วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Organization Change (pa709)

Organization Change องค์กรเปลี่ยนแปลงได้ 3 แบบ คือ

การพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศ
1. บุคคลหรือสมาชิกขององค์การเป็นฐานรากขององค์การแห่งการเรียนรู้
2. บุคคลที่มีระดับความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ สามารถขยายความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานได้
     อย่างต่อเนื่อง
3. สมาชิกแห่งการเรียนรู้นั้นต้องมีคุณลักษณะสำคัญที่เรียกว่าความเป็นนายของตนเอง (Human
    Mastery)  ในการควบคุมจิตใจและพฤติกรรมของตัวเอง
4. เป็นบุคคลที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา ยอมรับความจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่น เปลี่ยนไปตามกระแสโลก       
    มีจิตใจที่เจริญ
5. สมาชิกในองค์การที่มีกรอบแนวคิดแบบการพัฒนาตนเองให้เป็นเลิศ Personal Mastery ต้องมีความ
    กระตือรือร้น สนใจ และใฝ่ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความปรารถนาที่จะเรียนรู้
    เพิ่มเติมศักยภาพของตนเอง มุ่งสู่จุดมุ่งหมายและความสำเร็จที่กำหนดไว้

กรอบความเชื่อที่สมเหตุสมผล (Mental Models)
1 กรอบความเชื่อของบุคคลในการเข้าใจ และมองโลกตามความเป็นจริงอย่างสมเหตุสมผล
2 กรอบความเชื่อที่สมเหตุสมผลมีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
3 มีความสำคัญยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของบุคคลในองค์การ เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงความคิด ความเข้าใจ และความเชื่อของบุคคลในองค์การให้มีความสมเหตุสมผลพวกเขาก็จะมีพฤติกรรมการปฏิบัติที่เป็นไปในทางบวก
4 แต่องค์การไม่ควรกำหนดหรือควบคุม แต่ควรปล่อยให้พวกเขาได้มีอิสระในความคิดและสร้างสรรค์รูปแบบในการพัฒนาขึ้นเองตามสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาในข้อนี้ไม่ได้เน้นให้ทุกคนมีความเห็นในแนวทางเดียวกับองค์การทุกอย่าง แต่ต้องการเห็นความสอดคล้องกันในแต่และแนวคิดที่มารวมกันเกิดเป็นวิสัยทัศน์ร่วม

1 โครงสร้าง
2 System ระบบ
3 Culture  วัฒนธรรม
ผู้ที่จะได้รับผลกระทบคือ คน
ผู้บริหารจะไม่แตะต้อง เพราะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมต้องอาศัยระยะเวลา และถ้าทำแล้วคนไม่ยอมรับ ผู้บริหารต้อง ลาออก เท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น