วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1.การคลังสาธารณะคือ

การคลังสาธารณคือ บทบาทและหน้าที่ของรัฐในการจัดการกำหนดหน้าที่ว่ารัฐควรทำอะไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมนั้น ๆ เท่าใด จะหารายได้เพื่อมาใช้ในกิจกรรมนั้นจากไหน เป็นจำนวนเท่าใด และอย่างไร นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการออมด้วย และเนื่องจากการที่รัฐมีองค์กรในการปกครองหลายระดับ จึงต้องมีการกำหนดความสัมพันธ์ทางการคลังให้สอดคล้องกับองค์กรการปกครองในแต่ละระดับอีกด้วย
ความสำคัญทางการคลังสาธารณะ
        การคลังของภาครัฐจะแตกต่างจากเอกชน โดยภาครัฐจะมุ่งในการสร้างสังคมและเศรษฐกิจของชาติให้เจริญรุ่งเรือง ตลอดจนความสมบูรณ์ให้เกิดแก่ประชาชน การรักษา   และสงเสริมสิ่งที่เป็นประโยชน์ของสาธารณะ ขณะที่ภาคเอกชนจะมุ่งที่การบริหารงานอย่างใดก็ได้ ที่ทำให้องค์กรมีกำไรจากการดำเนินการ เติบโตและขยายภารกิจออกไปได้มากที่สุด ภายใต้ความจำกัดในการหารายได้และใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด แต่ยังมีความคล่องตัวสูงสุด ที่สำคัญต้องทำให้มีกำไรได้เป็นอย่างดี ในการวางแผนทางการเงินการคลัง รัฐบาลต้องคิดถึงองค์ประกอบพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เช่น การออมเงิน การลงทุน การค้าและการเงินต่างประเทศ ที่สำคัญต้องรู้จักใช้เครื่องมือทางการเงินการคลังมาจัดการเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจพัฒนาไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น