วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

รายชื่อองค์กรรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย

แยกตามส่วนราชการที่กำกับดูแล
     สำนักนายกรัฐมนตรี
     1. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ( MCOT Public Co., Ltd.)
     2. โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( Police Printing Bureau)
     กระทรวงกลาโหม
     1. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ( Bangkok Dock Company Limited)
     กระทรวงการคลัง
     1. โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ( Thailand Tobacco Monopoly)
     2. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ( Government Lottery Office)
     3. โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ( Playingcards Factory)
     4. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ( Liquor Distillery Organization)
     5. บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
     ( The Syndicate of Thai Hotels and Tourists Enterprises Limited)
     6. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ( Krung Thai Bank)
     7. ธนาคารออมสิน ( Government Saving Bank)
     8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( Government Housing Bank)
     9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
     ( Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives)
     10. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
     ( Export-Import Bank of Thailand)
     11. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
     ( Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand)
     12. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ( Secondary Mortgage Corporation)
     13. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
     ( Small Industry Credit Guarantee Corporation)
     14. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
     ( Dhanarak Asset Development Company Limited)
     15.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
     ( Islamic Bank of Thailand)
     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
     1. การกีฬาแห่งประเทศไทย ( Sports Authority of Thailand)
     2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( Tourism Authority of Thailand)
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
     1. การเคหะแห่งชาติ ( National Housing Authority)
     2. สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ( Public Pawnshop Office)
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     1. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
     ( Thai Dairy Farming Promotion Organization of Thailand)
     2. องค์การสวนยาง ( Rubber Estate Organization)
     3. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( Marketing Organization for Farmers)
     4. องค์การสะพานปลา ( Fish Marketing Organization)
     5. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
     ( Office of the Rubber Replanting Aid Fund)
     กระทรวงคมนาคม
     1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( Airports of Thailand Public Co., Ltd.)
     2. การท่าเรือแห่งประเทศไทย ( Port Authority of Thailand)
         3. การรถไฟแห่งประเทศไทย ( State Railway of Thailand)
     4. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ( Bangkok Mass Transit Authority)
     5. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
     ( Aeronautical Radio of Thailand Limited)
     6. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด ( Thai Maritime Navigation Co., Ltd.)
     7. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ( Thai Airways International Public Co., Ltd.)
     8. บริษัท ขนส่ง จำกัด ( Transport Co., Ltd.)
     9. สถาบันการบินพลเรือน ( Civil Aviation Training Center)
     10. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
     ( Mass Rapid Transit Authority of Thailand)
     11. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
     ( Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand)
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     1. องค์การจัดการน้ำเสีย ( Waste Water Management Authority)
     2. องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ( The Botanical Garden Organization)
     3. องค์การสวนสัตว์ ( Zoological Park Organization)
     4. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ( Forest Industry Organization)
     กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     1. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( TOT Public Company Limited)
     2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
     ( Cat Telecom Public Company Limited)
     3. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ( Thailand Post Co., Ltd)
     กระทรวงพลังงาน
     1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( EGAT)
     2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ( PTT Public Company Limited)
     กระทรวงพาณิชย์
     1.องค์การคลังสินค้า ( Public Warehouse Organization)
     กระทรวงมหาดไทย
     1. การไฟฟ้านครหลวง ( Metropolitan Electricity Authority)
     2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( Provincial Electricity Authority)
     3. การประปานครหลวง ( Metropolitan Waterworks Authority)
     4. การประปาส่วนภูมิภาค ( Provincial Waterworks Authority)
     5. องค์การตลาด ( Marketing Organization)
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
     ( Thailand Institute Scientific and Technological Research)
     2. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ( National Science Museum )
     กระทรวงสาธารณสุข
     1. องค์การเภสัชกรรม ( The Government Pharmaceutical Organization)
     กระทรวงอุตสาหกรรม
     1. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( Industrial Estate Authority of Thailand)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น