วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รายงานของอ.ภิรมย์

การบ้าน งานกลุ่ม
                    Circular Flow กระแสการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ หมายถึงอะไร เขียนรูป อธิบายความสัมพันธ์ของหน่วยที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ด้วย
                    บัญชีรายได้ประชาชาติ หมายความว่าอย่างไร อธิบาย GNP, GDP,การคำนวนในด้าน product approach,income approach, และ expenditure approach เป็นอย่างไร สำคัญอย่างไร อธิบาย
                    ความหมายของการเงินการคลังภาครัฐ ในเรื่องงบประมาณ และลักษณะของงบประมาณ เป็นอย่างไร
งานเพิ่มเติม
                    1.การเกิดขึ้นของเสรีนิยม หรือทุนนิยม วิวัฒนาการมาเป็นอย่างไร สาระสำคัญคืออย่างไร ทำไมจึงมีอิทธิพลเป็นกรอบแนวคิดกระแสหลักในการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบันนี้ อธิบายให้ชัดเจน
                    2.การเจริญขึ้น และการตกต่ำทางเศรษฐกิจ-สังคม ทำไมจึงเป็นความจริงหรือเป็นสัจจธรรม ให้อธิบายความเข้าใจของท่าน ในกรอบความคิด และตัวอย่างที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในระบบทางเศรษฐกิจในโลก
                    3.การเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลกเมื่อปี 1929 และในปี /2007 เกิดขึ้นได้อย่างไร และแนวทางการแก้ไขเขาทำได้อย่างไร อธิบายกรอบความคิด และทฤษฏีในการบริหารภาครัฐในด้านการคลังที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจน
                    4.ให้อธิบายความแตกต่างของการจัดการเศรษฐกิจแบบประชานิยม ประชาวิวัฒน์กับการจัดการเศรษฐกิจแบบสวัสดิการ เป็นอย่างไร ให้ชัดเจน ค้นคว้า และอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ ให้ถูกต้องเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น