วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

1.ท่านเลือกที่อยู่ในสังคมแบบใด ? ระหว่างสังคมในกรอบเสรีนิยมที่เก็บภาษีน้อย แต่ดูแลตัวเอง กับสังคมรัฐสวัสดิการที่เก็บภาษีมาก แต่รัฐช่วยดูแล อธิบายพร้อมยกเหตุผลประกอบ ?

แนวทางการอธิบายประกอบ
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ระบบเศรษฐสังคมนิยม และระบบ  เศรษฐกิจผสม
ระบบทุนนิยม 
ข้อดี
-
เอกชนมีสิทธิ์ในการตัดสินใจในการผลิต
-
เอกชนมีสิทธิ์ในทรัพย์สิน
-
ดำเนินการโดยผ่านกลไกตลาด
-
มีการแข่งขันทำให้สินค้ามีคุณภาพ 
ข้อเสีย
-
ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้
-
ใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง

ระบบสังคมนิยม
ข้อดี
-
สังคมโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์
-
แก้ปัญหาการเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคม  
ข้อเสีย
ขาดแรงจูงใจในการผลิต
สินค้าอาจไม่มีคุณภาพ
ขาดแรงจูงใจในการลงทุนของเอกชนเพราะความเสี่ยง ความไม่แน่นอนของรัฐ (นโยบาย)
-  
สิ้นเปลืองทรัพยากรหากวางแผนผิด

ระบบผสม 
ข้อดี
-
พลเมืองมีมาตรฐานการครองชีพ
-
พลเมืองมีหลักประกัน
-
ผลิตสินค้าตรงคามต้องการของผู้ บริโภค
-
มีการจัดสรรรายได้ที่เป็นธรรม
ข้อเสีย
การประกอบอาชีพถูกจำกัด
-
ขาดแรงจูงใจในการลงทุนของเอกชนเพราะความเสี่ยง ความไม่แน่นอนของรัฐ (นโยบาย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น