วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คำถาม PA715

คำถาม อ.วัลลภ
1.             นโยบายสาธารณะคืออะไร  มีรูปแบบในการกำหนดนโยบายและตัวแบบในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ว่ามีลักษณะอย่างไร อะไรบ้าง  จงอธิบายพร้อมตัวอย่าง นโยบายหรือโครงการ  เพื่อประกอบรูปแบบหรือตัวแบบ  ทั้งสองให้ชัดเจน ?

คำถาม อ.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (สรุปที่สำคัญที่คาดว่าจะออกเพราะ อาจารย์ไม่บอกแนว)
อาจารย์อาจจะออกเรื่องวงจรโครงการ
2.             การบริหารโครงการพัฒนา การกำหนด ปรับปรุง และนำเอานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาไปปฏิบัติ และมีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ๆ ด้วย
โครงการ คือ กิจกรรมพื้นฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อนำเอาวัตถุประสงค์ขององค์การไปปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงภายในระยะเวลาที่กำหนดแน่นอน ?

คำถาม อ. วิโรจน์
3.             ปัจจัยการบริหารงานองค์กร  การนำนโยบายที่แปลงไปสู่การปฏิบัติขององค์กร  มีองค์ประกอบใดที่มีความสำคัญและนำไปสู่ความสำเร็จ  ให้ใช้เหตุผลพร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น  บุคคล  องค์กร ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น