วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ
ความหมายของการคลังสาธารณะ
-  อรัญธรรมโน  กล่าวว่า การคลังสาธารณะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  ทฤษฎีวิธีการและผลกระทบกระเทือนของการรับและจ่ายเงินของรัฐบาลและการบริหารหนี้สาธารณะ
-          พูนศรี  สงวนชีพ  เห็นว่า การคลังสาธารณะเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของรัฐบาล  คือ การจ่ายเงิน การหารายได้  การก่อหนี้สาธารณะ และนโยบายการคลัง
-          สุรเชษฐ์  ชิระมณี  ได้ให้ความหมายของการคลังสาธารณะไว้ว่า เป็นวิชาที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับการแสวงหารายได้  การใช้จ่าย การก่อหนี้ และผลกระทบของการดำเนินนโยบายทงการคลังที่มีต่อสังคม
Richard A. Musgrave & Peggy B. Musgrave
1.               มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับระดับของการเข้าไปมีบทบาททางเศรษฐกิจในแง่ของการใช้และการจัดสรรทรัพยากรและสังคม  รวมทั้งการกระจายรายได้ของประชาชน
2.               มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆทางด้านรายได้และรายจ่ายของงบประมาณรัฐบาล
                สรุป
                                การคลังสาธารณะเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรายรับของรัฐบาล  รายจ่ายของรัฐบาล  หนี้สาธารณะ นโยบายการคลังและนโยบายการเงิน
ภาพรวมของการคลังสาธารณะ
ความเป็นมาทางการคลังสาธารณะ
การศึกษาความเป็นมาทางการคลังในต่างประเทศสามารถแบ่งได้เป็น 6 ยุค คือ
1.               ยุคสมัยโบราณ
2.               ยุคศักดินา
3.               ยุคลัทธิพาณิชย์นิยม ( Mercantilism)
4.               ยุคของ อดัมสมิธ ( Adam smith) ในปี ค.ศ. 1776
5.               ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ( Industrial Revoltion)
6.               ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
ความสำคัญของการคลัง
1.               จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น  ทำให้ขอบเขตหน้าที่ของรัฐบาลกว้างขวางขึ้น
2.               การดำเนินงานของรัฐบาลจะกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ  และการตัดสิใจในการใช้จ่ายของเอกชนเป็นอย่างมาก
3.               รัฐบาลเป็นผู้ใช้จ่ายเงินรายใหญ่ของประเทศ
4.               เมื่อต้องใช้จ่ายเป็นจำนวนมากรัฐต้องจัดเก็บภาษีเป็นจำนวนมาก
5.               การผันแปรทางเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นไปอย่างรุนแรงกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก
6.               เมื่อรัฐบาลต้องใช้จ่ายเป็นจำนวนมากขึ้น ก็จำเป็นต้องก่อนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น
ขอบข่ายการศึกษาการคลังแนวเศรษฐศาสตร์
1.               การศึกษาตามแนว Positive Approach  หรือ Predictive Approach
2.               การศึกษาตามแนว Normative Approach
ขอบข่ายการศึกษาการคลังแนวรัฐประศาสนศาสตร์
1.               ทฤษฎีฐานคติ (Assumptive  theory )
2.               ทฤษฎีปทัสถาน ( Normative theory)
3.               ทฤษฎีพรรณนาและอธิบาย (Descriptive explanatory theory)
4.               ทฤษฎีอุปกรณ์ (Instrumental theory)
ขอบข่ายการศึกษาการคลังแนวกฏหมาย
เนื่องจากการบริหารงานของรัฐบาลจะต้องมีการออกกฎหมายหรือมีกฎหมายให้อำนาจไว้รัฐบาลจึงจะบริหารงานได้
ความสัมพันธ์ของการคลังกับศาสตร์ต่างๆ
1.               การเมือง
2.               ประวิตศาสตร์และสถิติ
3.               ศีลธรรมหรือจริยธรรม
4.               จิตวิทยาสังคม
5.               กฎหมาย
6.               เศรษฐศาสตร์
สิ่งที่เหมือนระหว่างการรัฐบาลกับการเงินของเอกชน
1.               การแสวงหารายได้
2.               การใช้จ่าย
3.               การก่อหนี้
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างการคลังรัฐบาลกับการเงินเอกชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น