วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

PA715 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย

การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
การบริหารนโยบายที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมองค์กร ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มบุคคล สมรรถนะและความร่วมมือของพนักงานภาครัฐและภาคเอกชน สภาพแวดล้อมของระบบและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย
นโยบายที่ดี
-มีความยึดหยุ่นกับทุกสถานการณ์แวดล้อมรอบตัว อยู่บนสิ่งที่มีเหตุผล ต้องมีวิธีคิดอย่างมีเหตุผล
-นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ของคนในองค์กร ต้องมีการพัฒนาคนองค์กรให้คนในองค์กรปฏิบัติงานได้ดี
-เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าใครคือผู้รับประโยชน์หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
-เป็นสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันยังเหลือไปสู่อนาคต ใช้ได้ตลอดไปไม่ว่าอดีต ปัจจุบัน อนาคตมีความยั่งยืน
มีปัจจัยสำคัญที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผล
1.พื้นฐานความคิดในการวางนโยบาย
2.ความชัดเจนของนโยบาย
3.แผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย
4.ขบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
5.การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์
6.ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
7.บทบาทาผู้นำต่อความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์
8.การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
9.การประเมินผล
ภาวะผู้นำ
ผู้คนมากมายมีความเชื่อว่า ภาวะผู้นำเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยอิทธิพล ภาวะผู้นำในองค์กรสามารถสร้างความแตกต่าง และมากด้วยความหมาย ลำดับแรก ภาวะผู้นำ เป็นการอธิบายถึง ใครบางคนที่สามารถ บริหาร และควบคุม งานที่ยากลำบากและ มีอิทธิพลต่อผู้คนที่ปฏิบัติตามการสั่งการนั้น
ความหมายของภาวะผู้นำที่นักวิชาการให้ไว้
ภาวะผู้นำเป็นความสัมพันธ์กัน (หรือส่วนผสม) ระหว่าง คนที่สามารถเป็นผู้นำในการสร้างแรงบันดาลใจ และคนที่สามารถชี้นำให้ปฏิบัติตามได้ (kouzes & posner 2002)
ภาวะผู้นำเป็นการดึงเอาศักยภาพซ่อนเร้นส่วนบุคคล จากกลุ่มบุคคล เพื่อให้ประสบความสำเร็จ
ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการที่สามารถโน้มน้าวให้ ผู้นำและผู้ตาม เปลี่ยนแปลงองค์รไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งไว้ (Lussier & achua)
ภาวะผู้นำเป็นพฤติกรรม ของ การชี้นำและควบคุม กิจกรรมของกลุ่มหรือทีมงานเพื่อม่งไปสู่เป้าหมายร่วมกัน (Hemphill & coons)

การจัดการและภาวะผู้นำ
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและการจัดการ
นักวิจารณ์บางคน กล่าวว่าภาวะผู้นำนั้นมีความใกล้ชิดกับแนวคิดของการจัดการ และถือว่าเป็นคำสองคำที่มีความหมายเหมือนกัน (synonymous) บางข้อพิจารณาเห็นว่า การบริหารนั้นเป็นส่วนย่อย (subset) ของภาวะผู้นำ
ถ้าใครบางคนยอมรับในสมมุติฐาน หนึ่งนั้นสามารถสังเกตว่า ภาวะผู้นำ นั้น
-          เป็นการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง หรือเป็นการกระจายอำนาจ
-          กว้างขวาง หรือ มุ่งเน้น (focused)
-          การตัดสินใจแบบเดิม หรือการเน้นการสร้างขวัญกำลังใจ
-          ภายใน หรือ กำเนิดมาจาก อำนาจบางอย่าง

การบริหาร vs ภาวะผู้นำ
การบริหาร คืออำนาจจากตำแหน่ง
ภาวะผู้นำเป็นอาจที่มาจากอิทธิพล(ตามธรรมชาติ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น