วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กำหนดการบรรยายครบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2

วันเสาร์ เวลา 10.00 . - 18.00 .
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 . - 15.00 .
วิชา PA 709 องค์การและนวัตกรรมในองค์การ
สัปดาห์ที่ 1 วันที่   9 - 10 กรกฎาคม 2554
สัปดาห์ที่ 2 วันที่  16 - 17 กรกฎาคม 2554
สัปดาห์ที่ 3 วันที่  23 - 24 กรกฎาคม 2554
สัปดาห์ที่ 4 วันที่  30 - 31 กรกฎาคม 2554
สอบ PA 709 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554   เวลา 09.00 . – 12.00 .
วิชา PA 710 การบริหารเชิงกลยุทธ์

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2554
สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2554
สัปดาห์ที่ 3 วันที่27 - 28 สิงหาคม 2554
สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 3 - 4 กันยายน 2554
สอบ PA 710 วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2554   เวลา 09.00 . – 12.00 .
วิชา PA 711 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย
สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 17 - 18 กันยายน 2554
สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 24 - 25 กันยายน 2554
สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2554
สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2554
สอบ PA 711 วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554  เวลา 09.00 . – 12.00 .
เว้น 1 สัปดาห์  22 - 23 ตุลาคม 2554
วิชา PA 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2554
สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2554
สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2554
สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2554
สอบ PA 702 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554  เวลา 09.00 . – 12.00 .
เว้น 2 สัปดาห์ 3 - 4 , 10 - 11 ธันวาคม 2554
วิชา PA 712 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2554
สัปดาห์ที่ 2 วันที่  24 - 25 ธันวาคม 2554
สัปดาห์ที่ 3 วันที่  7 - 8 มกราคม 2555
สัปดาห์ที่ 4 วันที่  14 - 15 มกราคม 2555
สอบ PA 712 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555  เวลา 09.00 . – 12.00 .
วิชา PA 716 สัมมนานโยบายและการจัดการสาธารณะ
สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 28 - 29 มกราคม 2555
สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2555
สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2555
สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2555
สอบ PA 716 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 09.00 . – 12.00 .
By….Anek W.
July 1, 2011

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น