วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

แนวคิดของทฤษฎีชาตินิยม (The Nationalism perspective)/แนวคิดของทฤษฎีสังคมนิยม(Marxist/Socialist)

2. แนวคิดของทฤษฎีชาตินิยม (The Nationalism perspective)
                - เน้นความเข้มแข็งของรัฐ
          - เน้นการปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศ
          - อำนาจของรัฐใหญ่กว่าอำนาจของระบบเศรษฐกิจหรือการตลาด(Market)
                - เน้นผลประโยชน์ของรัฐชาติเป็นหลัก(National Interest/State interest)
                - นโยบายนี้เป็นผลพวงจากการพัฒนาของรัฐชาติที่เข้มแข็ง
                เน้นผลประโยชน์ของรัฐชาติ และเอกชนภายในชาติของตนเอง  รัฐมีความเข้มแข็งต้องกำหนดมาตรการเพื่อปกป้องการขายกิจการให้ต่างชาติ ข้อเสียบริษัทขนาดใหญ่จะสามารถผูกขาดการจำหน่ายสินค้าได้ เช่น ซีพี , เคเบิลทีวี UBC เป็นต้น ประชาชนจะใช้ของแพง
3. แนวคิดของทฤษฎีสังคมนิยม(Marxist/Socialist) 
                - รัฐรวมศูนย์อำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
          - รัฐใหญ่และเข้มแข็งกว่าเอกชน หรือกลไกตลาด
          - รัฐสวัสดิการ (welfare state)
มีความเท่าเทียมกันในระบบเศรษฐกิจ รัฐเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว รัฐดูแลเรื่องสวัสดิการให้ประชาชน ข้อดี ประชาชนจะได้รับการดูแลจากรัฐทุกเรื่อง ข้อเสีย รัฐเก็บภาษีมากเพื่อนำเงินที่ได้มาดูแลประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น