วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

งานที่ต้องค้นคว้า รศ.พิพัฒน์ ไทยอารี

ข้อ 1  ขอให้ผู้ศึกษาวิชา PA 704  การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทำการศึกษา  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยละเอียดและทำการพิจารณาว่า บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้บ่งบอกถึง “การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ” ตามหลักวิชาที่ท่านได้ศึกษามาไว้อย่างไรบ้าง  ให้ทำการพิจารณาให้ละเอียดที่สุด
ข้อ 2  ขอให้ผู้ศึกษาวิชา PA 704  การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ทำการศึกษา  บทความจากเอกสารPA 704 (อ.สมิทธ  ธรรมสโรช  และแนวทางการปรองดอง)ที่ได้ให้ศึกษาค้นคว้า   โดยละเอียดและทำการพิจารณาว่า บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้บ่งบอกถึง “การกำหนดและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ” ตามหลักวิชาที่ท่านได้ศึกษามาไว้อย่างไรบ้าง  ให้ทำการพิจารณาให้ละเอียดที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น