วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Organization Effectiveness (pa709)

หลักเกณฑ์การวัดประสิทธิผลขององค์การ ของ John P. Campbell
ได้สรุปไว้ โดยประกอบด้วยตัวเกณฑ์ต่างๆ 30 ตัวเกณฑ์ ดังปรากฏนี้
ตัวเกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิผลขององค์การ
1. ประสิทธิผลรวม (overall effectiveness)
2. ผลผลิต (productivity)
3. ประสิทธิภาพ (efficiency)
4. กำ ไร (profit)
5. คุณภาพ (profit)
6. อุบัติเหตุที่เกิด (accidents)
7. การเติบโต (growth)
8. การขาดงาน (absenteeism)
9. การลาออกจากงาน (turnover)
10. ความพอใจในงาน (job satisfaction)
11. แรงจูงใจ (motivation)
12. ขวัญและกำ ลังใจ (morale)
13. การควบคุม (control)
14. ความขัดแย้งและความสามัคคี (conflict cohesion)
15. ความคล่องตัวและการปรับตัว (flexibility/adaptation)
16. การวางแผนและการกำ หนดเป้าหมาย (planning and goal-setting)
17. ความเห็นที่สอดคล้องกันของสมาชิกต่อเป้าหมาย (goal consensus)
18. การยอมรับในเป้าหมายขององค์การ (internalized of organizational goals)
19. การเข้ากันได้ของบทบาทของสมาชิกและบรรทัดฐานหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่กลุ่มกำหนดไว้ (role and norm congruence)
20. ความสามารถในทางมนุษย์สัมพันธ์ของผู้บริหาร (managerial interpersonal)
21. ความสามารถในส่วนที่เกี่ยวกับงานขององค์การ (managerial task skills)
22. การบริการข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร (information management and communication)
23. ความพร้อมในทางต่างๆ ที่มีอยู่ (readiness)
24. การสามารถทำ ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม (utilization of environment)
25. ทัศนะและการสนับสนุนจากกลุ่มต่างๆ ภายนอก (evaluation by external entities)
26. ความมั่นคง (stability)
27. คุณค่าของทรัพยากรด้านบุคคล (value of human resources)
28. การมีส่วนร่วมและร่วมแรงร่วมใจ (participation and shared influence)
29. ความตั้งใจและทุ่มเทในด้านการอบรมและพัฒนาบุคคล (training and development emphasis)
30. การมุ่งความสำเร็จ (achievement emphasis)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น