วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

หลักการทำงาน (Operating Principles)
 หลักการทำงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวปฏิบัติต่อกันของพนักงานบริษัท เพื่อการ
ทำงานที่ดีและรักษาจิตวิญญาณของการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เกี่ยวข้องทุกคน ปัจจุบันท้องถิ่นควรนำมาปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป  มีหลักดังนี้คือ
  1. ยึดมั่นในความเป็นเลิศ
  2. ยืนหยัดในหลักจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
  3. ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเป็นธรรมโดย ยอมรับความหลากหลายทางค่านิยม สื่อสารต่อกันอย่างเปิดเผย โปร่งใส และจริงใจ
  4. มีความรับผิดชอบ ด้วยการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
  5. ให้การเคารพ การไว้เนื้อเชื่อใจ และการให้กำลังใจแก่ผู้อื่น
  6. ส่งเสริมและกระตุ้นการกล้าตัดสินใจ ตลอดจนการริเริ่มใหม่
  7. ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนที่จะลงมือทำงาน
  8. ต้องทำงานเป็นทีม และทำงานด้วยความสนุก
  1.     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น