วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

แนวนโยบายหลักของรัฐแบบเสรีนิยมใหม่

แนวนโยบายหลักของรัฐแบบเสรีนิยมใหม่   ประกอบด้วย
·       การแปรรูปบริการของรัฐเป็นเอกชน( Privatisation)
·       การเปิดเสรีทางการค้าและการเงิน (Trade and Financial liberalization) และ
·       การผ่อนคลายและลดกฎระเบียบ (Deregulation)
เพราะหลักการของเสรีนิยมใหม่ ตั้งอยู่บนฐานความเชื่อว่า เงื่อนไขที่จำเป็นของการอยู่ดีมีสุขของมนุษย์นั้น คือ เสรีภาพของปัจเจกบุคคล (ในการประกอบการ) ดังนั้น โครงสร้างเชิงสถาบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเสรีนิยมใหม่คือ การคุ้มครองกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดและระบบตลาดแข่งขันเสรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น