วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนวโน้มสำคัญของเอเชีย

John Naisbitt ได้คาดการณ์แนวโน้มสำคัญของเอเชียตั้งแต่ ค.. 1990 และจากศตวรรษที่ 21-50 ไว้ดังนี้

                1.   เปลี่ยนแปลงจากระบบชาติเป็นใหญ่ไปสู่ระบบเครือข่ายชนชาติ (From Nation States to Networks) เครือข่ายการค้าของจีนโพ้นทะเลจะมีอิทธิพลต่อเอเชีย
                2.   เปลี่ยนแปลงจากการส่งออกเป็นตัวนำไปสู่ผู้บริโภคเป็นผู้กำหนดและผลักดัน (From Exported to Consumer driven)
                3.     เปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลตะวันตกไปสู่เส้นทางของชาวเอเชีย (From Western Influence to the Asian Way) ตั้งแต่ ค.. 1990 การพัฒนาทุกด้านของเอเชียเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2-3 ทศวรรษ จะทำให้เอเชียเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัยในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
                4.     เปลี่ยนแปลงจากรัฐเป็นผู้ขับเคลื่อนไปสู่ตลาดเป็นผู้ขับเคลื่อน (From Government-driven to market-driven) ระบบเศรษฐกิจจะเปลี่ยนเป็นระบบเศรษฐกิจการตลาดในภูมิภาค
                5. เปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านชนบทไปสู่การเป็นเมืองใหญ่ (From Villages to Supercities) คนในชนบทจะอพยพเข้าสู่เมืองใหญ่ สังคมก็จะเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่การเป็นสังคมสารสนเทศ
                6.   เปลี่ยนแปลงการผลิตจากการใช้แรงงานคนไปสู่การใช้เทคโนโลยีชั้นสูง (From Labor-intensive to High technology) การผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ จะทำการผลิตโดยใช้เครื่องจักรอุตสาหกรรม การให้บริการโดยระบบคอมพิวเตอร์
                7.   เปลี่ยนแปลงจากผู้ชายเป็นใหญ่ไปสู่ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้น (From Male Dominance to Emergence of Women) จะเห็นได้จากผู้หญิงมีบทบาทเป็นผู้บริหาร และผู้ประกอบการมากขึ้น
                8.   เปลี่ยนแปลงความสำคัญจากโลกตะวันตกไปสู่โลกตะวันออก (From West to East)
                จากการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญของโลกและเอเชียในอนาคตของ John Naisbitt ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีของสังคมโลกและเอเชียเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบต่อกัน เนื่องจากสังคมโลกยุคใหม่เป็นสังคมไร้พรมแดน (Borderless World) ดังนั้นในการบริหารจัดการองค์การต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวโดยการนำแนวทางการบริหารสมัยใหม่มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้องค์การอยู่รอด อีกทั้งมีความเจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น