วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

 การนำแนวคิดการจัดการงานสาธารณะแนวใหม่ (New Public Management) มาใช้
                      แนวคิดสำคัญซึ่งเป็นจุดเน้นของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มีดังนี้
                      1   มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Center)
                      2   มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด (KPI : Key Performance)
                      3   ภาครัฐจะต้องลดบทบาทลงโดยการจ้างภาคเอกชนดำเนินการแทน (Out Sourcing)
                      4   สรรหาผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูงจากบุคคลนอกระบบ (Performance Appraisal)
                      5   เน้นการบริหารแบบมืออาชีพ (Professional)
                      6   การสวมจิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Entrepreneur) โดยนำกลไกตลาด เน้นลูกค้า ทำงานเชิงรุก ชอบเสี่ยง แสวงหาโอกาส เจรจาต่อรอง ฯลฯ
                      7   มุ่งการแข่งขันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการพัฒนา (Competitive to Efficiency and Development)
                      8   มอบอำนาจการใช้ดุลยพินิจและให้อิสระในการจัดการ (Empowerment)
                      9   กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (Decentralization)
                      10   แปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น