วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ฟอร์ม ข้อ 5 ของ รศ.ดร.ภิรมย์

ฟอร์มข้อ 5
โครงการ……………..

1.ความเป็นมา

2.ข้อเท็จจริงของโครงการ

3.การพัฒนาบรรทัดฐาน

        3.1 ระดับสูง

3.2 ระดับกลาง

3.2 การพิจารณาระดับล่าง

4. การสังเคราะห์ผลการพัฒนาโครงการ

5. สรุปผล

6. ข้อเสนอแนะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น