วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

ตัวอย่างปกรายงาน RU603

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(Ramkhamhaeng University)
แบบปกนำส่งรายงาน
วิชา     RU603           ฉบับที่     1
เรื่อง       การประสานงาน
เสนอ (อาจารย์)      รศ.รังสรรค์ แสงสุข
ภาคเรียนที่     2         ปีการศึกษา     2553
วันที่อาจารย์สั่งทำรายงาน      02  เมษายน  2554
วันที่อาจารย์นัดส่งรายงาน      11  เมษายน  2554
ประเภทของรายงาน      รายงานเดี่ยว

ชื่อ       เอนก                 นามสกุล       วัดแย้ม
รหัสประจำตัว       5324831619             คณะ      รัฐประศาสนศาสตร์
โครงการ      พิเศษรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต              สาขาวิชา       รัฐประศาสนศาสาตร์มหาบัณฑิต
รุ่น      2                 กลุ่ม (section)     4             หมายเลขโทรศัพท์     0825090005
สถานที่ศึกษา      ส่วนภูมิภาค จ.สุโขทัย
สาระสังเขป 
การประสานงาน เป็นสิ่งสําคัญ ประการหนึ่งของการบริหารที่สามารถนําไปสู่คุณภาพการบริหารอันจะนํามา ซึ่งผลสําเร็จขององค์กร และในองค์กรที่ต้องเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกยิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องใช้การประสานงาน เพื่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างกันศึกษาวิธีการทํางานของกันและกัน ลดการซํ้าซ้อน สามารถแบ่งลักษณะงาน หรือกลุ่มเป้าหมายที่ตนสมควรทําหรือมีความถนัดได้ ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐและเอกชน เพื่อสนันสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จะมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีการลงนามของผู้ที่เกี่ยวข้อง   เพื่อแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจและเป็นพันธะสัญญาที่จะดำเนินการร่วมกัน
คำสำคัญ/สังกัป (1)     การประสานงานภายนอกองคการ (external coordination)           (2)     การประสานงานภายในองคการ (internal coordination)            (3)     การประสานงาน (coordination) (4)     -           (5)     -            (6)     -

อาจารย์ผู้ตรวจเป็นผู้กรอก
ผลการประเมิน
คะแนน ___________________
*       เห็นสมควรให้เป็นรายงานดีเด่น
*       มีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้
                                                 ชื่อเรื่อง    การอ้างอิงในเนื้อหา    การอ้างอิงท้ายรายงาน    การพิสูจน์อักษร
                                                ความไม่สอดคล้องกันระหว่างชื่อเรื่องและเนื้อหา    การเรียบเรียงเนื้อหา    รูปแบบการพิมพ์
                                                การใช้ภาษา     อื่น ๆ ระบุ __________________________
*    เห็นสมควรได้เกรด I U/F เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
คัดลอกงานผู้อื่นมาส่ง (รายงานซ้ำกับของนักศึกษาคนอื่น)  คัดลอกบทความจากสื่อใด ๆ มาส่ง (ไม่ได้เรียบเรียงเนื้อหาด้วยตนเอง)
ไม่มีสาระสำคัญ ตามที่อาจารย์ผู้สั่งงานระบุ  อื่น ๆ ระบุ ________________________                                                                                                                                                                                                                     _____________
อาจารย์ผู้ตรวจรายงาน
วันที่.......................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น