วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

นักวิชาการนโยบายสาธารณะ

           มีความเชื่อว่า นโยบายสาธารณะมีความสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก จึงร่วมกันกำหนดความหมายของนโยบายสาธารณะออกมาในลักษณะต่างๆ  ในระยะ  5  ทศวรรษ  ที่ผ่านมาถ้ารวบรวมความหมายของนโยบายสาธารณะ  ก็จะสามารถเข้าใจองค์ประกอบสำคัญในความคิดของนักวิชาการนโยบายสาธารณะ  ดังนี้
1. กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำ  (Dye,1984 : 1)
2. กิจกรรมทั้งหมดที่กระทำโดยรัฐบาล (Sharkansky,1970 : 1)
3. แนวทางปฏิบัติหรือการกระทำของรัฐบาล ที่เป็นชุดของการกระทำที่มีแบบแผน  ระบบและกระบวนการอย่างชัดเจน เป็นการกระทำที่มีความต่อเนื่อง สนองความต้องการของประชาชน (Anderson, 1994:5-6, Eulau and Prewitt, 1973 : 465, Heclo, 1972 : 85)
4. การใช้อำนาจหน้าที่ของรัฐในการจัดสรรกิจกรรม  เพื่อตอบสนองค่านิยมของสังคม (Easton,1953 : 129, Lasswell and Kaplan,1970:71)
5. พันธะสัญญาระยะยาวในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นแบบแผนของรัฐบาล      (Prewitt  and  Verba,1983:652-653)
6. ข้อเสนอที่เกี่ยวกับการกระทำของบุคคล  กลุ่มบุคคลหรือรัฐบาล  ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วยปัญหา  อุปสรรคและโอกาส (Friedrich, 1963:70)
7. แบบแผนเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  หรือการใช้สิ่งตอบแทนสำหรับความร่วมมือของประชาชน  (Fronhock,1979:11)
8. เครื่องมือของรัฐที่มุ่งการบรรลุความต้องการของสังคม  หรือแก้ไขปัญหาบางประการของสังคม  (March  and Olsen ,1983: Lineberry,1983)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น