วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Leadership (ภาวะผู้นำในโลกยุคปัจจุบัน) เทคโนโลยี่สารสนเทศ โลกภิวัฒน์ (pa 715)

การนำเพื่อให้เกิดการปฏิบัติการ
ลักษณะของการจัดการภาคราชการหรือสาธารณะหลายอย่างที่ต้องการใช้ความรู้และความชำนาญการที่แตกต่างไปจากการจัดการในภาคเอกชน ในการบริหารจัดการสาธารณะภายใต้อิทธิพลการเมืองและกฎระเบียบราชการเป็นข้อจำกัดและกรอบการทำงานที่ผู้ปฏิบัติต้องเรียนรู้เข้าใจเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานองค์กรสาธารณะ ความเป็นผู้นำของผู้บริหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล
What is Leadership?
คนทั่วไปมีความเห็นว่าความเป็นผู้นำคือการเป็นเบอร์หนึ่ง ตำแหน่งใหญ่ที่สุดหรือมีอำนาจสูงสุด ภาวะความเป็นผู้นำในองค์กรมีความหมายต่างและมีนัยยะมากกว่านั้น ความหมายที่เข้าใจได้โดยง่ายผู้นำหายถึงใครบางคนที่กำหนดทิศทางในการสร้างความพยายามและมีอิทธิพลเหนือคนอื่นให้ปฏิบัติตามทิศทางที่เขากำหนด อย่างไรก็ตามการที่เขาจะกำหนดทิศทางนั้นอย่างไรและสร้างอิทธิพลเหนือคนอื่นอย่างไรขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

Leadership is a relationship between those who aspire to lead and those who choose to follow". (Kouzes & Posner, 2002).    “ ภาวะผู้นำคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ปรารถนาที่จะนำและบรรดาผู้ที่เลือกที่จะปฏิบัติตาม
"Leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to achieve a common goal". (Northouse, 2004)  ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการโดยแต่ละกลุ่มมีอิทธิพลต่อบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
"Leadership is the influencing process of leaders and followers to achieve organizational objectives through changes". (Lussier & Achua, 2004) ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการเป็นผู้นำและผู้ติดตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรผ่านการเปลี่ยนแปลง
"Leadership is the behavior of an individual... directing the activities of a group toward a shared goal". (Hemphill & Coons, 1957)   ภาวะผู้นำคือพฤติกรรมของบุคคล ... การอำนวยการกิจกรรมของกลุ่มที่มีต่อเป้าหมายที่ใช้ร่วมกัน
“Leadership is the influential increment over and above mechanical compliance with the routine directives of the organization" (D.Katz & Kahn, 1978)  ภาวะผู้นำเป็นที่เพิ่มขึ้นมีอิทธิพลเหนือกว่าและการปฏิบัติตามกลกับคำสั่งประจำขององค์กร

"Leadership is the process of incluencing the activities of an organized group toward goal achievement" (Rauch & Behling, 1984) ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการของการที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมของกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการจัดเป้าหมาย

"
Leadership is a process of giving purpose (meaningful direction) to collective effort, and causing willing effort to be expended to achieve purpose" (Jacobs & Jacques, 1990)  ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการของการให้วัตถุประสงค์ (ทิศทางที่มีความหมาย) เพื่อความพยายามร่วมกันและก่อให้เกิดความยินดีที่จะใช้จ่ายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ความหมายของความเป็นผู้นำ
ความเป็นผู้นำ หมายถึงการที่บุคคลใช้อำนาจที่มีอยู่ไม่ว่าในหรือนอกรูปแบบในการนำและประสานการทำงานของผู้อื่น
 ผู้นำที่ดีที่สุดย่อมได้แก่ผู้ที่ดำเนินการบริหารจัดการการนำได้ทั้งในและนอกรูปแบบไปพร้อมกัน การนำในรูปแบบอาศัยตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ และนอกรูปแบบมาจากความเต็มใจของผู้อื่นที่พร้อมในการรับใช้กับบุคคลที่เขาให้ความเคารพ.

การจัดการและการเป็นผู้นำ
Management and Leadership
แม้ในภาษาอังกฤษคำว่า “leadership” (ภาวะผู้นำหรือการเป็นผู้นำ) กับคำว่า “management” (การบริหารจัดการ) มักพบว่ามีการใช้แทนกันอยู่ทั่วไปก็ตาม แต่โดยสาระในแง่กระบวนการและแนวคิดแล้วแท้จริงสองคำนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ความแตกต่าง
                   การบริหารจัดการ ก็มักมองถึงการดำเนินการตามหน้าที่หลัก (functions) ซึ่งเป็นกลไกปกติขององค์การ เช่น การวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing)  การอำนวยการ (directing) และการกำกับควบคุม (controlling)
                   ภาวะผู้นำหรือการเป็นผู้นำ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal aspects) โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันถือว่า ภาวะผู้นำหรือการเป็นผู้นำเกี่ยวข้องเข้าใจกับเรื่องความเปลี่ยนแปลง (change) การสร้างแรงดลใจ (inspiration) การสร้างแรงจูงใจ (motivation) และการใช้อำนาจเชิงอิทธิพล (influence) เป็นต้น

Leadership's relation with management
                    Some commentators link leadership closely with the idea of management. Some regard the two as synonymous, and others consider management a subset of leadership. If one accepts this premise, one can view leadership as:   (การเชื่อมโยงความเป็นผู้นำบางคนแสดงความเห็นอย่างใกล้ชิดกับความคิดของการจัดการ บางเรื่องสองเป็นความหมายเหมือนกันและอื่น ๆ พิจารณาการจัดการส่วนหนึ่งของความเป็นผู้นำ ถ้ายอมรับหลักฐานนี้สามารถมองภาวะผู้นำที่ )
                    centralized or decentralized  การรวมอำนาจและการกระจายอำนาจ
                    broad or focused     แบบกว้างหรือแบบมุ่งเน้นเฉพาะจุด
                    decision-oriented or morale-centred นำการตัดสินใจหรือเป็นศูนย์รวมขวัญกำลังใจ
                     intrinsic or derived from some authority  สามัญสำนึกหรือมาจากอำนาจบางอย่าง

Management VS Leadership
                   Management involves power by position.  การจัดการอำนาจโดยอาศัยตำแหน่ง
                   Leadership involves power by influence.  ภาวะผู้นำใช้อำนาจโดยใช้อิทธิพล

                    Managers administer, leaders innovate   ผู้จัดการบริหาร  ผู้นำการสร้างสรรค์
                    Managers ask how and when, leaders ask what and why ผู้จัดการและเมื่อถามว่า  ผู้นำถามอะไรและทำไม
                    Managers focus on systems, leaders focus on people  ผู้จัดการมุ่งเน้นไปที่ระบบ  ผู้นำมุ่งเน้นไปที่คน
                    Managers do things right, leaders do the right things ผู้จัดการทำสิ่งที่ถูกต้อง   ผู้นำทำสิ่งที่ถูกต้อง
                    Managers maintain, leaders develop  ผู้จัดการรักษา , ผู้นำการพัฒนา
                    Managers rely on control, leaders inspire trust  ผู้จัดการพึ่งพาการควบคุม  ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจความไว้วางใจฟังพจนานุกรม
                    Managers have a short-term perspective, leaders have a longer-term perspective  ผู้บริหารมีมุมมองระยะสั้น ผู้นำมีมุมมองในระยะยาว

                    Managers accept the status-quo, leaders challenge the status-quo ผู้จัดการยอมรับสถานะเป็นอยู่  ผู้นำความท้าทายสถานะเป็นอยู่
                    Managers have an eye on the bottom line, leaders have an eye on the horizon  ผู้จัดการมีตาในบรรทัดด้านล่าง. ผู้นำมีตาบนขอบฟ้า
                    Managers imitate, leaders originate  ผู้จัดการเลียนแบบ  ผู้นำริเริ่ม
                    Managers emulate the classic good soldier, leaders are their own person  ผู้จัดการเลียนแบบทหารดีคลาสสิก. ผู้นำเป็นคนของตัวเอง
                    Managers copy, leaders show originality  ผู้จัดการสำเนา. ผู้นำแสดงความคิดริเริ่ม

The Leader Is Followed. The Manager Rules
“A leader is someone who people naturally follow through their own choice, whereas a manager must be obeyed. A manager may only have obtained his position of authority through time and loyalty given to the company, not as a result of his leadership qualities. A leader may have no organizational skills, but his vision unites people behind him.”
“ผู้นำคือคนที่ผู้คนทำตามธรรมชาติผ่านทางเลือกของตัวเองใน ขณะที่ผู้จัดการต้องได้รับการเชื่อฟัง ผู้จัดการอาจเพียงได้รับตำแหน่งของเขาผ่านช่วงเวลาที่ผู้มีอำนาจและความภักดีให้กับ บริษัท ที่ไม่เป็นผลมาจากคุณภาพความเป็นผู้นำของเขา ผู้นำองค์กรอาจมีทักษะไม่ แต่วิสัยทัศน์ของเขา สามารถทำให้คนทำตาม”

Leadership Styles
The particular competencies (knowledge, skills and abilities) that a person needs in order to lead at a particular time in an  organization depend on a variety of factors, including:   ความสามารถเฉพาะ (ทักษะความรู้และความสามารถ) ที่คนต้องการเพื่อที่จะนำไปสู่​​แต่ละช่วงเวลาในองค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆรวมทั้ง
1)            Whether that person is leading one other individual, a group or a large organization ไม่ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้นำหนึ่งบุคคลอื่น ๆ กลุ่มหรือองค์กรขนาดใหญ่
2) The extent of leadership skills that person already has; ประสบการณ์ในภาวะความเป็นผู้นำของบุคคลนั้น
3) That person's basic nature and values (competencies should be chosen that are in accordance with that nature and those values) ลักษณะนิสัยและอุดมการของเขา
4) Whether the group or organization is for-profit or nonprofit, new or long-established, and large or small;
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือองค์กรเป็นที่แสวงหาผลกำไรหรือไม่แสวงหากำไร, ตั้งขึ้นใหม่หรือมีมานาน และมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก

5) The particular culture (or values and associated behaviors) of whomever is being led. วัฒนธรรมของผู้ที่จะถูกบริหาร

The role of leadership in management is largely determined by the organizational culture of the company. It has been argued that managers' beliefs, values and assumptions are of critical importance to the overall style of leadership that they adopt.
(บทบาทของการเป็นผู้นำในการจัดการส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยวัฒนธรรมองค์กรของ บริษัท จะได้รับการเสนอว่าการบริหารความเชื่อค่านิยมและสมมติฐานที่มีความสำคัญสำคัญกับรูปแบบโดยรวมของการเป็นผู้นำที่พวกเขานำมาใช้)
There are several different leadership styles that can be identified within each of the following Management techniques. Each technique has its own set of good and not-so-good characteristics, and each uses leadership in a different way.  
(มีหลายแบบภาวะผู้นำที่แตกต่างกันที่สามารถระบุในแต่ละเทคนิคของการจัดการต่อไปนี้ แต่ละคนมีเทคนิคการตั้งค่าของตัวเองในลักษณะที่ดีและไม่ดีดังนั้นและแต่ละใช้ความเป็นผู้นำในทางที่แตกต่างกัน)
                   The Autocrat  เอกาธิปไตย(ผู้มีอำนาจเด็ดขาด)
                   The Laissez-Faire Manager  ผู้จัดการแบบเสรีนิยม
                   The Democrat  ผู้นำแบบประชาธิปไตย

เอกาธิปไตย (THE AUTOCRAT)
The autocratic leader dominates team-members,
using unilateralism to achieve a singular objective. This approach to leadership generally results in passive resistance from team-members and requires continual pressure and direction from the leader in order to get things done. Generally, an authoritarian approach is not a good way to get the best performance from a team.

ผู้จัดการเสรีนิยม  (THE LAISSEZ-FAIRE MANAGER)
The Laissez-Faire manager exercises little control over his group, leaving them to sort out their roles and tackle their work, without participating in this process himself. In general, this approach leaves the team floundering with little direction or motivation.

ผู้นำประชาธิปไตย (THE DEMOCRAT)
The democratic leader makes decisions by consulting his team, whilst still maintaining control of the group. The democratic leader allows his team to decide how the task will be tackled and who will perform which task.

The democratic leader can be seen in two lights:
                   A good democratic leader encourages participation and delegates wisely, but never loses sight of the fact that he bears the crucial responsibility of leadership. He values group discussion and input from his team and can be seen as drawing from a pool of his team members' strong points in order to obtain the best performance from his team. He motivates his team by empowering them to direct themselves, and guides them with a loose reign.
                   However, the democrat can also be seen as being so unsure of himself and his relationship with his sub-ordinates that everything is a matter for group discussion and decision. Clearly, this type of "leader" is not really leading at all.
Patricia Pitcher (1994)
Picher used a factor analysis technique on data collected over 8 years, and concluded that three types of leaders exist, each with very different psychological profiles: ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลกว่า 8 ปีและสรุปว่าสามชนิดที่มีอยู่ของผู้นำแต่ละคนมีรูปแบบทางจิตวิทยาแตกต่างกันมาก
                     Artists: imaginative, inspiring, visionary, entrepreneurial, intuitive, daring, and emotional   ศิลปิน : จินตนาการสร้างแรงบันดาลใจ, วิสัยทัศน์, ผู้ประกอบการใช้งานง่ายมีความกล้าหาญและความรู้สึก
                     Craftsmen: well-balanced, steady, reasonable, sensible, predictable, and trustworthy  ช่าง : อย่างสมดุล, มั่นคง, เหมาะสม, เหมาะสม, สามารถคาดเดาได้และน่าเชื่อถือ
                    Technocrats: cerebral, detail-oriented, fastidious, uncompromising, and hard-headed    Technocrats : สมองรายละเอียด - oriented, จุกจิก, แน่วแน่และโกงได้ยาก
Kotter, 1966
ปรมาจารย์ด้านภาวะผู้นำเชื่อว่า ผู้เป็นหัวหน้าหน่วยงานจำเป็นต้องรอบรู้ทั้งด้านการบริหารจัดการ (management) ควบคู่ไปกับการมีภาวะผู้นำ (leadership) เพราะต่างก็มีความสำคัญและจำเป็นต่อองค์การ โดยที่การบริหารจัดการที่ดีจะช่วยให้องค์การสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ต่อพนักงาน และบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ขณะเดียวกันองค์การก็จำเป็นต้องมีภาวะผู้นำที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อทำหน้าที่ในการสร้างวิสัยทัศน์ สามารถกำหนดทิศทาง ค่านิยม และวัตถุประสงค์ขององค์การได้ดี พร้อมทั้งสามารถก่อให้เกิดแรงดลใจและแรงจูงใจขึ้นใน ตัวพนักงานให้มาทำงานร่วมกันอย่างมีชีวิตชีวาอีกด้วย

Leadership "styles"
¡ Vision. Outstanding leaders articulate an ideological vision congruent with the deeply-held values of followers, a vision that describes a better future to which the followers have an alleged moral right.
¡ Passion and self-sacrifice. Leaders display a passion for, and have a strong conviction of, what they regard as the moral correctness of their vision. They engage in outstanding or extraordinary behavior and make extraordinary self-sacrifices in the interest of their vision and mission.
¡ Confidence, determination, and persistence. Outstanding leaders display a high degree of faith in themselves and in the attainment of the vision they articulate. Theoretically, such leaders need to have a very high degree of self-confidence and moral conviction because their mission usually challenges the status quo and, therefore, may offend those who have a stake in preserving the established order.
¡ Image-building. House and Podsakoff regard outstanding leaders as self-conscious about their own image. They recognize the desirability of followers perceiving them as competent, credible, and trustworthy.
¡ Role-modeling. Leader-image-building sets the stage for effective role-modeling because followers identify with the values of role models whom they perceived in positive terms.

Leadership and vision
Many definitions of leadership involve an element of visionexcept in cases of involuntary leadership and often in cases of traditional leadership. A vision provides direction to the influence process. A leader (or group of leaders) can have one or more visions of the future to aid them to move a group successfully towards this goal. A vision, for effectiveness, should allegedly:
¡ appear as a simple, yet vibrant, image in the mind of the leader
¡ describe a future state, credible and preferable to the present state
¡ act as a bridge between the current state and a future optimum state
¡ appear desirable enough to energize followers
¡ succeed in speaking to followers at an emotional or spiritual level (logical appeals by themselves seldom muster a following)
¡ External representation. Outstanding leaders act as spokespersons for their respective organizations and symbolically represent those organizations to external constituencies.
¡ Expectations of and confidence in followers. Outstanding leaders communicate expectations of high performance from their followers and strong confidence in their followers’ ability to meet such expectations.
¡ Selective motive-arousal. Outstanding leaders selectively arouse those motives of followers that the outstanding leaders see as of special relevance to the successful accomplishment of the vision and mission.
¡ Frame alignment. To persuade followers to accept and implement change, outstanding leaders engage in "frame alignment". This refers to the linkage of individual and leader interpretive orientations such that some set of followers’ interests, values, and beliefs, as well as the leader’s activities, goals, and ideology, becomes congruent and complementary.
¡ Inspirational communication. Outstanding leaders often, but not always, communicate their message in an inspirational manner using vivid stories, slogans, symbols, and ceremonies.

ภาวะผู้นำเป็นองค์ประกอบสูงสุดของงานบริหาร ภาวะผู้นำสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก   เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์ (vision) การกำหนดทิศทาง (direction) ค่านิยม (values) และ วัตถุประสงค์ (purposes) กับ
ส่วนที่สอง  เกี่ยวกับการทำให้เกิดแรงดลใจ (inspiriting) และการจูงใจ (motivating) ให้คนทำงานตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน แต่บางครั้งมักพบว่าผู้นำบางคนมีวิสัยทัศน์ดีแต่ขาดความสามารถในการสร้างทีมงาน ในขณะที่ผู้นำอีกคนอาจเก่งการสร้างแรงดลใจผู้อื่นและสร้างทีมงานแต่ขาดวิสัยทัศน์

"Leaders must let vision, strategies, goals, and values be the guide-post for action and behavior rather than attempting to control others."
“ผู้นำต้องให้ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และค่านิยมเป็นคำแนะนำทาง สำหรับการกระทำและพฤติกรรม มากกว่าการพยายามที่จะควบคุมคนอื่น ๆ”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น