วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การบริหารโครงการแนวใหม่(Modern Project Administration)

Core Value of P.A.
1.       Human Resource
2.       Organization
3.       Public Finance
4.       Public Policyโครงการ (Project)
·         กิจกรรมหรืองาน
·         ใช้ทรัพยากร
·         หวังผลประโยชน์ตอบแทน
·         หน่วยอิสระ
·         มีระยะเวลา

ลักษณะของโครงการ
·         Relevance  สอดคล้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
·         Objective  วุตถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่
·         Scope  of  Operation  ขอบเขตดำเนินการ พื้นที่เท่าไหร่ จำนวนคน
·         System  Oriented  พิจารณาตัวระบบ มองภาพรวมได้
·         Development  ยึดหลักการพัฒนา  ด้านการเปลี่ยนแปลง  ในทางที่ดีขึ้น ดีกว่าเดิน

Project  Cycle
1.       IDENTIFICATION
2.       PREPARATION AND  ANALYSIS
3.       APPRAISAL AND  APPROVAL
4.       IMPLEMENTATION
5.       EVALUATION AND  MONITORING

-           หาความต้องการประชาชน เช่น  รัฐบาลทักษิณ

- Project Preparation จัดทำ
-  Project Analysis วิเคราะห์
-  Project Implementation  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ  ดำเนินโครงการ
- Project Evaluation ประเมินผล balance scorecard 4 มิติ

การจัดทำโครงการ
1.       เป็นขั้นตอนแรก   จัดทำ ต้องเริ่มต้นที่ดี
2.       สะท้อนทิศทาง  ของการดำเนินโครงการ
3.       ประเมินและอนุมัติ  ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น
4.       มี 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบ
1.       Conventional  or  Descriptive ดั้งเดิม
2.       Logical  Framework  (L / F)  ตารางสมเหตุสมผล หรือตารางเหตุผลสัมพันธ์

1.       การจัดทำโครงการแบบพรรณนา (ดั้งเดิม)
    เป็นหัวข้อ
                    ระบุรายละเอียดพอควร
                    ใช้ภาษาให้เหมาะสม ทางวิชาการ
รูปแบบ  Conventional
1.   ชื่อ
2.   หลักการและเหตุผล
- ปัญหา  คือ สภาพการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากสภาพที่พึงปรารถนา  อาชีพมั่นคง คนรอบข้างบังคับ มีจิตสาธารณะ
                                                ประเภทของปัญหา
ปัญหาป้องกัน   ปัญหาขัดข้อง   ปัญหาเรื้อรัง


ชนชั้นล่าง  รากหญ้า
                             3.  ปัญหาเรื้อรัง
-     เกิดขึ้นจนเป็นปกติ
-     มีการยอมรับ
- ความต้องการ
1.                    ลักษณะ (ชัดแจ้งแก้ง่าย ,ซ่อนเร้นแก้ยาก)
2.                    ความต้องการขั้นพื้นฐาน (basic need) ต้องตอบสนองให้ได้
3.                    Wants and Needs
4.                    ด้านการปกครอง (ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย)
3.   วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  คือผลของการดำเนินโครงการที่ต้องการในอนาคต เป็น  Outputs  มิใช่  Outcomes 
ลักษณะ  SMART
1.       S   =  Specific
2.       M =  Measurable วัดได้ เชิงปริมาณ
3.       A  =  Achievable  สำเร็จได้ ไม่ยากจนเกินไปและไม่ง่ายจนเกินไป
4.       R  =  Result  or  Reasonable  มีเหตุมีผล เหมาะสม
5.       T  =  Time กรอบของเวลา สิ้นสุดเมื่อไหร่
ข้อจำกัด
1.    มีหลายหน้า
2.    ข้อจำกัดของผู้บริหาร 
3.    ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
4.   ระยะเวลา
5.   แผนปฏิบัติการ
6.   งบประมาณ
7.   ผู้รับผิดชอบ
8.   ประโยชน์ที่ได้รับ
9.   เงื่อนไขข้อจำกัด  เป็นเครื่องเตือนในความสำเร็จ

Logical Framework  (L / F) ตารางสมเหตุสมผล หรือตารางเหตุผลสัมพันธ์
1.       เป็นตาราง 4 x 5
2.       ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
3.       การควบคุม

ข้อจำกัด
1.       ต้องใช้ทั้งนักวิชาการและผู้ปฏิบัติ
2.       ต้นทุนสูง
3.       เหมาะกับโครงการขนาดใหญ่

การวิเคราะห์โครงการ  (Project  Analysis)
เป็นวิธีการที่ต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด   อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    โดยต้องศึกษาและวัดผลประโยชน์ตอบแทน(Benefits - B) และ ค่าใช้จ่าย (Costs - C) ที่เกิดขึ้น  อันเนื่องจากการดำเนินตามโครงการ เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการ

Goodman และ Love
1.       ด้านเทคนิค
2.       ด้านการบริหาร
3.       ด้านสภาพแวดล้อม
4.       ด้านสังคมและการเมือง
5.       ด้านเศรษฐกิจ
6.       ด้านการเงิน

ด้านการตลาด  (ระบบราชการไทยขาดด้านนี้มาก)
1.       Market Size  ขนาดของตลาด จำนวนคน กลุ่มเป้าหมาย มากก็ขายได้สูง
2.       Market Growth (Trend) แนวทางการเจริญเติบโตของตลาด
3.       Market Share  ส่วนแบ่งการตลาด  ถ้ามีมากโอกาสกำไรสูง

ด้านเทคนิค
1.       เทคโนโลยี  (ถ้าสูงทุนสูง ถ้าต่ำทุนสูงระบบราชการ)
2.       ความรู้ (know how)  ภูมิปัญญา
3.       Machine

ด้านการบริหาร ประกอบด้วย
1.       บุคลากร
2.       ผู้บริหาร
3.       โครงสร้าง แนวดิ่งหรือแนวนอน  ชั้นบังคับบัญชา
4.       ภารกิจ
5.       วัฒนธรรม 
ด้านสภาพแวดล้อม
1.       ภูมิอากาศ
2.       ภูมิประเทศ
3.       ต่างประเทศ
ด้านสังคม
      - สถาบันทางสังคม
     - วัฒนธรรม
     - ค่านิยม ความเชื่อ
     - ปัญหาสังคม
ด้านการเมือง
     - สถาบันทางการเมือง  อ่อนแอ ไม่มีเสถียรภาพ
     - วัฒนธรรมทางการเมือง  ไม่เข้มแข็ง ต้องสร้าง  คับแคบ ไพร่ฟ้า
     - ผู้นำ
     - นโยบาย
ด้านเศรษฐกิจ
1.       ราคาสินค้า  สูงหรือต่ำ
2.       อัตราการว่างงาน  ปี 41 มากสุด
3.       รายได้
4.       การลงทุน

-           Investment   การลงทุน (Labor Intensive ,Tecnology)
-           Employment   การจ้างงาน 
Hi skill ทักษะสูง                                           
Skill  มีทักษะ
Semi Skill  มีทักษะน้อย
Un Skill แรงงานไร้ฝีมือ

-           Income รายได้
-           Consumption/Saving  บริโภค  ออม

ด้านการเงิน
1.       ผลประโยชน์ตอบแทน  สะท้อนให้เห็นถึง
*      ความสามารถในการหารายได้
*      ความสามารถในการทำกำไร
*      การคืนเงินกู้
2.       ค่าใช้จ่าย
*      แหล่งเงินทุน ค่าของเงินด้วย ไทยใช้แบบลอยตัว
*      อัตราดอกเบี้ย
ประเภทของ Benefits (ประโยชน์ที่ได้รับ)
1.       Forward Benefits  ไปข้างหน้า กรณี  ข้าว สามารถทำเป็นผลผลิตอะไรได้บ้าง เช่นทำแป้ง อาหารสัตว์ โรงสี
2.       Backward Benefits ไปข้างหลัง กรณี  ข้าว ถ้ามองไปข้างหลัง ได้แก่ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงประเภทของ Costs
1.       Directs Costs  เกิดขึ้นโดยตรงจากต้นทุนในการดำเนินโครงการ
2.       Indirect Costs  ทางอ้อมเป็นผลที่เกิดขึ้นมาในทางลบ เช่น  ยาฆ่าแมลง

เกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการลงทุน
1.     ไม่ต้องปรับค่าของเวลา
                                1.1   Ranking  by Inspection
                                 1.2   Payback Period ค่าใช้จ่ายในการลงทุน / ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อปี
                                1.3   อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน (ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยจากการดำเนินงาน / ค่าลงทุน) x 100
2.     การปรับค่าของเวลา
                                2.1   มูลค่าปัจจุบัน    y = y0 / (1+r)n
2.2 เกณฑ์
                                    - Net Present Value หรือ NPV    , NPV  =  B - C
                                                - B / C Ratio
                                                - Internal Rate of Return หรือ IRR  เป็นอัตราผลตอบแทนที่ทำให้ B = C
การดำเนินโครงการ
1.     การบูรณาการ ( 4 m)
2.     เป็นทั้งศาสตร์คือการใช้ความรู้ และศิลป์คือการประยุกต์ใช้
3.     หน้าที่ทางการบริหาร posdcorb
                                - POSDC
                                - POLE  L คือ ภาวะผู้นำ e คือ การประเมินผล


การจูงใจ (Motivation)
                    เต็มใจหรือสมัครใจ
                    ไม้นวมและไม้แข็ง
                    มี 3 ประเภท  (1. ตัวเงิน  ไม่ใช่ตัวเงิน เป็นคำชมเชย  2. ออกแบบงานให้น่าสนใจ 3. อาศัยสภาพแวดล้อม แสง สี เสียง อากาศ )
ภาวะผู้นำ (Leadership)
1.       การนำ  ต้องบอกคนได้  ใช้คนเป็น
2.       ความสำเร็จ
3.       มีหลายประเภท ( 1 แบบเผด็จการ Autocratic Leadership 2. แบบประชาธิปไตย Democratic L.  3. แบบเสรีนิยม Laissez faire L.)
ประเภทของผู้นำ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1.       ผู้นำแบบอัตตาธิปไตย (Autocratic Leader) ลักษณะเผด็จการชอบสั่งการใช้อำนาจกดขี่ / ยึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลาง /การบังคับบัญชาสั่งการจากข้างบนลงล่าง/ผู้ช่วย คือผู้ใต้บังคับบัญชา
2.       ผู้นำแบบเสรี(Laissez-faire leader) ไม่ยึดกฏเกณฑ์ตายตัว ปรับเปลี่ยนได้ตามผู้ร่วมงานเสนอ /ปล่อยผู้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ไปเรื่อยๆ /ไม่มีความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ / ไม่มีการประเมินผลงาน
3.       ผู้นำแบบประชาธิปไตย(Democratic leader) ยึดถือความคิดกลุ่มเหนือความคิดตนเอง /แบ่งงาน/มอบหมายงานเป็นระบบ/ให้คำแนะนำในการงาน/สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน โดยใช้กฎเกณฑ์สร้างสรรค์งาน
ผู้นำ มีในองค์การ (บุคลิกลักษณะ +อุปนิสัย+ภาวะผู้นำ)
ผู้บริหาร เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน องค์การ
ผู้นำ/ผู้บริหารที่ดี ต้องฝึกพฤติกรรมแห่งการเป็นผู้นำ 10 ประการ ดังนี้
1.       นักวางแผน (Planning)
2.       นักจัดระเบียบ (Organizing)
3.       นักประสานงาน( Coordinating)
4.       นักสื่อสาร (Communicating)
5.       นักมอบหมายงาน(Delegating)
6.       นักตัดสินใจ(Decision-Making)
7.       นักมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation)
8.       นักฝึกอบรม(Training)
9.       นักจัดกระบวนการกลุ่ม
10.   นักประเมินผลงาน
ปัจจัยในการสร้างความเป็นผู้นำ ขึ้นอยู่กับ 5 ปัจจัยหลัก คือ
1.       ภูมิหลังและประสบการณ์ (Background and Experience) พื้นฐานครอบครัวและมวลประสบการณ์เดิมที่ผ่านมาในช่วงชีวิต
2.       สติปัญญาและคุณภาพสมอง (Intellectual and mental quality) มีทักษะทางภาษา การติดต่อสื่อสาร / ความสามารถด้านการมีเหตุผล /ความจำ/ความรอบรู้
3.       คุณลักษณะทางร่างกาย (Physical attributes) ผู้นำที่ร่างกายแข็งแรง จะมีจิตใจที่ดี
4.       บุคลิกภาพและความสนใจ( Personality and Interests) ความสนใจ กระตือรือร้นและความเต็มใจในการปฏิบัติงาน
5.       ความเชื่อมั่นในตัวเอง(Self-Confidence) ผู้นำต้องสร้างความเชื่อมั่น/มั่นใจในตัว
คุณสมบัติของผู้นำ ผู้นำ ผู้บริหารที่ดี ต้องมี คุณลักษณะพื้นฐาน 10 ประการ คือ
เทคนิคการสร้างเสริมความเป็นผู้นำที่ ฝึกฝนได้ มี 8 ประการ คือ
กล่าวโดยสรุป คุณลักษณะผู้นำที่ทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จ คือ
มนุษยสัมพันธ์กับความเป็นผู้นำ บุคคลในองค์กรมี 3 บทบาท คือ
1. มนุษยสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา
2. มนุษยสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
3. มนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

การมีส่วนร่วม(Participation)
                    Inform บอกกล่าว
                    Consult  ขอคำปรึกษา
                    Involve ร่วมตัดสินใจ
                    Collaborate ร่วมลงมือทำ
                    Empower ให้อำนาจ ทรัพยากร เงินทุน  ทำให้เกิดความเข้มแข็ง
ทีมงาน
                    กลุ่ม  ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ไม่ใหญ่และเล็กจนเกินไป
                    กิจกรรม
                    เป้าหมายเดียวกัน 
                    ข้อดีของทีมงาน  เช่น ทำให้มุมมองหลากหลายครอบคลุม  หลายคนดีกว่าคนเดียว ทำให้เกิดความกล้า
ความผูกพันและการยอมรับ  เช่น
                    กลไกทางจิต
                    ความรู้สึก
                    ความรักต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
บุคลากร 
1.       ปริมาณ  จำนวนคน ขึ้นอยู่กับงาน ต้องมีความพอดี
2.       คุณภาพ  
คุณภาพของบุคลากร
1.       อายุ  (ทั้งงานและตัว)
2.       การศึกษา
3.       เพศ
4.       พฤติกรรม  (ส่วนใหญ่ ทุจริต)
Corruption คอรัปชั่น
1.       ตามน้ำหรือทวนน้ำ
2.       ฉ้อราษฎร์หรือบังหลวง
ประเภทของ Corruption (Heidenheimer ไฮเดนเมอร์)
1.   White  Corruption  คือ คนในสังคมยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติ  หรือยอมรับได้ เช่น ให้ของขวัญวันเกิด ใช้รถหลวง  ใช้คน ใช้น้ำมัน
2.   Gray   Corruption  คือ บางกลุ่มว่าใช่ บางกลุ่มว่าไม่ใช่
3.   Black  Corruption คือ ทุกคนคิดว่าใช่ เช่น

ประเภทของ Corruption (ดร.สมพร แสงชัย)
1.  White  Corruption
-ทองไหล  เช่นวันเกิดนาย ไปช่วย นายรับปริญญา  การดูแลคุณนาย
- เงินลอย  เช่น สินน้ำใจทั้งหลาย
2.  Gray  Corruption
- บ้านต้องเช่า เช่น  เป็นที่รู้กัน หรือเป็นธรรมเนียม เปอร์เซ็นต่าง ๆ
- ข้าวต้องซื้อ
3.  Black  Corruption
- ดาวไถ (ไม่สมยอม)
- ใจถึง ขับรถหลวงมาเรียน
สมการคอรัปชั่น
C   =   M  +  D  -  T -  A
M   =   Monopoly  ผูกขาด โอกาสคอรัปชั่นสูง กำหนดราคาเองได้
D   =   Discretion ดุลยพินิจ ถ้าเปิดโอกาสให้มาก คอรัปชั่นก็สูง
T   =   Transparency  ความโปร่งใส เหมือนมองตู้ปลา
A   =   Accountability จิตสำนึกรับผิด เช่น พันท้านนรสิงห์
เทคนิค
1.       Network analysis ระบสารสนเทศ
2.       คุณภาพ เช่น TQC. 5 ส.
3.       การมีส่วนร่วม เช่น SS. ระบบให้ข้อแนะนำ
การประเมินผลโครงการ  (Project Evaluation)
เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจ วัด และวิเคราะห์เทคนิค  กระบวนการและผลการปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ประเภทการประเมินผล
1.       จุดมุ่งหมาย
                   Formative  Evaluation
                   Summative  Evaluation
2.       CIPP  Model
                   Context
                   Input
                   Process
                   Product
3.  การเรียนรู้
                   Reaction
                   Learning
                   Behavior
                   Results


กระบวนการ
1.       ศึกษาวัตถุประสงค์
2.       แปลงวัตถุประสงค์
3.       รวบรวมข้อมูล
4.       เปรียบเทียบ
5.       สรุปผลเสนอแนะ
การนำการประเมินผลไปใช้ในทางที่ผิด
                    แบบตบตา
                    แบบผักชีโรยหน้า
                    แบบระเบิดใต้น้ำ 
                    แบบวางท่า
                    แบบผัดวันประกันพรุ่ง
                    แบบแทนที่
Project  Management  (A.C. Hagensick)
1.       Policy  Oriented
2.       Fact  Oriented
3.       System  Oriented
4.       Client  Oriented
5.       Comparison  Oriented
สุดท้ายและท้ายสุด
จบแล้ว
อ่านให้เข้าใจ
ตอบแบบมีการวางแผน
โชคดีทุกคน


คำถาม  ข้อที่ 1 ท่านคิดว่า ปัญหาไหนแก้ยากที่สุด เพราะอะไร ?
ตอบ   ปัญหาเรื้อรังแก้ยากมากที่สุด  เพราะว่า ?

คำถาม  ข้อที่ 2  มีหรือไม่  เมื่อมีการลงทุนแล้วไม่มีการจ้างงาน  จงยกตัวอย่าง ?

คำถาม ; วันที่ 26 มิ.ย. 54
ข้อที่ 1  เรื่องการอ่านพิเศษการทำ IS ของอาจารย์  ที่ปรึกษานำเงินมาให้อาจารย์ผ่านเลขา เป็นค่าตรวจเป็นกรณีพิเศษ เป็นการคอรัปชั่นแบบไหน 
ตอบ  Gray  Corruption แบบบ้านต้องเช่า เช่น  เป็นที่รู้กัน หรือเป็นธรรมเนียม เปอร์เซ็นต่าง ๆ

ข้อที่ 2. ภรรยาท้องและฝากท้องที่คลินิก  และต่อมาฝากพิเศษ และคลอด  ต่อมา 1  เดือนมาตรวจร่างกายหลังคลอด โดยจ่ายให้แพทย์ผ่านพยาบาล 5,000.-  เป็นกรณีพิเศษ จัดเป็นการคอรัปชั่นแบบไหน
ตอบ  White  Corruption  แบบเงินลอย  เช่น สินน้ำใจทั้งหลาย

ข้อที่ 3 ทั้งสองข้อมีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไร ในประเภทของ Corruption (ดร.สมพร แสงชัย)
ตอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น