วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนวทางการบริหารสมัยใหม่

                เพื่อให้การบริหารจัดการก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคข้อมูลข่าวสาร (Information Age) องค์การต่าง ๆ โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐควรปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

                1. การปฏิรูปการบริหาร[1] (Managerial Reform and Improvement Activity)
                      สำหรับแนวทางการปฏิรูปการบริหาร ผู้บริหารควรยึดหลักดังนี้
                      1.1   ไม่ควรปฏิรูปทุกอย่างพร้อมกัน
                      1.2   มีความพึงพอใจในงานที่ได้ปฏิบัติ ไม่ยึดอุดมคติมากเกินไป
                      1.3   ไม่ควรปฏิรูปข้ามขั้นตอน
                      1.4   ควรส่งเสริมบรรยากาศการคิดและสร้างพฤติกรรมใหม่
                      1.5   หาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดผลในทางลบ
                      1.6   ควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นด้วย
                      1.7   ควรเริ่มปฏิรูปจากจุดเล็ก ๆ
                      1.8   ควรเริ่มปฏิรูปหน่วยงานที่เข้าใจการปฏิรูปก่อน
                      1.9   รับฟังความคิดเห็นสะท้อนกลับเพื่อนำมาปรับปรุง
                      1.10    มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
                      1.11    การปรับแผนงานโดยอาศัยหลักยืดหยุ่น
                      1.12    จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบการปฏิรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น