิดเป็น
-                    คิดดี
-                    คิดถูก

หากอยากจะทำการใดให้สำเร็จ ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยน...
-                    วิธีคิด
-                    วิธีการทำงาน
-                    วิธีสื่อสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น